Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Aštuntas įsakymas: Melagingai neliudyk

521.  Kokia yra žmogaus pareiga tiesai?

2464-24702504Kiekvienas žmogus pašauktas veikti ir kalbėti nuoširdžiai ir tiesiai. Kiekvieno pareiga ieškoti tiesos, laikytis jos ir visą gyvenimą tvarkyti pagal tiesos reikalavimus. Visa Dievo tiesa atsiskleidė Jėzuje Kristuje: jis yra Tiesa. Kas juo seka, tas gyvena tiesos Dvasia ir vengia dviveidiškumo, apsimetinėjimo, veidmainystės.

522.  Kaip liudijama tiesa?

2471-24742505-2506Krikščionis turi liudyti Evangelijos tiesą visose savo viešosios ir privačiosios veiklos srityse, prireikus aukodamas net savo gyvybę. Kankinystė – aukščiausias tikėjimo tiesos liudijimas.

523.  Kas draudžiama aštuntu įsakymu?

2475-24872507-2509

Aštuntu įsakymu draudžiama:

melagingai liudyti, melagingai prisiekti, meluoti, o nusižengimo sunkumas priklauso nuo tiesos iškreipimo masto, aplinkybių, meluojančiojo intencijų ir aukoms padarytos žalos;

neapgalvotai spręsti, apkalbėti, juodinti, šmeižti, šitaip menkinant ar atimant gerą vardą ir garbę, į kuriuos turi teisę kiekvienas asmuo;

pataikauti, meilikauti, nuolaidžiauti, ypač jei taip pastūmėjama į sunkias nuodėmes arba siekiama neteisėtos naudos.

Nusižengimas tiesai atitaisytinas, jei buvo padaryta žala kitiems.

524.  Ko reikalaujama aštuntu įsakymu?

2488-24922510-2511Aštuntu įsakymu reikalaujama gerbti tiesą, laikantis artimo meilės diskretiškumo: komunikavimo ir informavimo srityje, kurioje būtina atsižvelgti į asmeninį ir bendrąjį gėrį, privatumo apsaugą ir papiktinimo pavojų; saugant profesines paslaptis, kurias reikia išlaikyti visada, išskyrus išimtinius atvejus, sąlygojamus rimtų ir proporcingų priežasčių. Taip pat reikalaujama gerbti patikėtos paslapties konfidencialumą.

525.  Kaip reikia naudotis visuomenės komunikavimo priemonėmis?

2493-24992512Žiniasklaidos informacija turi tarnauti bendrajam gėriui, pagal savo turinį ji visada turi būti teisinga ir išsami, nepažeidžianti teisingumo ir artimo meilės. Be to, ji pateiktina garbingai ir tinkamai, rūpestingai paisant moralės įstatymų, teisėtų asmens teisių ir orumo.

526.  Koks yra santykis tarp tiesos, grožio ir sakralinio meno?

2500-25032513Tiesa yra graži savaime. Ji spindi dvasiniu grožiu. Be žodžių, esama ir daug kitokių tiesos reiškimo formų, pirmiausia – meno kūrinių. Tai Dievo dovanoto talento ir žmogaus pastangų vaisius. Idant būtų tikras ir gražus, sakralinis menas turi priminti bei šlovinti Kristuje atskleistą Dievo slėpinį ir vesti į kuriančio bei gelbstinčio Dievo, iškiliausio Tiesos ir Meilės Grožio, garbinimą bei meilę.