Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Septyni prašymai

587.  Kokia yra Viešpaties maldos sandara?

2803-28062857Ją sudaro septyni prašymai Dievui Tėvui. Pirmi trys, veikiau teo­logiškojo pobūdžio, veda mus pas jį dėl jo šlovės: meilei būdinga galvoti pirmiausia apie mylimąjį. Jais parodoma, ko pirmiausia turėtume jo prašyti: jo vardo pašventinimo, jo karalystės atėjimo, jo valios įgyvendinimo. Paskutiniais keturiais prašymais gailestingumo Tėvui pateikiami mūsų vargai ir lūkesčiai. Mes prašome, kad jis pamaitintų mus, atleistų mums, palaikytų mus gundomus ir išlaisvintų iš piktojo.

588.  Ką reiškia: „Teesie šventas tavo vardas“?

2807-28122858Noras, kad Dievo vardas būtų šventas, pirmiausia yra šlovinimas, kuriuo Dievas pripažįstamas kaip Šventasis. Dievas iš tiesų apreiškė savo šventąjį vardą Mozei ir panoro, kad jo tauta būtų jam pašvęsta kaip šventa tauta, kurioje jis gyvena.

589.  Kaip Dievo vardas šlovinamas mumyse ir pasaulyje?

2813-2815Norėti, kad Dievo, pašaukusio mus „šventėjimui“ (1 Tes 4, 7), vardas būtų šventas, reiškia trokšti, kad pašventinimas Krikštu gaivintų visą mūsų gyvenimą. Be to, tai reiškia savo gyvenimu ir malda prašyti, kad Dievo vardą pažintų ir šlovintų kiekvienas žmogus.

590.  Ko prašo Bažnyčia, melsdama: „Teateinie tavo karalystė“?

2816-28212859Bažnyčia maldauja galutinio Dievo karalystės atėjimo, šlovingai grįžtant Kristui. Tačiau Bažnyčia taip pat meldžia, kad Dievo karalystė jau dabar augtų per žmonių pašventinimą Dvasioje ir per jų įsipareigojimą tarnauti teisingumui bei taikai, vadovaujantis palaiminimais. Toks prašymas yra Dvasios ir Sužadėtinės šauksmas: „Ateik, Viešpatie Jėzau!“ (Apr 22, 20).

591.  Kodėl prašoma: „Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje“?

2822-28272860Tėvas nori, „kad visi žmonės būtų išganyti“ (1 Tim 2, 4). Todėl Jėzus atėjo tobulai įvykdyti išganomosios Tėvo valios. Meldžiame Dievą Tėvą suvienyti mūsų valią su jo Sūnaus valia Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir šventųjų pavyzdžiu. Prašome, kad šis geranoriškas planas būtų iki galo įgyvendintas žemėje taip, kaip jau įgyvendintas danguje. Būtent melsdamiesi galime suvokti „Dievo valią“ (Rom 12, 2) ir įgyti „ištvermės įvykdyti Dievo valią“ (plg. Žyd 10, 36).

592.  Kokia yra prašymo: „Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien“ prasmė?

2828-28342861Kaip vaikai su visišku pasitikėjimu prašydami Dievo kasdienio maisto gyvybei palaikyti, pripažįstame, kad Dievas, mūsų Tėvas, gerumu pranoksta bet kokį gerumą. Taip pat prašome malonės išmokti elgtis taip, kad remiantis teisingumu ir dalijantis vienų perteklius tenkintų kitų poreikius.

593.  Kokia yra grynai krikščioniška šio prašymo prasmė?

2835-28372861Kadangi „žmogus gyvas ne viena duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų“ (Mt 4, 4), šis prašymas taip pat susijęs su Dievo žodžio, Eucharistijoje priimamo Kristaus Kūno ir Šventosios Dvasios alkiu. Visiškai pasitikėdami to prašome šiandien, t. y. Dievo šiandienybėje, ir tai mums dovanojama pirmiausia Eucharistijoje, kuri yra išankstinis dalyvavimas ateisiančios Karalystės pokylyje.

594.  Kodėl sakome: „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams“?

2838-28392862Prašydami Dievo Tėvo atleisti, pripažįstame, kad esame jam nusidėję. Kartu išpažįstame jo gailestingumą, nes jo Sūnuje ir per sakramentus „mes turime atpirkimą, nuodėmių atleidimą“ (Kol 1, 14). Tačiau mūsų prašymas bus išklausytas tik tada, kai mes savo ruožtu prieš tai būsime atleidę.

595.  Kaip įmanoma atleisti?

2840-28452862Gailestingumas gali įsiskverbti į mūsų širdį tik tada, kai patys mokame atleisti – net savo priešams. Žmogui atrodo, jog tokio reikalavimo patenkinti neįmanoma, tačiau širdis, atsiverianti Šventajai Dvasiai, gali mylėti kaip Kristus iki kraštutinės ribos, paversti nuoskaudą užuojauta, o įžeidimą – užtarimu. Atleidimas dalyvauja dieviškajame gailestingume ir yra krikščioniškosios maldos viršūnė.

596.  Ką reiškia: „Neleisk mūsų gundyti“?

2846-28492863Prašome Dievo Tėvo nepalikti mūsų vienų gundymo galiai. Prašome Šventosios Dvasios išmokyti skirti, viena vertus, išmėginimą, leidžiantį mums augti gėriu, ir pagundą, vedančią į nuodėmę bei mirtį, antra vertus, buvimą gundomam ir pritarimą gundymui. Šis prašymas suvienija mus su Jėzumi, pagundą įveikusiu malda. Juo meldžiama budrumo ir ištvermės iki galo malonės.

597.  Kodėl užbaigiame prašymu: „Bet gelbėk mus nuo piktojo“?

2850-28542864Piktasis žymi šėtono asmenį, Dievo priešininką, kuris yra viso pasaulio suvedžiotojas (plg. Apr 12, 9). Pergalę prieš velnią Kristus jau pasiekė. Tačiau mes meldžiame, kad iš šėtono ir jo darbų būtų išlaisvinta žmonijos šeima. Taip pat prašome brangios ramybės dovanos ir malonės ištvermingai laukti Kristaus, galutinai išlaisvinsiančio mus iš piktojo, atėjimo.

598.  Ką reiškia Amen pabaigoje?

2855-28562865
„Baigęs maldą, sakai: „Amen“, šiuo „Amen“, reiškiančiu „tebūnie“, patvirtindamas visa, kas pasakyta maldoje, kurios mus išmokė Dievas“ (šv. Kirilas Jeruzalietis).