Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dangus ir žemė

59.  Ką Dievas sukūrė?

325-327Šventajame Rašte parašyta: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“ (Pr 1, 1). Savo Tikėjimo išpažinime Bažnyčia skelbia, kad Dievas yra visų regimųjų ir neregimųjų dalykų, visų dvasinių ir medžiaginių būtybių, t. y. angelų bei regimojo pasaulio ir ypač žmogaus, Kūrėjas.

60.  Kas yra angelai?

328-333350-351Angelai yra grynai dvasiniai, bekūniai, nematomi ir nemirtingi kūriniai, asmeninės būtybės, apdovanotos protu ir valia. Be paliovos veidu į veidą kontempliuodami Dievą, angelai jį šlovina, jam tarnauja, yra jo pasiuntiniai, vykdant visų žmonių išganymo misiją.

61.  Kaip angelai dalyvauja Bažnyčios gyvenime?

334-336352

Bažnyčia vienijasi su angelais garbindama Dievą, šaukiasi jų pagalbos ir kai kuriuos jų mini savo liturgijoje.

„Kiekvienas tikintysis šalia savęs turi angelą – globėją ir ganytoją, vedantį jį į gyvenimą“ (šv. Bazilijus Didysis).

62.  Ko Šventasis Raštas moko apie regimojo pasaulio kūrimą?

337-344Šešių dienų pasakojimu apie kūrimą Šventasis Raštas supažindina su kūrinijos vertingumu ir tikslu, kuris yra Dievo garbinimas ir tarnavimas žmogui. Visi dalykai savo būtį turi iš Dievo, iš jo gauna savo gerumą ir tobulumą, savo dėsnius ir vietą visatoje.

63.  Kokia yra žmogaus vieta kūrinijoje?

343-344353Žmogus yra regimosios kūrinijos viršūnė, nes jis sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą.

64.  Koks ryšys sieja sukurtuosius dalykus?

342354Kūrinius sieja Dievo panorėta tarpusavio priklausomybė ir hierarchija. Sykiu kūrinius sieja vienybė ir bendrumas, nes visų jų Kūrėjas tas pats, visi yra jo mylimi ir skirti jo garbei. Pagarba kūrinijoje įrašytiems dėsniams ir iš dalykų prigimties kylantiems santykiams yra išminties pagrindas ir moralės pamatas.

65.  Koks yra santykis tarp kūrimo ir atpirkimo?

345-349Kūrimo darbo viršūnė yra dar didingesnis atpirkimo darbas. Šis iš tiesų duoda pradžią naujajai kūrinijai, kurioje viskas atras savo pilnatvišką prasmę ir atbaigą.