Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Gydymo sakramentai

1420S-295Y-224Įkrikščioninimo sakramentais žmogus gauna naują gyvenimą Kristuje. Deja, šį gyvenimą „nešiojamės moliniuose induose“ (2 Kor 4, 7). Dabar jis dar „su Kristumi yra paslėptas Dieve“ (Kol 3, 3). Būdami žemiškuose mūsų namuose,1 tebesame atviri kentėjimams, ligoms ir mirčiai. Naujasis Dievo vaiko gyvenimas dėl nuodėmės gali nusilpti ir net būti prarastas.

1421S-295Y-224Viešpats Jėzus Kristus, mūsų sielų ir kūnų gydytojas, atleidęs paralyžiuotajam nuodėmes ir grąžinęs jam kūno sveikatą,2 norėjo, kad Jo Bažnyčia Šventosios Dvasios galia tęstų Jo gydymo ir išganymo darbą, reikalingą ir jos nariams. Toks yra dviejų gydymo sakramentų – Atgailos ir Ligonių patepimo – tikslas.

 

 

 

 

KBKS nuorodos

1420-1421, 1426295. Kodėl Kristus įsteigė Atgailos ir Ligonių patepimo sakramentus?

Sielos ir kūno gydytojas Kristus įsteigė juos dėl to, kad naujasis gyvenimas, jo dovanotas mums įkrikščioninimo sakramentais, gali nusilpti ir net būti prarastas dėl nuodėmės. Todėl Kristus panoro, kad Bažnyčia tęstų jo gydymo ir išganymo veiklą šiais dviem sakramentais.

KBKS 295 kontekstas

YC nuorodos

1420-1421224. Kodėl Kristus dovanojo mums Atgailos sakramentą ir Ligonių patepimą?

 

KBK išnašos

1Plg. 2 Kor 5, 1.

2Plg. Mk 2, 1–12.