Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Trečias poskyris. Tarnavimo bendrystei sakramentai

1533S-321Y-248Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija yra įkrikščioninimo sakramentai. Jie pagrindžia bendrą visų Kristaus mokinių pašaukimą šventumui ir pasaulio evangelizacijos misijai. Keliaujančiųjų į Tėvynę gyvenimui jie teikia malonių, būtinų gyventi pagal Dvasią.

1534S-321Y-248Kiti du – Šventimų ir Santuokos – sakramentai skirti kitų žmonių išganymui. Jie prisideda ir prie asmeninio išganymo, tačiau per tarnavimą kitiems. Bažnyčiai jie suteikia ypatingą misiją ir tarnauja Dievo tautos statydinimui.

1535S-321Y-248Krikštu ir Sutvirtinimu pašvęstieji1 bendrajai visų tikinčiųjų kunigystei Šventimų ir Santuokos sakramentais dar gali gauti ypatingą pašventimą. Priimantys Šventimų sakramentą pašvenčiami Kristaus vardu „ganyti Bažnyčią žodžiu ir Dievo malone“2. Savo ruožtu „sutuoktiniai krikščionys ypatingo sakramento stiprinami ir tarsi pašventinami savo luomo pareigoms ir kilnumui“3.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1533-1535321. Kokie yra tarnavimo bendrystei ir misijai sakramentai?

Dviem sakramentais – Šventimais ir Santuoka – suteikiama išskirtinė malonė ypatingai Dievo tautos statydinimo misijai Bažnyčioje vykdyti. Jie ypač prisideda prie Bažnyčios bendrystės ir prie kitų išganymo.

KBKS 321 kontekstas

YC nuorodos

1533-1535248. Kokie yra bendruomenei tarnavimo sakramentai?

 

KBK išnašos

1Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 10: AAS 57 (1965) 14.

2Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 11: AAS 57 (1965) 15.

3Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 48: AAS 58 (1966) 1068.