Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Moralinis įstatymas

415.  Kas yra moralinis įstatymas?

1950-19531975-1978Moralinis įstatymas yra dieviškosios Išminties kūrinys. Jis nurodo žmogui elgesio būdus ir taisykles, vedančius į pažadėtąją palaimą ir neleidžiančius sukti keliais, vedančiais tolyn nuo Dievo.

416.  Kokia yra prigimtinio moralinio įstatymo esmė?

1954-19601978-1979Prigimtinio įstatymo, Kūrėjo įrašyto į kiekvieno žmogaus širdį, esmė yra dalyvavimas Dievo išmintyje bei gerume ir pirmapradė moralinė nuojauta, leidžianti žmogui protu skirti gėrį ir blogį. Jis yra visuotinis bei nekintamas ir sudaro pagrindinių asmens teisių bei pareigų, taip pat žmonių bendruomenės ir pačios civilinės teisės pamatą.

417.  Ar šis įstatymas visiems suprantamas?

1960

Dėl nuodėmės šis prigimtinis įstatymas ne visada ir ne visų suprantamas vienodai aiškiai ir tiesiogiai.

Todėl „Dievas Įstatymo plokštėse įrašė tai, ko žmonės neįstengė perskaityti savo širdyse“ (šv. Augustinas).

418.  Koks yra ryšys tarp prigimtinio įstatymo ir Senojo Įstatymo?

1961-19621980Senasis Įstatymas yra pirmas apreikštojo Įstatymo tarpsnis. Jis išreiškia daugelį tiesų, savaime prieinamų protui ir patvirtintų bei paliudytų išganymo sandorose. Šie moralės priesakai, Dekaloge apibendrinti kaip dešimt įsakymų, padeda žmogaus pašaukimo pagrindus, drausdami tai, kas priešinga Dievo ir artimo meilei, ir įsakydami tai, kas esminga meilei.

419.  Kokia yra Senojo Įstatymo vieta išganymo plane?

1963-19641982Senasis Įstatymas leidžia pažinti daugelį protui prieinamų tiesų, parodo, kas daryti leistina, o kas – ne, ir pirmiausia tarsi išmintingas pedagogas parengia bei nuteikia atsiversti ir priimti Evangeliją. Tačiau Senasis Įstatymas, nors ir šventas, dvasinis bei geras, vis dėlto dar netobulas, nes pats savaime nesuteikia Dvasios stiprybės ir malonės jo laikytis.

420.  Kas yra Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas?

1965-19721983-1985

Naujasis, arba Evangelijos, Įstatymas, paskelbtas ir įgyvendintas Kristaus, yra prigimtinio ir apreikšto dieviškojo Įstatymo pilnatvė ir atbaigimas. Jį apibendrina įsakymas mylėti Dievą bei artimą ir vieniems kitus taip, kaip mus mylėjo Kristus; kartu tai vidinė žmogaus tikrovė: Šventosios Dvasios malonė daro tokią meilę galimą. Tai „laisvės įstatymas“ (Jok 1, 25), skatinantis veikti savo noru, pastūmėtiems meilės.

„Naujasis Įstatymas pirmiausia yra tikintiesiems į Kristų duota pati Šventosios Dvasios malonė“ (šv. Tomas Akvinietis).

421.  Kur glūdi Naujasis Įstatymas?

1971-19741986Naujasis Įstatymas glūdi visame Kristaus gyvenime bei skelbime ir apaštalų moralinėje katechezėje. Jo pagrindinė išraiška yra Kalno pamokslas.