Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Bažnyčia Dievo plane

147.  Ką reiškia žodis Bažnyčia?

751-752777804Juo žymima tauta, Dievo sušaukta ir suburta iš visų žemės pakraščių, kad sudarytų susirinkimą tų, kurie tikėjimu ir Krikštu tampa Dievo vaikais, Kristaus nariais ir Šventosios Dvasios šventove.

148.  Kokiais kitais vardais ir įvaizdžiais Biblijoje apibūdinama Bažnyčia?

753-757Šventajame Rašte randame daugybę įvaizdžių, atskleidžiančių vienas kitą papildančius Bažnyčios slėpinio aspektus. Senajame Testamente pirmenybė teikiama su Dievo tauta susijusiems įvaizdžiams; Naujajame Testamente daugiau įvaizdžių, siejamų su Kristumi – šios tautos, kuri yra jo Kūnas, Galva; taip pat pasitaiko įvaizdžių iš piemenų (avidė, kaimenė, avys) ir žemdirbių (laukas, alyvmedis, vynmedis) gyvenimo, statinių (buveinė, akmuo, šventykla) ir šeimos (sužadėtinė, motina, šeima) srities.

149.  Kokia yra Bažnyčios pradžia ir atbaiga?

758-766778Amžinajame Dievo plane Bažnyčia turi pradžią ir atbaigą. Senojoje Sandoroje ji buvo rengiama Izraelio išrinkimu, tapusio būsimo visų tautų subūrimo ženklu. Įsteigta Jėzaus Kristaus žodžiais ir veiksmais, Bažnyčia buvo įgyvendinta pirmiausia per jo atperkamąją mirtį ir prisikėlimą. Po to Šventosios Dvasios išliejimu per Sekmines ji buvo apreikšta kaip išganymo slėpinys. Laikų pabaigoje ji bus atbaigta kaip visų atpirktųjų dangiškasis susirinkimas.

150.  Kokia yra Bažnyčios misija?

767-769Bažnyčios misija yra skelbti ir visose tautose steigti Jėzaus Kristaus pradėtąją Dievo karalystę. Bažnyčia žemėje yra šios išganomosios karalystės ūglis ir pradžia.

151.  Kokia prasme Bažnyčia yra slėpinys?

770-773779Bažnyčia yra slėpinys, nes jos regimojoje tikrovėje yra ir veikia dvasinė dieviškoji tikrovė, įžiūrima vien tikėjimo akimis.

152.  Ką reiškia, kad Bažnyčia yra visuotinis išganymo sakramentas?

774-776780Tai reiškia, kad ji yra visos žmonijos sutaikinimo ir bendrystės su Dievu, taip pat visos žmonių giminės vienybės ženklas ir priemonė.