Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,769 Rasta: 11

769 Bažnyčia bus „visiškai ištobulinta vien dangaus garbėje“185 Kristui šlovingai sugrįžus. Ligi tos dienos „Bažnyčia keliauja pasaulio persekiojama ir Dievo guodžiama“.186 Čia, žemėje, ji jaučiasi esanti tremtyje, toli nuo Viešpaties,187 ir trokšta galutinio Karalystės atėjimo, tai yra „susijungti garbėje su savo Karaliumi“.188 Bažnyčios, o per ją ir pasaulio garbingas atbaigimas įvyks ne be didelių išmėginimų. Ir tik tada „visi teisieji – nuo Adomo, nuo teisiojo Abelio iki paskutinio išrinktojo – bus suburti pas Tėvą visuotinėje Bažnyčioje“.189

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

185Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.

186Šv. Augustinas, De civitate Dei 18, 51: CSEL 40/2, 354 (PL 41, 614); plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 8: AAS 57 (1965) 12.

187Plg. 2 Kor 5, 6; Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 6: AAS 57 (1965) 9.

188Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 8.

189Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 2: AAS 57 (1965) 6.