Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Šventojo Rašto knygų santrumpos

SENASIS TESTAMENTAS
Abd Abdijo knyga
Ag Agėjo knyga
AmAmoso knyga
Bar Barucho knyga
Dan Danielio knyga
Est Esteros knyga
Ez Ezekielio knyga
Ezd Ezdro knyga
Gg Giesmių giesmės knyga
Hab Habakuko knyga
Įst Pakartoto Įstatymo knyga
Išėjimo knyga
IšmIšminties knyga
Iz Izaijo knyga
Jdt Juditos knyga
Jer Jeremijo knyga
Jl Joelio knyga
JobJobo knyga
Jon Jonos knyga
Joz Jozuės knyga
1 Kar Pirmoji Karalių knyga
2 Kar Antroji Karalių knyga
Koh Koheleto knyga
1 Kr Pirmoji Kronikų knyga
2 Kr Antroji Kronikų knyga
Kun Kunigų knyga
1 Mak Pirmoji Makabėjų knyga
2 Mak Antroji Makabėjų knyga
Mal Malachijo knyga
Mch Michėjo knyga
Nah Nahumo knyga
Neh Nehemijo knyga
Oz Ozėjo knyga
Pat Patarlių knyga
Pr Pradžios knyga
Ps Psalmynas
Rd Raudų knyga
Rut Rutos knyga
1 Sam Pirmoji Samuelio knyga
2 SamAntroji Samuelio knyga
Sir Siracido knyga
Sk Skaičių knyga
Sof Sofonijo knyga
Tob Tobito knyga
Ts Teisėjų knyga
Zch Zecharijo knyga
NAUJASIS TESTAMENTAS
Apd Apaštalų darbai
Apr Apreiškimas Jonui
Ef Laiškas efeziečiams
Fil Laiškas filipiečiams
FmLaiškas Filemonui
GalLaiškas galatams
Jn Evangelija pagal Joną
1 Jn Pirmasis Jono laiškas
2 Jn Antrasis Jono laiškas
3 Jn Trečiasis Jono laiškas
Jok Jokūbo laiškas
Jud Judo laiškas
Kol Laiškas kolosiečiams
1 Kor Pirmasis laiškas korintiečiams
2 Kor Antrasis laiškas korintiečiams
Lk Evangelija pagal Luką
Mk Evangelija pagal Morkų
Mt Evangelija pagal Matą
1 Pt Pirmasis Petro laiškas
2 Pt Antrasis Petro laiškas
Rom Laiškas romiečiams
1 Tes Pirmasis laiškas tesalonikiečiams
2 Tes Antrasis laiškas tesalonikiečiams
1 TimPirmasis laiškas Timotiejui
2 TimAntrasis laiškas Timotiejui
Tit Laiškas Titui
Žyd Laiškas žydams