Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Jėzus Kristus „prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos“

85.  Kodėl Dievo Sūnus tapo žmogumi?

456-460Dievo Sūnus įsikūnijo Mergelės Marijos įsčiose Šventosios Dvasios veikimu dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų išganymo, t. y. kad mus, nusidėjėlius, sutaikintų su Dievu, kad supažindintų mus su jo begaline meile, kad būtų mums šventumo pavyzdys, kad „padarytų mus dieviškosios prigimties dalininkais“ (2 Pt 1, 4).

86.  Ką reiškia žodis Įsikūnijimas?

461-463483Įsikūnijimu Bažnyčia vadina dieviškosios prigimties įstabios vienybės su žmogiškąja prigimtimi vienatiniame dieviškajame Žodžio Asmenyje slėpinį. Dievo Sūnus tapo „kūnu“ (Jn 1, 14), tapdamas tikru žmogumi, kad įgyvendintų mūsų išganymą. Tikėjimas Įsikūnijimu yra skiriamasis krikščionių tikėjimo ženklas.

87.  Kaip Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus?

464-467469Jėzus Kristus neatskiriamu būdu yra tikras Dievas ir tikras žmogus savo dieviškojo Asmens vienybėje. Jis, Dievo Sūnus, „gimęs, bet ne sukurtas, esantis tos pačios prigimties su Tėvu“, iš tiesų tapo žmogumi, mūsų broliu, kartu nepaliaudamas būti Dievas, mūsų Viešpats.

88.  Ko apie tai moko Chalkedono Susirinkimas (451 m.)?

467Chalkedono Susirinkimas moko „išpažinti, kad Viešpats Jėzus Kristus yra vienas ir tas pats Sūnus, tobulas ir savo dievyste, ir savo žmogyste, tikras Dievas ir tikras žmogus, su protinga siela ir su kūnu, dieviškąja prigimtimi vienesmis su Tėvu, žmogiškąja prigimtimi vienesmis su mumis, panašus į mus viskuo, išskyrus nuodėmę (plg. Žyd 4, 15); gimęs prieš visus amžius iš Tėvo kaip Dievas, o pastaraisiais laikais dėl mūsų ir dėl mūsų išganymo – kaip žmogus iš Mergelės Marijos, Dievo Gimdytojos“.

89.  Kaip Bažnyčia perteikia Įsikūnijimo slėpinį?

464-469479-481

Bažnyčia perteikia jį tvirtindama, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus, turintis dvi prigimtis – dieviškąją ir žmogiškąją, kurios nesumišusios, bet suvienytos Žodžio Asmenyje. Jėzaus žmogystėje viskas – stebuklai, kančia ir mirtis – turi būti priskirta jo dieviškajam Asmeniui, veikiančiam per prisiimtą žmogiškąją prigimtį.

„Viengimi Sūnau ir Dievo Žodi, būdamas nemirtingas, tu dėl mūsų išganymo teikeisi įsikūnyti Šventosios Dievo Motinos ir visada Mergelės Marijos įsčiose. […] Tu, kuris esi vienas iš Švenčiausiosios Trejybės, šlovinamas su Tėvu ir Šventąja Dvasia, išgelbėk mus!“ (Bizantijos apeigų šv. Jono Auksaburnio liturgija).

90.  Ar žmogumi tapęs Dievo Sūnus turėjo sielą, kuriai būdingas žmogiškasis pažinimas?

470-474482Dievo Sūnus prisiėmė kūną su protinga žmogiškąja siela. Savo žmogiškuoju protu Jėzus daug išmoko per patirtį. Tačiau ir kaip žmogus Dievo Sūnus artimai ir tiesiogiai pažino Dievą Tėvą. Jis taip pat įžvelgdavo slaptas žmonių mintis ir pilnatviškai pažino amžinuosius sumanymus, kurių apreikšti buvo atėjęs.

91.  Kaip įsikūnijusiame Žodyje dera dvi valios?

475482Jėzus turi dieviškąją ir žmogiškąją valią. Savo žemiškajame gyvenime Dievo Sūnus žmogiškai norėjo to, ką kaip Dievas buvo nutaręs dėl mūsų išganymo su Tėvu ir Šventąja Dvasia. Kristaus žmogiškoji valia seka jo dieviškąja valia nesipriešindama ir neprieštaraudama, arba veikiau yra jai palenkta.

92.  Ar Kristus turėjo tikrą žmogaus kūną?

476-477Kristus prisiėmė tikrą žmogaus kūną, per kurį neregimasis Dievas tapo regimas. Todėl Kristus gali būti vaizduojamas ir gerbiamas šventuosiuose paveiksluose.

93.  Ką vaizduoja Jėzaus Širdis?

478Jėzus mus pažino ir pamilo žmogiškąja širdimi. Perverta dėl mūsų išganymo Jėzaus Širdis simbolizuoja begalinę meilę, kuria jis myli savo Tėvą ir kiekvieną žmogų.

94.  „Prasidėjo iš Šventosios Dvasios…“ Ką reiškia šis pasakymas?

484-486Jis reiškia, kad amžinąjį Sūnų Mergelė Marija pradėjo savo įsčiose Šventosios Dvasios veikimu, nedalyvaujant vyrui. Apreiškimo metu angelas jai tarė: „Šventoji Dvasia nužengs ant tavęs“ (Lk 1, 35).

95.  „Gimė iš Mergelės Marijos…“ Kodėl Marija tikrai yra Dievo Motina?

495509Marija tikrai yra Dievo Motina, nes ji Jėzaus motina (Jn 2, 1; 19, 25). Iš tiesų tas, kuris buvo pradėtas Šventosios Dvasios veikimu ir tikrai tapo jos Sūnumi, yra amžinasis Dievo Tėvo Sūnus. Jis pats yra Dievas.

96.  Ką reiškia Nekaltasis Prasidėjimas?

487-492508Dievas nuo amžių dovanai išrinko Mariją savo Sūnaus Motina. Kad galėtų atlikti šią misiją, ji buvo nekaltai pradėta. Tai reiškia, kad iš Dievo malonės ir dėl būsimų Jėzaus Kristaus nuopelnų Marija buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės nuo pat savo prasidėjimo.

97.  Kaip Marija bendradarbiauja dieviškajame išganymo plane?

493-494508-511Iš Dievo malonės Marija buvo apsaugota nuo bet kokios asmeninės nuodėmės per visą savo gyvenimą. Ji yra „malonėmis apdovanotoji“ (Lk 1, 28), „visiškai šventa“. Angelui paskelbus, kad ji pagimdysianti „Aukščiausiojo Sūnų“ (Lk 1, 32), Marija tam laisvai pritaria „tikėjimo klusnumu“ (Rom 1, 5). Ji visiškai atsiduoda savo Sūnaus Jėzaus asmeniui bei veiklai ir visa savo siela priima dieviškąją išganymo valią.

98.  Ką reiškia mergeliškasis Jėzaus pradėjimas?

496-498503Jis reiškia, kad Jėzus buvo pradėtas Mergelės įsčiose vien Šventosios Dvasios galia, nedalyvaujant vyrui. Savo dieviškąja prigimtimi jis yra dangiškojo Tėvo Sūnus, o savo žmogiškąja prigimtimi – Marijos Sūnus, tačiau iš tiesų jis yra Dievo Sūnus abiem savo prigimtimis kaip vienas dieviškasis Asmuo.

99.  Kokia prasme Marija yra visada Mergelė?

499-507510-511Ta prasme, kad ji „liko Mergelė pradėdama savo Sūnų, Mergelė gimdydama, Mergelė nešiodama, Mergelė žindydama, Mergelė motina, visada Mergelė“ (šv. Augustinas). Todėl, kaip priimta Šventajame Rašte, evangelijose „Jėzaus broliais ir seserimis“ vadinami artimi Jėzaus giminaičiai.

100.  Kokiu būdu dvasinė Marijos motinystė yra visuotinė?

501-507511Marija turi vienintelį Sūnų Jėzų, bet jos dvasinė motinystė jame apima visus žmones, kurių išganyti jis atėjo. Klusniai stovėdama šalia naujojo Adomo – Jėzaus Kristaus, Mergelė yra naujoji Ieva, tikroji gyvųjų motina, savo motiniškąja meile prisidedanti prie jų gimimo ir ugdymo malonės plotmėje. Mergelė ir Motina Marija yra Bažnyčios įvaizdis, tobuliausias jos įgyvendinimas.

101.  Kokia prasme visas Kristaus gyvenimas yra slėpinys?

512-521561-562Visas Kristaus gyvenimas yra apreiškimas. Tai, kas žemiškajame Kristaus gyvenime regima, veda į jo neregimąjį slėpinį, ypač į jo dieviškosios Sūnystės slėpinį: „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą“ (Jn 14, 9). Kita vertus, nors išganymas pilnatviškai kyla iš Kryžiaus ir Prisikėlimo, visas Kristaus gyvenimas yra išganymo slėpinys, nes viso to, ką Jėzus darė, sakė ir kentėjo, tikslas buvo išgelbėti nupuolusį žmogų ir atkurti jo kaip Dievo vaiko pašaukimą.

102.  Kaip pasaulis buvo rengiamas Jėzaus slėpiniams?

522-524Pirmiausia daugelį amžių gyvavo ilgalaikė viltis, kurią iš naujo išgyvename švęsdami advento laiko liturgiją. Nesitenkindamas miglotu lūkesčiu, įdėtu į pagonių širdis, Dievas rengė savo Sūnaus atėjimą per visą Senąją Sandorą iki pat Jono Krikštytojo – paskutinio ir didžiausio iš pranašų.

103.  Ko apie Jėzaus gimimo ir vaikystės slėpinius mokoma Evangelijoje?

525-530563-564Per Kalėdas dangaus šlovė pasireiškia kūdikio silpnumu. Jėzaus apipjaustymas yra jo priklausomybės žydų tautai ženklas ir mūsų Krikšto pirmavaizdis. Epifanija yra Izraelio Karaliaus Mesijo apsireiškimas visoms tautoms. Per Jėzaus paaukojimą šventykloje Simeono ir Onos asmenyse savo Išganytoją pasitinka visas lūkesčiu gyvenantis Izraelis. Bėgimas į Egiptą ir nekaltųjų vaikelių išžudymas skelbia, kad visas Kristaus gyvenimas bus paženklintas persekiojimo. Jo grįžimas iš Egipto primena Išėjimą ir parodo Jėzų kaip naująjį Mozę: jis yra tikrasis ir galutinis išlaisvintojas.

104.  Ko moko paslėptasis Jėzaus gyvenimas Nazarete?

533-534564Per paslėptąjį gyvenimą Nazarete Jėzus pasilieka paprastos gyvensenos tyloje. Tai mums leidžia būti bendrystėje su juo kasdienio gyvenimo, supinto iš maldos, paprastumo, darbo ir šeimos meilės, šventume. Paklusimas Marijai ir įtėviui Juozapui yra jo sūniškojo klusnumo savo Tėvui įvaizdis. Marija ir Juozapas Jėzaus slėpinį pri­ima tikėjimu, nors ir ne visada jį suprasdami.

105.  Kodėl Jėzus iš Jono priima „atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti“ (Lk 3, 3)?

535-537565Pradėdamas savo viešąjį gyvenimą ir užbėgdamas už akių savo mirties „krikštui“, nors ir būdamas be nuodėmės, jis, „Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1, 29), šitaip leidžiasi įskaitomas tarp nusidėjėlių. Tėvas jį skelbia savo „mylimuoju Sūnumi“ (plg. Mt 3, 17), o Dvasia nusileidžia ant jo. Jėzaus krikštas yra mūsų Krikšto pirmavaizdis.

106.  Ką atskleidžia Jėzaus gundymai dykumoje?

538-540566Jėzaus gundymai dykumoje atkartoja Adomo gundymą rojuje ir Izraelio gundymus dykumoje. Šėtonas gundo Jėzų, išmėgindamas jo klusnumą Tėvo patikėtai misijai. Kristus, naujasis Adomas, atsilaiko, ir ši pergalė skelbia jo kančios, aukščiausio jo sūniškosios meilės klusnumo, pergalę. Bažnyčia vienijasi su šiuo slėpiniu ypač gavėnios liturginiu laiku.

107.  Kas kviečiamas įžengti į Jėzaus skelbtąją ir įgyvendintąją Dievo karalystę?

541-546567Įžengti į Dievo karalystę Jėzus kviečia visus žmones. Net blogiausias nusidėjėlis raginamas atsiversti ir priimti begalinį Tėvo gailestingumą. Jau čia, žemėje, karalystė priklauso tiems, kurie ją priima nuolankia širdimi. Jiems apreiškiami jos slėpiniai.

108.  Kodėl Karalystę Kristus atskleidžia ženklais ir stebuklais?

547-550567Jėzaus žodį lydi ženklai ir stebuklai, patvirtinantys, jog Karalystė yra jame, Mesijuje. Jis išgydo kai kuriuos žmones, tačiau yra atėjęs ne panaikinti visų blogybių šioje žemėje, bet pirmiausia išlaisvinti mus iš nuodėmės vergijos. Demonų išvarymas skelbia, kad jo Kryžius nugalės „šio pasaulio kunigaikštį“ (Jn 12, 31).

109.  Kokią valdžią savo Karalystėje Kristus patiki apaštalams?

551-553567Jėzus pasirenka Dvylika, būsimuosius Prisikėlimo liudytojus. Jis padaro juos savo misijos ir valdžios dalininkais, idant jie mokytų, atleistų nuodėmes, statydintų ir valdytų Bažnyčią. Šioje kolegijoje Petras gauna „karalystės raktus“ (Mt 16, 19) ir užima pirmąją vietą, gaudamas misiją – saugoti tikėjimo visumą ir stiprinti savo brolius.

110.  Ką reiškia Atsimainymas?

554-556568

Per Atsimainymą pirmiausia pasirodo Trejybė: „Tėvas – savo balsu, Sūnus – savo žmogyste, Dvasia – spindinčiu debesiu“ (šv. Tomas Akvinietis). Su Moze ir Eliju kalbėdamasis apie savo „išėjimą“ (Lk 9, 31), Jėzus parodo, jog jo šlovė eina per Kryžių, ir iš anksto skelbia savo Prisikėlimą bei šlovingą grįžimą, kuris „pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į [jo] garbingąjį kūną“ (Fil 3, 21).

„Tu atsimainei ant kalno, ir tavo mokiniai kiek pajėgdami žvelgė į tavo šlovę, Kristau Dieve, idant, išvydę tave nukryžiuotą, suprastų, jog tavo kančia buvo savanoriška, ir paskelbtų pasauliui, jog tu tikrai esi Tėvo spindesys“ (Bizantijos liturgija).

111.  Kaip vyksta mesijinis įžengimas į Jeruzalę?

557-560569-570Atėjus laikui, Jėzus nusprendžia keliauti į Jeruzalę, pasirengęs kentėti savo kančią, mirti ir prisikelti. Kaip Karalius Mesijas, apreiškiantis Karalystės atėjimą, jis įžengia į miestą raitas ant asilaičio. Jį pasitinka vaikai, kurių šūksniai atkartojami Mišių Sanctus maldoje: „Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana (išgelbėk mus)“ (Mt 21, 9). Šio įžengimo į Jeruzalę šventimu Bažnyčios liturgijoje prasideda Didžioji savaitė.