Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. Sakramentinė ekonomija

1076S-220Y-169Sekminių dieną nužengus Šventajai Dvasiai, Bažnyčia pasirodė pasauliui.1 Dvasios dovana pradeda naująjį „slėpinio perdavimo“ metą – Bažnyčios metą, kai Kristus, „kol Jis ateis“ (1 Kor 11, 26), per savosios Bažnyčios liturgiją apreiškia, sudabartina ir perteikia savo išganymo darbą. Šiuo Bažnyčios metu Kristus gyvena ir veikia savo Bažnyčioje nauju, naujam metui priderančiu būdu. Jis veikia per sakramentus; bendra Rytų ir Vakarų tradicija vadina tai „sakramentine ekonomija“. Ji yra velykinio Kristaus slėpinio vaisių perdavimas (arba „teikimas“) švenčiant „sakramentinę“ Bažnyčios liturgiją.

Todėl pirmiausia svarbu aikštėn iškelti šį „sakramentų teikimą“ (pirmas poskyris). Tada labiau paaiškės liturginių apeigų prigimtis ir esminiai bruožai (antras poskyris).

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1076220. Kokia yra sakramentų ekonomijos esmė?

Sakramentų ekonomijos esmė – Kristaus atpirkimo vaisių perteikimas švenčiant Bažnyčios sakramentus, pirmiausia Eucharistiją, „kol jis ateis“ (1 Kor 11, 26).

KBKS 220 kontekstas

YC nuorodos

1076169. Kas mums atsitinka, kai švenčiame liturgiją?

 

KBK išnašos

1Plg. Vatikano II Susirinkimas, Konst. Sacrosanctum Concilium, 6: AAS 56 (1964) 100; Idem, Dogm. konst. Lumen gentium, 2: AAS 57 (1965) 6.