Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tave, Dieve, garbinam – Te Deum

Tave, Dieve, garbinam Te Deum
Tave, Dieve, garbinam,
tave, Viešpatie, išpažįstam.
Tave, amžinąjį Tėvą,
štai garbina visa žemė.
Tau visi angelai,
tau dangūs
ir visos galybės,
tau cherubinai ir serafinai
nepaliaujamu balsu gieda:
Šventas, šventas, šventas
Viešpats Galybių Dievas!
Pilnas yra dangus ir žemė
tavo garbės ir didybės.
Tave apaštalų
choras garbingas,
tave pranašų
skaičius gausingas,
tave spindinčios
kankinių gretos šlovina.
Tave po visą pasaulį
šventoji Bažnyčia išpažįsta:
Tėvą begalinės didybės,
garbingą ir tikrą
vienatinį tavo Sūnų,
Dvasią Šventąją,
ramybės Davėją.
Garbės Karalius tu, Kristau.
Tu Tėvo Sūnus amžinasis.
Tu, ateidamas žmonių išvaduoti,
gimei iš Mergelės Marijos.
Tu, mirties galybę sutrynęs,
tikintiesiems dangaus karalystę atvėrei.
Tu sėdi Dievo dešinėje,
Tėvo garbėje.
Tikime, kad tu mūsų teisti ateisi.
Todėl tave meldžiam
savo žmonėms padėti,
kuriuos brangiu krauju esi atpirkęs.
Pakviesk mus
į amžinąją garbę su šventaisiais.
Išgelbėk, Viešpatie, savo žmones
ir laimink savo tėvonystę!
Ir valdyki juos,
ir išaukštinki juos amžinybėj.
Kiekvieną dieną mes garbinam tave.
Ir šlovinam tavo vardą per amžius
ir per amžių amžius.
O Viešpatie, mus šiandieną
be nuodėmės išlaikyki.
Pasigailėk mūsų, Viešpatie,
pasigailėk mūsų!
Būk mums, Viešpatie, gailestingas,
nes tu vienas esi mūsų viltis.
Tavim mes pasitikim, Viešpatie:
nenusivilsim per amžius.
Te Deum laudámus:
te Dóminum confitémur.
Te ætérnum Patrem,
omnis terra venerátur.
Tibi omnes ángeli,
tibi cæli
et univérsæ potestátes:
tibi chérubim et séraphim
incessábili voce proclámant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra
maiestátis glóriæ tuæ.
Te gloriósus
apostolórum chorus,
te prophetárum
laudábilis númerus,
te mártyrum candidátus
laudat exércitus.
Te per orbem terrarum
sancta confitétur Ecclésia,
Patrem imménsæ maiestátis;
venerándum tuum verum
et únicum Filium;
Sanctum quoque
Paráclitum Spíritum.
Tu rex glóriæ, Christe.
Tu Patris sempitérnus es Filius.
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,
non horrúisti Virginis úterum.
Tu, devícto mortis acúleo,
aperuísti credéntibus regna cælórum.
Tu ad déxteram Dei sedes,
in glória Patris.
Iudex créderis esse ventúrus.
Te ergo quǽsumus,
tuis famulis súbveni,
quos pretióso sanguine redemísti.
Ætérna fac cum sanctis tuis
in glória numerári.
Salvum fac pópulum tuum, Dómine,
et bénedic hereditáti tuæ.
Et rege eos, et extólle illos
usque in ætérnum.
Per síngulos dies benedícimus te;
et laudámus nomen tuum
in sǽculum, et in sǽculum sǽculi.
Dignáre, Dómine,
die isto sine peccáto nos custodíre.
Miserére nostri, Dómine,
miserére nostri.
Fiat misericórdia tua,
Dómine, super nos,
quemádmodum sperávimus in te.
In te, Dómine, sperávi:
non confúndar in ætérnum.

 

KBK nuorodos