Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras poskyris. Tikiu į Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų

79.  Kokia yra Geroji Naujiena žmogui?

422-424Tai mirusio ir prisikėlusio Jėzaus Kristaus, „gyvojo Dievo Sūnaus“ (Mt 16, 16), skelbimas. Karaliaus Erodo ir imperatoriaus Augusto laikais Dievas įvykdė Abraomui ir jo palikuonims duotą pažadą, atsiųsdamas „savo Sūnų, gimusį iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę“ (Gal 4, 4–5).

80.  Kaip sklinda Geroji Naujiena?

425-429Nuo pat pradžios pirmieji mokiniai degte degė troškimu skelbti Jėzų Kristų, kad visi žmonės jį įtikėtų. Ir šiandien meilės kupinas Kristaus pažinimas žadina troškimą evangelizuoti ir katechizuoti, t. y. jo asmenyje atskleisti visą Dievo planą ir vesti žmoniją į bendrystę su juo.