Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Santuokos sakramentas

337.  Kas Dievo plane numatyta vyrui ir moteriai?

1601-1605Dievas, kuris yra meilė ir sukūrė žmogų iš meilės, pašaukė jį mylėti. Sukūręs vyrą ir moterį, Dievas pašaukė juos į artimą gyvenimo ir tarpusavio meilės bendrystę santuokoje, „taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas“ (Mt 19, 6). Laimindamas juos, Dievas sakė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės“ (Pr 1, 28).

338.  Ko siekdamas Dievas įsteigė santuoką?

1659-1660Kūrėjo įsteigta ir jo įstatymais grindžiama vyro ir moters santuokinė sąjunga pagal savo prigimtį skirta sutuoktinių bendrystei ir gerovei, taip pat vaikų gimdymui ir auklėjimui. Pagal pirminį Dievo planą santuokinė sąjunga yra neišardoma, kaip patvirtino Jėzus Kristus: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mk 10, 9).

339.  Kaip nuodėmė gresia santuokai?

1606-1608Dėl pirmosios nuodėmės, suardžiusios ir Kūrėjo dovanotąją vyro ir moters bendrystę, santuokinei sąjungai labai dažnai gresia nesantarvė ir neištikimybė. Vis dėlto, būdamas be galo gailestingas, Dievas suteikia vyrui ir moteriai malonę įgyvendinti gyvenimo sąjungą pagal pirmapradį dieviškąjį planą.

340.  Ko apie santuoką moko Senasis Testamentas?

1609-1611Dievas, pirmiausia per Įstatymo ir Pranašų pedagogiją, padeda savo tautai laipsniškai brandinti santuokos vienatinumo ir neišardomumo suvokimą. Dievo santuokinė sandora su Izraeliu yra Naujosios Sandoros, Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus sudarytos su savo nuotaka Bažnyčia, parengimas ir pirmavaizdis.

341.  Kokio naujumo santuokai suteikė Kristus?

1612-16171661Jėzus Kristus ne vien atkūrė pradinę Dievo norėtąją tvarką, bet ir suteikė malonę išgyventi santuoką kaip apdovanotą nauju kilnumu, būdingu sakramentui, kuris yra Kristaus santuokinės meilės Bažnyčiai ženklas: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią“ (Ef 5, 25).

342.  Ar visi įpareigoti tuoktis?

1618-1620Tuoktis įpareigoti ne visi. Kai kuriuos žmones Dievas ypatingai pašaukia sekti Viešpačiu Jėzumi mergeliškumu arba celibatu dėl dangaus karalystės, atsižadant didžiojo santuokos gėrio, idant jie galėtų rūpintis Viešpaties dalykais ir stengtis jam patikti, tapdami Kristaus meilės visiškos pirmenybės ir šlovingojo jo atėjimo karšto laukimo ženklu

343.  Kaip švenčiamas Santuokos sakramentas?

1621-1624Kadangi santuoka įvesdina sutuoktinius į tam tikrą viešąją gyvenimo būklę Bažnyčioje, jos liturgijos šventimas yra viešas, dalyvaujant kunigui (arba Bažnyčios įgaliotam liudytojui) ir kitiems liudytojams.

344.  Kas yra sutikimas tuoktis?

1625-16321662-1663Sutikimas tuoktis yra vyro ir moters pareikšta valia abipusiškai ir galutinai dovanoti save, siekiant gyventi ištikimos ir vaisingos meilės sandoroje. Kadangi sutikimas paverčia santuoką tikrove, jis būtinas ir nepakeičiamas. Kad santuoka galiotų, sutikimo objektas turi būti tikra santuoka; tai turi būti sąmoningas ir laisvas žmogiškasis aktas, nenulemtas prievartos ar spaudimo.

345.  Ko reikalaujama, kai vienas iš sutuoktinių yra nekatalikas?

1633-1637Kad būtų teisėta mišri (kataliko ir pakrikštyto nekataliko) santuoka, reikia bažnytinės vadovybės leidimo. Kad ji galiotų esant skirtingam kultui (kataliko ir nekrikštyto asmens), būtina dispensa. Visais atvejais esmingai svarbu, kad sutuoktiniai neatmestų esminių Santuokos tikslų bei ypatybių ir kad sutuoktinis katalikas, žinant ir kitam sutuoktiniui, įsipareigotų išlaikyti tikėjimą ir laiduoti vaikams Krikštą bei katalikišką auklėjimą.

346.  Kokie yra Santuokos sakramento padariniai?

1638-1642Santuokos sakramentas užmezga nuolatinį ir išskirtinį sutuoktinių tarpusavio ryšį. Sutuoktinių sutikimą patvirtina pats Dievas. Todėl pakrikštytųjų sudaryta ir įvykdyta santuoka niekada negali būti nutraukta. Kita vertus, šiuo sakramentu sutuoktiniams suteikiama malonė, būtina norint pasiekti santuokinio gyvenimo šventumą, atsakingai priimti ir auklėti vaikus.

347.  Kokios nuodėmės iš pagrindų kertasi su Santuokos sakramentu?

1645-1648Tokios kaip svetimavimas, vienodam vyro ir moters orumui, santuokinės meilės vienybei ir išskirtinumui prieštaraujanti daugpatystė, iš santuokinio gyvenimo vaikų dovaną atimantis vaisingumo atsisakymas, santuokos neišardomumui prieštaraujanti ištuoka.

348.  Kada Bažnyčioje leistinas sutuoktinių fizinis atsiskyrimas?

16291649Sutuoktinių fizinis atsiskyrimas Bažnyčioje leistinas, kai dėl svarių priežasčių jų gyvenimas drauge praktiškai nebeįmanomas, nors sutuoktiniai visada skatinami susitaikinti. Kol kitas sutuoktinis gyvas, nevalia sudaryti naujos sąjungos, nebent jų santuoka būtų buvusi niekinė ir tokia pripažinta bažnytinės vadovybės.

349.  Koks Bažnyčios požiūris į naują sąjungą sudariusius išsituokusiuosius?

1650-16511665Viešpačiui ištikima Bažnyčia negali pripažinti santuoka naujos išsituokusiųjų civilinės sąjungos. „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“ (Mk 10, 11–12). Bažnyčia dėmesingai rūpinasi jais, ragindama gyventi tikėjimu, melstis, daryti gailestingumo darbus ir krikščioniškai auklėti vaikus. Tačiau kol tokia objektyviai priešinga Dievo įstatymui padėtis tęsiasi, jie negali gauti sakramentinio išrišimo, priimti eucharistinės Komunijos ir eiti tam tikrų pareigų Bažnyčioje.

350.  Kodėl krikščioniškoji šeima dar vadinama namų Bažnyčia?

1655-16581666Todėl, kad šeima parodo ir įgyvendina Bažnyčios kaip Dievo šeimos bendruomeninę ir šeiminę prigimtį. Kiekvienas jos narys pagal jam būdingą vaidmenį vykdo pakrikštytųjų kunigystę, padėdamas šeimai tapti malonės ir maldos bendruomene, žmogiškųjų ir krikščioniškųjų dorybių mokykla, tikėjimo pirminio skelbimo vaikams vieta.