Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Malda iki galo apreikšta ir įgyvendinta Jėzuje

541.  Iš ko Jėzus išmoko melstis?

25992620Melstis savo žmogiška širdimi Jėzus išmoko iš savo Motinos ir žydų tradicijos. Tačiau jo malda trykšta iš dar slaptesnio šaltinio, nes jis yra amžinasis Dievo Sūnus, savo šventojoje žmogystėje siunčiantis Tėvui tobulą sūniškąją maldą.

542.  Kada Jėzus melsdavosi?

2600-26042620Evangelijoje Jėzus dažnai vaizduojamas besimeldžiantis. Matome jį pasitraukiantį melstis vienumon, net naktį. Jis meldžiasi prieš lemtingus savo ir apaštalų misijos momentus. Iš tiesų visas jo gyvenimas yra malda, nes jis yra nuolatinėje meilės bendrystėje su Tėvu.

543.  Kaip Jėzus meldėsi savo kančios metu?

2605-26062620Jėzaus malda jo agonijos Getsemanės sode metu ir paskutiniai žodžiai ant kryžiaus atskleidžia jo sūniškosios maldos gelmę: Jėzus iki galo įgyvendina Tėvo meilės planą ir prisiima visą žmonijos nerimą, visus išganymo istorijos prašymus ir užtarimus. Jis pateikia juos Tėvui, o šis, pranokdamas bet kokią viltį, juos priima ir išklauso, prikeldamas jį iš numirusių.

544.  Kaip Jėzus moko mus melstis?

2608-26142621Jėzus moko mus ne tik Tėve mūsų malda, bet ir melsdamasis pats. Taigi jis atskleidžia ne tik turinį, bet ir tikrai maldai reikalingas nuostatas: Karalystės ieškančios ir priešams atleidžiančios širdies tyrumą, drąsų ir sūnišką pasitikėjimą, peržengiantį tai, ką jaučiame ir suprantame, mokinius nuo pagundų saugantį budrumą.

545.  Kodėl mūsų malda yra veiksminga?

2615-2616Mūsų malda yra veiksminga, nes ji tikėjimu suvienyta su Jėzaus malda. Jame krikščioniškoji malda virsta meilės bendryste su Tėvu. Taip mes galime pateikti savo prašymus Dievui ir būti išklausyti: „Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ (Jn 16, 24).

546.  Kaip melsdavosi Mergelė Marija?

2617-2618262226742679Marijos maldai būdingas tikėjimas ir dosnus visos savo būties atidavimas Dievui. Jėzaus Motina taip pat yra naujoji Ieva, „gyvųjų motina“; ji meldžia savo Sūnų Jėzų dėl visų žmonių poreikių.

547.  Ar Evangelijoje yra Marijos malda?

2619Be Marijos užtarimo Galilėjos Kanoje, Evangelijoje jai priskiriama Magnificat (Lk 1, 46–55) – Dievo Motinos ir Bažnyčios giesmė, džiugi padėka, trykštanti iš vargdienių širdies, nes jų viltys tapo tikrove, išsipildžius dieviškiesiems pažadams.