Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Šventimų sakramentas

322.  Kas yra Šventimų sakramentas?

1536Tai sakramentas, per kurį Kristaus apaštalams patikėtoji misija toliau vykdoma Bažnyčioje iki laikų pabaigos.

323.  Kodėl jis vadinamas Šventimų sakramentu?

1537-1538Sąvoka Šventimai [Ordo] nusakomas bažnytinis luomas, į kurį įjungiama išskirtiniu įšventinimu [ordinatio], dėl ypatingos Šventosios Dvasios dovanos leidžiančiu naudotis šventąja galia, Kristaus vardu ir autoritetu tarnaujant Dievo tautai.

324.  Kokia yra Šventimų sakramento vieta Dievo išganymo plane?

1539-15461590-1591

Šio sakramento pirmavaizdžiai Senojoje Sandoroje yra levitų tarnyba, taip pat Aarono kunigystė ir septyniasdešimties seniūnų institucija (plg. Sk 11, 25). Šie pirmavaizdžiai sulaukia savo išsipildymo Jėzuje Kristuje, kuris dėl savo Kryžiaus aukos yra „vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas“ (1 Tim 2, 5), „Vyriausiasis kunigas Melchizedeko būdu“ (Žyd 5, 10). Vienatinė Kristaus kunigystė padaroma esama tarnaujamojoje kunigystėje.

„Kristus yra vienintelis tikras Kunigas, kiti yra tik jo tarnai“ (šv. Tomas Akvinietis).

325.  Kokie yra Šventimų sakramento laipsniai?

15541593Jį sudaro trys laipsniai, nepakeičiami Bažnyčios vidinėje sandaroje: vyskupystė, kunigystė ir diakonystė.

326.  Koks yra įšventinimo į vyskupus padarinys?

1557-15581594Įšventinimas į vyskupus suteikia Šventimų sakramento pilnatvę, padaro vyskupą teisėtu apaštalų įpėdiniu, įtraukia jį į apaštalų kolegiją, kurioje jis su popiežiumi ir kitais vyskupais dalijasi rūpesčiu dėl visų Bažnyčių, ir paveda jam mokymo, šventinimo ir valdymo pareigas.

327.  Kokios yra vyskupo pareigos jam patikėtoje dalinėje Bažnyčioje?

1560-1561Vyskupas, kuriam patikėta dalinė Bažnyčia, yra šios Bažnyčios vienybės regimasis pradas bei pamatas ir, padedamas kunigų bei diakonų, kaip Kristaus vikaras atlieka joje ganytojo pareigas.

328.  Koks yra įšventinimo į kunigus padarinys?

1562-15671595Šventosios Dvasios patepimu kunigas paženklinamas neišdildoma dvasine žyme, padarančia jį panašų į Kristų Kunigą ir įgalinančia veikti Kristaus kaip Galvos vardu. Būdamas vyskupų  bendradarbis, jis yra pašvęstas skelbti Evangeliją, švęsti dieviškąjį kultą, pirmiausia Eucharistiją, iš kurios semiasi jėgų savo tarnavimui, ir būti tikinčiųjų ganytoju.

329.  Kaip kunigas atlieka savo tarnybą?

1568Nors ir įšventinamas visuotinei misijai, jis vykdo ją dalinėje Bažnyčioje, sakramentinės brolybės vienijamas su kitais kunigais, sudarančiais kunigiją ir bendrystėje su vyskupu bei priklausomybėje nuo jo atsakingais už dalinę Bažnyčią.

330.  Koks yra įšventinimo į diakonus padarinys?

1569-15711596Diakonas, būdamas panašus į visų tarną Kristų, įšventinamas tarnauti Bažnyčiai ir, savo vyskupo vadovaujamas, tarnauja Žodžio tarnybos, dieviškojo kulto, pastoracijos ir artimo meilės srityse.

331.  Kaip švenčiamas Šventimų sakramentas?

1572-15741597Visų trijų laipsnių Šventimų sakramentą vyskupas teikia, uždėdamas rankas ant įšventinamojo galvos ir kalbėdamas iškilmingą konsekracijos maldą. Ja vyskupas prašo Dievą ypatingo Šventosios Dvasios išliejimo ir įšventinamojo tarnavimui reikalingų jos dovanų.

332.  Kas gali teikti šį sakramentą?

1575-15761600Trijų laipsnių Šventimų sakramentą kaip apaštalų įpėdiniai teikia galiojančiai įšventinti vyskupai.

333.  Kas gali priimti Šventimų sakramentą?

1577-15801598Kad šis sakramentas galiotų, jį priimti gali tik pakrikštytas vyriškosios lyties asmuo; Bažnyčia žino esanti saistoma paties Viešpaties šitokio pasirinkimo. Niekas neturi teisės reikalauti Šventimų sakramento, o tinkamumą tarnybai privalo įvertinti Bažnyčios vadovybė.

334.  Ar priimančiam Šventimų sakramentą būtinas celibatas?

1579-15801599Vyskupystei celibatas visada būtinas. Kunigystei lotynų apeigų Bažnyčioje paprastai parenkami tikintys vyrai, gyvenantys celibate ir siekiantys jį išlaikyti „dėl dangaus karalystės“ (Mt 19, 12). Rytų Bažnyčiose neleidžiama tuoktis po įšventinimo. Nuolatiniais diakonais gali tapti ir vedę vyrai.

335.  Kokie yra Šventimų sakramento padariniai?

1581-1589Šis sakramentas dovanoja ypatingą Šventosios Dvasios išliejimą, kuris padaro įšventinamąjį panašų į Kristų trejopoje jo kaip Kunigo, Pranašo ir Karaliaus tarnyboje pagal atitinkamus sakramento laipsnius. Šventimai suteikia neišdildomą dvasinę žymę, todėl negali būti kartojami nei suteikiami ribotam laikui.

336.  Kokia galia vykdoma tarnaujamoji kunigystė?

1547-15531592Vykdydami šventąją tarnybą įšventintieji kunigai kalba ir veikia ne savo valdžios galia, ne bendruomenės įgalioti ar pasiųsti, bet atstovaudami Kristui kaip Galvai ir Bažnyčios vardu. Todėl tarnaujamoji kunigystė iš esmės, o ne tik laipsniu skiriasi nuo tikinčiųjų bendrosios kunigystės, kuriai tarnauti Kristus ją ir įsteigė.