Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

7 skirsnis. Dorybės

1803S-377Y-299„Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, – apie visa, kas dorybinga ir šlovinga“ (Fil 4, 8).

Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gera. Ji leidžia žmogui ne tik daryti gerus darbus, bet ir atskleisti geriausia, ką pats turi. Dorybingas žmogus visomis savo juslinėmis ir dvasinėmis jėgomis siekia gėrio, jo ieško ir, konkrečiai veikdamas, jį pasirenka:

Dorybingo gyvenimo tikslas yra tapti panašiam į Dievą.61

I. Žmogiškosios dorybės

1804S-378Y-300Žmogiškosios dorybės yra tvirtos nuostatos, tvarūs polinkiai, pastovios proto ir valios tobulumo apraiškos, rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Jos padeda lengvai, susivaldant ir džiugiai gyventi dorai. Dorybingas yra tas žmogus, kuris gera daro neverčiamas.

Moralinės dorybės įgyjamos žmogiškomis pastangomis. Moralės požiūriu tos dorybės yra gerų veiksmų vaisiai ir drauge daigai; jos lenkia visas žmogaus galias vienytis su dieviškąja meile.

Pagrindinės dorybės

1805S-379Y-300Keturios dorybės yra pagrindinės. Jos tokios yra todėl, kad apie jas buriasi visos kitos. Pagrindinės dorybės yra šios: protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas. „Jeigu kas myli teisumą – išminties darbų vaisiai yra dorybės. Juk ji moko savitvardos ir protingumo, teisumo ir drąsos“ (Išm 8, 7). Kitais vardais šios dorybės yra giriamos daugelyje Šventojo Rašto vietų.

1806S-380Y-301Protingumas yra dorybė, įgalinanti praktinį protą visokiomis aplinkybėmis skirti, kas yra tikrasis mūsų gėris, ir rinktis tinkamas priemones jam pasiekti. „Gudrus žmogus apsvarsto savo žingsnius“ (Pat 14, 15). „Būkite santūrūs ir blaivūs, kad galėtumėte melstis“ (1 Pt 4, 7). Protingumas yra „teisinga veikimo taisyklė“, sekdamas Aristoteliu, rašė šv. Tomas.62 Jis neturi nieko bendro nei su nedrąsa ar bailumu, nei su dviveidiškumu ar apsimetinėjimu. Jis vadinamas auriga virtutum [„dorybių vairininku“], nes vadovauja kitoms dorybėms, nurodydamas jų vietą ir ribas. Protingumas tiesiogiai lemia sąžinės sprendimą. Vadovaudamasis tuo sprendimu, protingas žmogus sprendžia apie savo elgesį ir jį tvarko. Vadovaudamiesi protingumo dorybe, mes be klaidų taikome moralinius principus atskiriems atvejams ir įveikiame abejones dėl gėrio, kurio reikia siekti, ar blogio, kurio reikia vengti.

1807S-381Y-302Teisingumas, kaip moralinė dorybė, yra pastovus ir tvirtas noras atiduoti Dievui ir artimui tai, kas jiems priklauso. Teisingumas Dievo atžvilgiu yra vadinamas „religingumo dorybe“; žmonių atžvilgiu jis verčia gerbti kiekvieno teises, o jų tarpusavio santykiuose pasiekti tokios darnos, kuri vienodai atsižvelgtų į visus žmones ir į jų bendrą gerovę. Šventajame Rašte dažnai minimas teisusis pasižymi visada neklastinga širdimi ir teisingu elgesiu artimo atžvilgiu. „Nebūsi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai“ (Kun 19, 15). „O jūs, šeimininkai, duokite vergams, kas teisinga ir kas dera, atsimindami, kad ir jūs turite Viešpatį danguje“ (Kol 4, 1).

1808S-382Tvirtumas yra moralinė dorybė, suteikianti ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio. Ji sustiprina ryžtą nepasiduoti pagundoms ir įveikti moraliniame gyvenime pasitaikančias kliūtis. Tvirtumo dorybė padeda nugalėti baimę, netgi mirties, ištverti išmėginimus ir persekiojimus. Ji skatina atsižadėti ir aukoti savo gyvybę dėl teisingo reikalo. „Mano jėga ir drąsa yra VIEŠPATS“ (Ps 118, 14). „Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs: aš nugalėjau pasaulį!“ (Jn 16, 33).

1809S-383Y-303Y-304Susivaldymas yra moralinė dorybė, tvardanti malonumų pomėgį ir padedanti išlaikyti saiką naudojantis sukurtomis gėrybėmis. Ši dorybė laiduoja valios viešpatavimą instinktams ir neleidžia troškimams peržengti padorumo ribų. Susivaldantis žmogus savo juslinį geismą kreipia į gėrį, geba skirti, kas gera ir kas bloga, ir nepasikliauja savo jėgomis tenkindamas širdies troškimus.63 Susivaldymas yra dažnai giriamas Senajame Testamente: „Nesek paskui savo geismus, tvardyk savo geidulius“ (Sir 18, 30). Naujajame Testamente jis yra vadinamas „santūrumu“ arba „blaivumu“. Šiame pasaulyje mes privalome gyventi „santūriai, teisingai ir maldingai“ (Tit 2, 12).

Gerai gyventi yra ne kas kita, kaip mylėti Dievą visa savo širdimi, visa siela, visu elgesiu. Tikra ir visiška Jo meilė išsaugoma susivaldymu; dėl žmogaus tvirtumo jos nepalaužia jokios nelaimės; teisingame žmoguje ji niekam kitam nepaklūsta; išmintingo žmogaus meilė budi, viską stebėdama, kad nejučiomis jos neužkluptų nei klasta, nei melas.64

Dorybės ir malonė

1810S-378Y-300Auklėjimu, sąmoningais veiksmais ir ištvermingomis pastangomis įgytas žmogiškąsias dorybes išskaistina ir išaukština dieviškoji malonė. Dievui padedant, jos užgrūdina charakterį ir palengvina daryti gera. Dorybingas žmogus, gyvendamas tomis dorybėmis, jaučiasi laimingas.

1811S-378Y-300Nuodėmės sužeistam žmogui nėra lengva išlaikyti moralinę pusiausvyrą. Iš Kristaus gauta išganymo dovana mums suteikia malonę, būtiną ištverti siekiant dorybių. Kiekvienas turi nuolat prašyti tos šviesą ir jėgą teikiančios malonės, ieškoti pagalbos sakramentuose, bendradarbiauti su Šventąja Dvasia, paklusti jos kvietimui mylėti gėrį ir vengti blogio.

II. Dieviškosios dorybės 2086-20942656-2658

1812S-384Y-305Y-306Žmogiškųjų dorybių šaknys glūdi dieviškosiose dorybėse, kurios žmogaus galias parengia dalyvauti dieviškojoje prigimtyje.65 Juk dieviškosios dorybės yra tiesiogiai susijusios su Dievu. Jos leidžia krikščionims gyventi vienybėje su Švenčiausiąja Trejybe. Jų pradžia, motyvas ir objektas yra Vienas Triasmenis Dievas.

1813S-385Y-305Y-306Dieviškosios dorybės pagrindžia, įkvepia ir žymi moralinę krikščionio veiklą. Jos ugdo ir gaivina visas moralines dorybes. Dievas jas įlieja į tikinčiųjų sielą, kad jie sugebėtų elgtis kaip Jo vaikai ir pelnyti amžinąjį gyvenimą. Jos yra Šventosios Dvasios buvimo ir veikimo žmogaus gebėjimuose laidas. Dieviškosios dorybės yra trys: tikėjimas, viltis ir meilė.66

Tikėjimas142-175

1814S-386Y-307Tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios dėka tikime į Dievą ir visa, ką Jis mums yra apreiškęs ir ką šventoji Bažnyčia teikia mums tikėti, nes Dievas yra pati tiesa. Tikėjimu „žmogus laisvai atiduoda visą save“ Dievui.67 Dėl to tikintysis stengiasi pažinti Dievo valią ir ją vykdyti. „Teisusis gyvens tikėjimu“ (Rom 1, 17). Gyvas tikėjimas „veikia meile“ (Gal 5, 6).

1815S-386Y-307Tikėjimo dovaną išlaiko tas, kas jai nenusideda.68 Tačiau „tikėjimas be darbų negyvas“ (Jok 2, 26). Tikėjimas be vilties ir meilės tikinčiojo dar nesuvienija visiškai su Kristumi ir nepadaro gyvu Jo kūno nariu.

1816S-386Y-307Kristaus mokinys turi ne vien saugoti tikėjimą ir juo gyventi, bet ir jį išpažinti, drąsiai liudyti ir skleisti: „Visi turi būti pasirengę išpažinti Kristų prieš žmones ir sekti juo kryžiaus keliu, supami persekiojimų, kurių Bažnyčiai niekuomet netrūksta.“69 Tarnavimas tikėjimui ir jo liudijimas yra būtini išganymui: „Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“ (Mt 10, 32–33).

Viltis

1817S-387Y-308Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios dėka trokštame ir iš Dievo laukiame dangaus karalystės ir amžinojo gyvenimo kaip savo amžinosios laimės, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi ne savo jėgomis, bet Šventosios Dvasios malonės pagalba. „Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus“ (Žyd 10, 23). „Jis mums dosniai išliejo tos Dvasios per mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, kad, nuteisinti jo malone, taptume viltimi amžinojo gyvenimo paveldėtojais“ (Tit 3, 6–7).

1818S-387Y-308Vilties dorybė atitinka laimės troškimą, kurį Dievas įdėjo į kiekvieno žmogaus širdį; ji apima visas viltis, kurios tik įkvepia žmonių veikimą; ji jas išskaistina nukreipdama į dangaus karalystę; ji saugo nuo nevilties; palaiko, kai jaučiamės apleisti; atveria širdį laukti amžinosios palaimos. Vilties paskata saugo nuo egoizmo ir veda į krikščioniškosios meilės laimę.

1819S-387Y-308Krikščioniškoji viltis perima ir atbaigia išrinktosios tautos viltį, kurios pradžia ir pavyzdys buvo Abraomo viltis: jam duotus pažadus Dievas ištesėjo apdovanodamas jį Izaoku ir apvalydamas išbandymo auka.70 „Nematydamas jokios vilties, Abraomas patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio tautų tėvu“ (Rom 4, 18).

1820S-387Y-308Krikščioniškąją viltį įžiebė Jėzus, savo veiklos pradžioje paskelbdamas palaiminimus. Palaiminimai mūsų viltį kelia į dangų kaip į naują Pažadėtąją žemę ir nužymi jai kelią per Jėzaus mokinių laukiančius išmėginimus. Tačiau dėl Jėzaus Kristaus nuopelnų ir Jo kančios Dievas išsaugo mumyse viltį, kuri „neapgauna“ (Rom 5, 5). Viltis yra „saugus ir tvirtas sielos inkaras, prasiskverbiantis [...] [ten], kur už mus kaip pirmtakas įžengė Jėzus“ (Žyd 6, 19–20). Ji taip pat yra ginklas, saugantis mus išganymo kovoje: „Dėvėkime tikėjimo bei meilės šarvus ir išganymo vilties šalmą“ (1 Tes 5, 8). Ji teikia mums džiaugsmą net išmėginimų metu. „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge“ (Rom 12, 12). Viltį išreiškia ir ją gyvą išlaiko malda, ypač „Tėve mūsų“ malda, kuri yra santrauka viso to, ko viltis leidžia mums trokšti.

1821S-387Y-308Tad galime tikėtis dangaus garbės, Dievo pažadėtos tiems, kurie Jį myli71 ir vykdo Jo valią.72 Bet kuriomis aplinkybėmis kiekvienas privalo puoslėti viltį, kad, Dievo malonės padedamas, „ištvers iki galo“73 ir pasieks dangaus džiaugsmą kaip amžinąjį Dievo atlygį už gerus darbus, atliktus Kristaus malonei padedant. Bažnyčia su viltimi meldžia, kad „visi žmonės būtų išganyti“ (1 Tim 2, 4). Ji trokšta būti dangaus garbėje suvienyta su Kristumi, savo Sužadėtiniu:

Pasitikėk, mano siela, pasitikėk! Tu nežinai dienos ir valandos. Rūpestingai budėk! Viskas greitai praeina, nors nekantrumas ir verčia tave abejoti tuo, kas tikra, ir trumpą laiką paverčia ilgu. Suprask, kad kuo daugiau kovosi, tuo labiau įrodysi, kaip myli savo Dievą, ir tuo labiau vieną dieną džiaugsiesi su savo Mylimuoju ta laime ir žavesiu, kurie niekada nesibaigs.74

Meilė

1822S-388Y-309Meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską vien dėl Jo paties, o savo artimą dėl Dievo meilės – kaip save pačius.

1823S-388Y-309Jėzus meilę padarė naujuoju įsakymu.75 Mylėdamas savuosius „iki galo“ (Jn 13, 1), Jis apreiškia Tėvo meilę, kuria Tėvas Jį myli. Mylėdami vieni kitus, mokiniai seka Jėzaus meile, kuria juos Jis taip pat myli. Dėl to Jėzus sako: „Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. Pasilikite mano meilėje!“ (Jn 15, 9). Ir dar: „Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau“ (Jn 15, 12).

1824S-388Y-309Meilė – Dvasios vaisius ir Įstatymo pilnatvė – laikosi Dievo ir Kristaus įsakymų: „Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje“ (Jn 15, 9–10).76

1825S-388Y-309Kristus mirė už mus iš meilės, „kai dar buvome priešai“ (Rom 5, 10). Viešpats iš mūsų reikalauja mylėti taip, kaip mylėjo Jis, net savo priešus,77 tapti artimu pačiam tolimiausiam,78 mylėti vaikus79 ir vargšus kaip Jį patį.80

Šv. apaštalas Paulius neprilygstamai pavaizdavo meilę: „Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria“ (1 Kor 13, 4–7).

1826S-388Y-309„Jei neturėčiau meilės, – dar sako apaštalas, – aš būčiau niekas...“ Ir privilegijos, tarnystės, net dorybės būtų niekas... Jei „neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau“.81 Meilė yra visų dorybių didžiausia. Iš dieviškųjų dorybių ji yra pirmoji: „Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė“ (1 Kor 13, 13).

1827S-388Y-309Visas dorybes gaivina ir įkvepia meilė. Ji yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 14); ji pati yra dorybių forma; ji jas susieja ir surikiuoja; ji yra krikščioniškojo gyvenimo šaltinis ir tikslas. Krikščioniškoji meilė sutvirtina ir nuskaidrina mūsų žmogiškąjį gebėjimą mylėti, iškelia jį iki antgamtinio tobulumo, iki dieviškosios meilės.

1828S-388Y-309Meilės įkvėptas moralinis gyvenimas teikia krikščioniui dvasinę Dievo vaikų laisvę. Tada jis nebėra nei Dievo tarnas, vergiškai Jo bijantis, nei samdinys, laukiantis atlyginimo, bet vaikas, atsiliepiantis į meilę To, kuris „mus pirmas pamilo“ (1 Jn 4, 19):

Arba mes nusigręžiame nuo blogio, bijodami bausmės, ir tada esame lyg vergai; arba laikomės įsakymų dėl savo pačių naudos, tegalvodami apie užmokestį, ir tada tampame panašūs į samdinius. Arba pagaliau mes paklūstame dėl paties gėrio ir meilės Tam, kuris mums įsako [...], ir tada elgiamės kaip vaikai.82

1829S-388Y-309Meilės vaisiai yra džiaugsmas, taika ir gailestingumas; meilė reikalauja daryti kitiems gera ir prireikus broliškai įspėti; ji yra geranorė; žadina atsiliepti meile; išlieka nesavanaudiška ir dosni; ji reiškia draugystę ir bendravimą:

Visų mūsų darbų vainikas yra meilė. Tai tikslas, kurio siekdami bėgame, į kurį skubame; kai jį pasieksime, pailsėsime.83

III. Šventosios Dvasios dovanos ir vaisiai

1830S-389Y-310Moralinį krikščionio gyvenimą palaiko Šventosios Dvasios dovanos. Jos yra nuolatinės nuostatos, lenkiančios žmogų paklusti Šventosios Dvasios paskatoms.

1831S-389Y-310Septynios Šventosios Dvasios dovanos yra šios: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė. Jų pilnatvę turi Kristus, Dovydo Sūnus.84 Šios dovanos papildo ir patobulina jas gavusiųjų dorybes. Jos padeda tikintiesiems lengvai paklusti Dievo įkvėpimams.

Lygiu taku tegu mane veda tavo dvasia maloninga! (Ps 143, 10).
Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai [...]. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes – Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai (Rom 8, 14. 17).

1832S-390Y-311Dvasios vaisiai yra tobulumo apraiškos, kurias Šventoji Dvasia mumyse išugdo kaip amžinosios garbės pirmienas. Bažnyčios tradicijoje jų vardijama dvylika: „meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, romumas, meilumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistybė“ (Gal 5, 22–23 Vulg.).

Santrauka

1833S-377Y-299Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gera.

1834S-379Y-300Žmogiškosios dorybės yra tvirti proto ir valios polinkiai, rikiuojantys mūsų veiksmus, tvarkantys mūsų aistras ir valdantys mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Jos buriasi apie keturias pagrindines dorybes: protingumą, teisingumą, tvirtumą ir susivaldymą.

1835S-380Y-301Protingumas įgalina praktinį protą visokiomis aplinkybėmis skirti, kas yra tikrasis mūsų gėris, ir rinktis tinkamas priemones jam pasiekti.

1836S-381Y-302Teisingumas yra pastovus ir tvirtas noras atiduoti Dievui ir artimui tai, kas jiems priklauso.

1837S-382Y-303Tvirtumas suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio.

1838S-383Y-304Susivaldymas tvardo juslinių malonumų pomėgį ir suteikia gebėjimą tinkamai naudotis sukurtomis gėrybėmis.

1839S-378Y-300Moralinės dorybės ugdomos auklėjimu, sąmoningais veiksmais ir ištvermingomis pastangomis. Dievo malonė jas išskaistina ir išaukština.

1840S-384Y-305Y-306Dieviškosios dorybės leidžia krikščionims gyventi vienybėje su Švenčiausiąja Trejybe. Jų pradžia, motyvas ir objektas yra Dievas, kurį pažįstame tikėjimu, kuriuo viliamės ir kurį mylime dėl Jo paties.

1841S-384Y-306Dieviškosios dorybės yra trys: tikėjimas, viltis ir meilė.85 Jos ugdo ir gaivina visas moralines dorybes.

1842S-386Y-307Tikėjimu tikime į Dievą ir visa, ką Jis mums yra apreiškęs ir ką Bažnyčia teikia mums tikėti.

1843S-387Y-308Vilties dėka trokštame ir tvirtai pasitikėdami iš Dievo laukiame amžinojo gyvenimo ir malonių jam pelnyti.

1844S-388Y-309Meile mylime Dievą labiau už viską, o savo artimą dėl Dievo meilės – kaip save pačius. Meilė yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 14) ir visų dorybių forma.

1845S-389Y-310Krikščionims teikiamos septynios Šventosios Dvasios dovanos: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas, Dievo baimė.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1803, 1833377. Kas yra dorybė?

Dorybė yra pastovus ir tvirtas polinkis daryti gera. „Dorybingo gyvenimo tikslas – tapti panašiam į Dievą“ (šv. Grigalius Nisietis). Dorybės skirstomos į žmogiškąsias ir dieviškąsias.

KBKS 377 kontekstas

1804, 1810-1811, 1834, 1839378. Kas yra žmogiškosios dorybės?

Žmogiškosios dorybės yra pastovios ir tvirtos proto ir valios tobulumo apraiškos, rikiuojančios mūsų veiksmus, tvarkančios mūsų aistras ir valdančios mūsų elgesį pagal proto ir tikėjimo reikalavimus. Įgytas ir sustiprintas morališkai gerais ir kartotiniais veiksmais, jas išskaistina ir išaukština dieviškoji malonė.

KBKS 378 kontekstas

1805, 1834379. Kokios yra svarbiausios žmogiškosios dorybės?

Tai vadinamosios pagrindinės dorybės, apie kurias buriasi visos kitos ir kurios sudaro dorybingo gyvenimo ašį. Jos yra šios: protingumas, teisingumas, tvirtumas ir susivaldymas.

KBKS 379 kontekstas

1806, 1835380. Kas yra protingumas?

Protingumas nuteikia protą visomis aplinkybėmis atpažinti mūsų tikrąjį gėrį ir pasirinkti tinkamas priemones jam pasiekti. Jis vadovauja kitoms dorybėms, nustatydamas jų taisykles ir matą.

KBKS 380 kontekstas

1807, 1836381. Kas yra teisingumas?

Teisingumo esmė – nuolatinė ir tvirta valia atiduoti kitam tai, kas jam priklauso. Teisingumas Dievo atžvilgiu vadinamas religingumo dorybe.

KBKS 381 kontekstas

1808, 1837382. Kas yra tvirtumas?

Tvirtumas suteikia ištvermės sunkumuose ir pastovumo siekiant gėrio, iki pat gebėjimo paaukoti gyvybę dėl teisingo reikalo.

KBKS 382 kontekstas

1809, 1838383. Kas yra susivaldymas?

Susivaldymas tvardo malonumų pomėgį, laiduoja valios viešpatavimą instinktams ir suteikia gebėjimą tinkamai naudotis sukurtosiomis gėrybėmis.

KBKS 383 kontekstas

1812-1813, 1840-1841384. Kas yra dieviškosios dorybės?

Tai dorybės, kurių pradžia, paskata ir tiesioginis tikslas yra pats Dievas. Įliejamos žmogui su pašvenčiamąja malone, jos suteikia gebėjimą gyventi bendrystėje su Trejybe, pagrindžia ir įkvepia krikščionio moralinę veiklą, gaivindamos žmogiškąsias dorybes. Jos yra Šventosios Dvasios buvimo ir veikimo žmogiškuosiuose gebėjimuose laidas.

KBKS 384 kontekstas

1813385. Kokios yra dieviškosios dorybės?

Dieviškosios dorybės yra tikėjimas, viltis ir meilė.

KBKS 385 kontekstas

1814-1816, 1842386. Kas yra tikėjimas?

Tikėjimas yra dieviškoji dorybė, kurios dėka tikime į Dievą ir visa, ką jis mums yra apreiškęs ir ką Bažnyčia teikia mums tikėti, nes Dievas yra pati Tiesa. Tikėjimu žmogus laisvai atiduoda save Dievui. Todėl tikintysis stengiasi pažinti ir vykdyti Dievo valią, nes tikėjimas „veikia meile“ (Gal 5, 6).

KBKS 386 kontekstas

1817-1821, 1843387. Kas yra viltis?

Viltis yra dieviškoji dorybė, kurios dėka trokštame ir iš Dievo laukiame amžinojo gyvenimo kaip savo laimės, pasitikėdami Kristaus pažadais ir remdamiesi Šventosios Dvasios malonės pagalba, kad galėtume pelnyti amžinąjį gyvenimą ir ištverti iki žemiškojo gyvenimo pabaigos.

KBKS 387 kontekstas

1822-1829, 1844388. Kas yra meilė?

Meilė yra dieviškoji dorybė, kurios dėka Dievą mylime labiau už viską, o artimą dėl Dievo meilės – kaip save pačius. Jėzus padarė ją naujuoju įsakymu, Įstatymo pilnatve. Ji yra „tobulumo raištis“ (Kol 3, 14), kitų jos gaivinamų, įkvepiamų ir tvarkomų dorybių pamatas. Be jos „aš būčiau niekas“ ir „nieko nelaimėčiau“ (1 Kor 13, 1–3).

KBKS 388 kontekstas

1830-1831, 1845389. Kas yra Šventosios Dvasios dovanos?

Šventosios Dvasios dovanos yra nuolatinės nuostatos paklusti dieviškiesiems įkvėpimams. Jų yra septynios: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, pažinimas, maldingumas ir Dievo baimė.

KBKS 389 kontekstas

1832390. Kas yra Šventosios Dvasios vaisiai?

Šventosios Dvasios vaisiai yra tobulumo apraiškos, išugdytos mumyse kaip amžinosios šlovės pirmienos. Bažnyčios tradicijoje jų vardijama dvylika: „meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, didžiadvasiškumas, gerumas, maloningumas, romumas, ištikimybė, kuklumas, susivaldymas, skaistumas“ (plg. Gal 5, 22–23, Vulgata).

KBKS 390 kontekstas

YC nuorodos

1803, 1833299. Ką vadiname dorybe?

1804-1805, 1810-1811, 1834, 1839300. Kodėl mes turime save ugdyti?

1806, 1835301. Kaip tapti protingam?

1807, 1836302. Koks elgesys yra teisingas?

1809, 1837303. Koks žmogus yra tvirtas?

1809, 1838304. Kodėl susivaldymas yra dorybė?

1812-1813, 1840305. Kokios yra dieviškosios dorybės?

1812-1813, 1840-1841306. Kodėl tikėjimas, viltis ir meilė yra dorybės?

1814-1816, 1842307. Ką vadiname tikėjimu?

1817-1821, 1843308. Ką vadiname viltimi?

1822-1829, 1844309. Ką vadiname meile?

1830-1831, 1845310. Kokiomis Šventosios Dvasios dovanomis mes apdovanoti?

1832311. Kokie yra Šventosios Dvasios vaisiai?

 

KBK išnašos

61Šv. Grigalius Nisietis, De beatitudinibus, oratio 1, in: Gregorii Nysseni opera, ed. W. Jaeger, v. 7/2, Leidenas, 1992, p. 82 (PG 44, 1200).

62Šv. Tomas Akvinietis, Summa theologiae, 2–2, q. 47, a. 2, sed contra, ed. Leon. 8, 349.

63Plg. Sir 5, 2; 37, 27–31.

64Šv. Augustinas, De moribus Ecclesiae catholicae, 1, 25, 46: CSEL 90, 51 (PL 32, 1330–1331).

65Plg. 2 Pt 1, 4.

66Plg. 1 Kor 13, 13.

67Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 5: AAS 58 (1966) 819.

68Plg. Tridento Susirinkimas, 6a sesija, Decretum de iustificatione, c. 15: DS 1544.

69Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 42: AAS 57 (1965) 48; plg. Idem, Dekl. Dignitatis humanae, 14: AAS 58 (1966) 940.

70Plg. Pr 17, 4–8; 22, 1–18.

71Plg. Rom 8, 28–30.

72Plg. Mt 7, 21.

73Plg. Mt 10, 22; plg. Tridento Susirinkimas, 6a sesija, Decretum de iustificatione, c. 13: DS 1541.

74Šv. Jėzaus Teresė, Exclamaciones del alma a Dios, 15, 3, in: Biblioteca Mística Carmelitana, v. 4, Burgosas, 1917, p. 290.

75Plg. Jn 13, 34.

76Plg. Mt 22, 40; Rom 13, 8–10.

77Plg. Mt 5, 44.

78Plg. Lk 10, 27–37.

79Plg. Mk 9, 37.

80Plg. Mt 25, 40. 45.

81Plg. 1 Kor 13, 1–3.

82Šv. Bazilijus Didysis, Regulae fusius tractatae, prol. 3: PG 31, 896.

83Šv. Augustinas, In epistulam Ioannis ad Parthos tractatus, 10, 4: PL 35, 2056–2057.

84Plg. Iz 11, 1–2.

85Plg. 1 Kor 13, 13.