Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Asmuo ir visuomenė

401.  Kokia yra žmogaus visuomeninio matmens esmė?

1877-18801890-1891Asmeniškai pašauktas palaimai žmogus kartu turi visuomeninį matmenį kaip savo prigimties ir pašaukimo esminį dėmenį. Iš tiesų visi žmonės pašaukti į tą patį tikslą – patį Dievą; esama tam tikro panašumo tarp dieviškųjų Asmenų bendrystės ir žmonių tarpusavio brolybės, kurią jie privalo steigti tiesoje ir meilėje; artimo meilė neatskiriama nuo meilės Dievui.

402.  Koks yra ryšys tarp asmens ir visuomenės?

1881-18821892-1893Visų visuomenės institucijų pradas, subjektas ir tikslas yra ir privalo būti žmogaus asmuo. Jam būtinos kai kurios bendruomenės, kaip antai šeima ar pilietinė visuomenė. Naudingi ir kiti sambūriai tiek politinės bendrijos viduje, tiek tarptautinėje plotmėje, neišleidžiant iš akių subsidiarumo principo.

403.  Ką reiškia subsidiarumo principas?

1883-18851894Šis principas reiškia, kad aukštesnio lygmens bendruomenė neturi imtis žemesnio lygmens bendruomenės užduočių ir šitaip siaurinti jai priklausančios srities, bet prireikus veikiau privalo ją palaikyti.

404.  Ko dar reikia, kad žmonių sambūvis būtų autentiškas?

1886-18891895-1896Reikia gerbti teisingumą ir teisingą vertybių hierarchiją, medžiaginį ir instinktų matmenis palenkti vidaus ir dvasios matmenims. Ypač ten, kur nuodėmė užnuodija visuomenės aplinką, būtina žadinti širdžių atsivertimą ir šauktis Dievo malonės, siekiant visuomenės pokyčių, tikrai naudingų visiems asmenims ir visam asmeniui. Meilė, skatinanti ir įgalinanti laikytis teisingumo, yra didžiausias socialinis įsakymas.