Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvėrėją“

36.  Kodėl Tikėjimo išpažinimas prasideda žodžiais: „Tikiu į Dievą“?

198-199Todėl, kad teiginys „tikiu į Dievą“ yra svarbiausias, visų kitų tiesų apie žmogų bei pasaulį ir viso į Dievą tikinčiųjų gyvenimo šaltinis.

37.  Kodėl išpažįstame vieną Dievą?

200-202228Todėl, kad Dievas apsireiškė Izraelio tautai kaip vienintelis, sakydamas: „Klausykis, Izraeli! Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats“ (Įst 6, 4); „Aš Dievas, ir kito nėra“ (Iz 45, 22). Pats Jėzus patvirtino: Dievas yra „vienintelis Viešpats“ (Mk 12, 29). Išpažinimas, jog Jėzus ir Šventoji Dvasia taip pat yra Dievas ir Viešpats, niekaip nesuskaido Vieno Dievo.

38.  Kokiu vardu Dievas apsireiškia?

203-205230-231Mozei Dievas apsireiškė kaip gyvasis Dievas, „Dievas Abraomo, Dievas Izaoko ir Dievas Jokūbo“ (Iš 3, 6). Dievas jam apreiškė savo slėpiningąjį vardą: „Aš Esu, kuris Esu“ (JHVH). Jau Senojo Testamento laikais neišreiškiamasis Dievo vardas buvo pakeistas žodžiu Viešpats. Naujajame Testamente Jėzus, vadinamas Viešpačiu, pasirodo kaip tikras Dievas.

39.  Ar yra tik Dievas?

212-213Kadangi visi kūriniai iš jo yra gavę tai, kas jie yra ir ką turi, tik Dievas pats savaime yra būties ir visokio tobulumo pilnatvė. Jis yra „Tas, kuris yra“ be pradžios ir be pabaigos. Jėzus apreiškia, jog ir jis turi dieviškąjį vardą: „Aš Esu“ (Jn 8, 28).

40.  Kodėl Dievo vardo apreiškimas yra svarbus?

206-213

Apreikšdamas savo vardą Dievas leidžia pažinti savo neišreiškiamame slėpinyje glūdinčius turtus. Jis vienintelis nuo amžių ir per amžius yra Tas, kuris pranoksta pasaulį ir istoriją. Jis sukūrė dangų ir žemę. Jis ištikimas Dievas, visada arti savo tautos, kad galėtų ją išgelbėti. Jis šventas aukščiausiu laipsniu, „apstus gailestingumo“ (Ef 2, 4), visada pasirengęs atleisti. Jis dvasinė, transcendentinė, visagalė, amžina, asmeninė, tobula Būtis. Jis yra tiesa ir meilė.

„Dievas yra be galo tobula esybė – Švenčiausioji Trejybė“ (šv. Turibijus Mongrovechietis).

41.  Kokia prasme Dievas yra tiesa?

214-217231Dievas yra pati Tiesa ir kaip toks negali nei klysti, nei klaidinti. Jis „yra šviesa, ir jame nėra jokios tamsybės“ (1 Jn 1, 5). Amžinasis Dievo Sūnus, įsikūnijusioji Išmintis, buvo atsiųstas į pasaulį liudyti Tiesą (plg. Jn 18, 37).

42.  Kaip Dievas apreiškia, kad jis yra meilė?

218-221Dievas apsireiškė Izraeliui kaip tas, kurio meilė stipresnė už tėvo ar motinos meilę vaikams, už sužadėtinio meilę sužadėtinei. Jis pats „yra meilė“ (1 Jn 4, 8. 16), atsiduodanti visiškai ir neužtarnaujamai; jis „taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, […] kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas“ (Jn 3, 16–17). Atsiųsdamas savo Sūnų ir Šventąją Dvasią, Dievas apreiškia, kad jis pats yra amžinieji meilės mainai.

43.  Ką reiškia tikėti į vieną Dievą?

222-227229Tikėti į Dievą, kuris yra Vienatinis, reiškia pažinti jo didingumą ir didybę, gyventi su dėkingumu, visada juo pasitikėti, net išgyvenant nelaimes, pripažinti pagal jo paveikslą sukurtų visų žmonių vienybę ir tikrąjį kilnumą, teisingai naudotis jo kūrinija.

44.  Koks yra pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys?

232-237Pagrindinis krikščionių tikėjimo ir gyvenimo slėpinys yra Švenčiausiosios Trejybės slėpinys. Krikščionys yra pakrikštyti vardan Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.

45.  Ar įmanoma Švenčiausiosios Trejybės slėpinį pažinti vien žmogaus protu?

237Dievas paliko savo trejybiškosios Būties pėdsakų kūrinijoje ir Senajame Testamente; tačiau jo Būties gelmė – Šventoji Trejybė yra slėpinys, nepasiekiamas žmogaus protui, taip pat Izraelio tikėjimui iki pat Dievo Sūnaus įsikūnijimo ir Šventosios Dvasios atsiuntimo. Šis slėpinys apreikštas per Jėzų Kristų ir yra visų kitų slėpinių šaltinis.

46.  Ką Jėzus Kristus apreiškė apie Tėvo slėpinį?

240-242Jėzus Kristus apreiškė, kad Dievas mums yra Tėvas ne tik dėl to, kad jis visatos ir žmogaus Kūrėjas, bet pirmiausia dėl to, kad jis amžinai savyje gimdo Sūnų, kuris yra jo Žodis, „Dievo šlovės atšvaitas ir jo esybės paveikslas“ (Žyd 1, 3).

47.  Kas yra Jėzaus Kristaus apreikštoji Šventoji Dvasia?

243-248Tai trečiasis Švenčiausiosios Trejybės Asmuo. Tai Dievas, vienas su Tėvu ir Sūnumi ir lygus jiems. Jis kyla „iš Tėvo“ (Jn 15, 26), kuris, būdamas pradžia be pradžios, yra viso trejybiškojo gyvenimo pradas. Jis kyla ir iš Sūnaus (Filioque) kaip Tėvo duodama amžinoji dovana Sūnui. Šventoji Dvasia, atsiųsta Tėvo ir įsikūnijusio Sūnaus, veda Bažnyčią į „tiesos pilnatvės“ (Jn 16, 13) pažinimą.

48.  Kaip Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą?

249-256266Bažnyčia išreiškia savo trejybiškąjį tikėjimą išpažindama vieną Dievą trijuose Asmenyse: Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Trys dieviškieji Asmenys yra vienas Dievas, kadangi kiekvienas iš jų tapatus vienintelei ir nedaliai dieviškosios prigimties pilnatvei. Šie Asmenys realiai skiriasi santykiais vienas kito atžvilgiu: Tėvas gimdo Sūnų, Sūnus gimsta iš Tėvo, Šventoji Dvasia kyla iš Tėvo ir Sūnaus.

49.  Kaip veikia trys dieviškieji Asmenys?

257-260267

Neatskiriami kaip vienatinės prigimties dieviškieji Asmenys yra neatskiriami ir veikimo požiūriu. Trejybės veikimas yra vienas ir tas pats, tačiau vieningame dieviškajame veikime kiekvienas Asmuo dalyvauja tokiu būdu, koks jam būdingas Trejybėje.

„O mano Dieve, mano garbinamoji Trejybe […]. Nuramink mano sielą. Padaryk ją savo dangumi, mėgstama buveine ir atilsio vieta. Tenepaliksiu tavęs niekada vieno, bet tebūsiu čia visà, pažadinta tikėjimo, apimta garbinimo, atsidavusi tavo kūrybingam veikimui“ (pal. Švč. Trejybės Elzbieta).

50.  Ką reiškia, kad Dievas yra visagalis?

268-278Dievas apsireiškė kaip „stiprus ir narsus“ (Ps 24, 8), kuriam „nėra negalimų dalykų“ (Lk 1, 37). Jo visagalybė visuotinė ir slėpininga. Ji pasireiškia pasaulio sukūrimu iš nieko ir žmogaus – iš meilės, o ypač jo Sūnaus Įsikūnijimu, Prisikėlimu, įsūnystės ir nuodėmių atleidimo dovana. Todėl Bažnyčia malda kreipiasi į „visagalį ir amžinąjį Dievą“ (Omnipotens sempiterne Deus…).

51.  Kodėl svarbu teigti: „Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę“ (Pr 1, 1)?

279-289315Todėl, kad kūrimas yra visų dieviškųjų išganymo sumanymų pamatas; jis parodo Dievo visagalę ir išmintingą meilę; jis yra pirmas žingsnis į vienatinio Dievo sandorą su savo tauta; tai viršūnę Kristuje pasiekiančios išganymo istorijos pradžia; tai pirmas atsakas į pamatinius žmogaus kilmės ir paskirties klausimus.

52.  Kas sukūrė pasaulį?

290-292316Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia yra vienintelis ir nedalus pasaulio pradas, nors pasaulio kūrimo darbas ypač priskiriamas Dievui Tėvui.

53.  Kodėl Dievas sukūrė pasaulį?

293-294319

Pasaulis sukurtas savo gerumą, tiesą ir grožį panorusio apreikšti ir perteikti Dievo garbei. Galutinis kūrimo tikslas – kad Kristuje Dievas galėtų būti „viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28) savo garbei ir mūsų laimei.

„Dievo garbė yra gyvasis žmogus, o žmogaus gyvenimas yra Dievo regėjimas“ (šv. Ireniejus).

54.  Kaip Dievas sukūrė visatą?

295-301317-320Dievas sukūrė visatą laisva valia, su išmintimi ir meile. Pasaulis nėra būtinybės, aklos lemties ar atsitiktinumo padarinys. Dievas „iš nieko“ (ex nihilo) (2 Mak 7, 28) sukūrė sutvarkytą ir gerą pasaulį, kurį pats be galo pranoksta. Dievas išlaiko savo kūriniją būtyje ir ją palaiko, suteikdamas jai gebėjimą veikti ir vesdamas ją į atbaigimą per savo Sūnų ir Šventąją Dvasią.

55.  Kokia yra dieviškosios apvaizdos esmė?

302-306321Jos esmė yra Dievo rūpinimasis, vedantis jo kūrinius į galutinį tobulumą, kuriam jis juos pašaukė. Dievas yra suverenus savo plano autorius. Tačiau jį įgyvendindamas jis bendradarbiauja su savo kūriniais. Drauge jis suteikia kūriniams kilnumo veikti patiems ir būti vieniems kitų priežastimis.

56.  Kaip žmogus bendradarbiauja su dieviškąja apvaizda?

307-308323Gerbdamas žmogaus laisvę, Dievas leidžia ir kviečia jį bendradarbiauti savo veiksmais, maldomis, taip pat kančioms, skatindamas „ir trokšti, ir veikti“ (Fil 2, 13) pagal jo geranoriškus sumanymus.

57.  Jei Dievas visagalis ir rūpestingas, tai kodėl egzistuoja blogis?

309-310324400Atsakyti į šį skausmingą ir slėpiningą klausimą gali tik krikščionių tikėjimo visuma. Dievas jokiu būdu, nei tiesiogiai, nei netiesiogiai, nėra blogio priežastis. Jis nušviečia blogio slėpinį per savo Sūnų Jėzų Kristų, mirusį ir prisikėlusį, kad būtų nugalėtas didelis moralinis blogis, kuris yra žmonių nuodėmė ir kitų blogybių šaknis.

58.  Kodėl Dievas leidžia egzistuoti blogiui?

311-314324Tikėjimas mums teikia tikrumo, kad Dievas neleistų egzistuoti blogiui, jei iš blogio negalėtų kilti gėris. Dievas tai nuostabiai įgyvendino Kristaus mirtimi ir prisikėlimu; iš didžiausio moralinio blogio – Sūnaus nužudymo Dievas iš tiesų išgavo didžiausias gėrybes – Kristaus pašlovinimą ir mūsų atpirkimą.