Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Tikiu „šventųjų bendravimą“

194.  Ką reiškia pasakymas šventųjų bendravimas [šventųjų bendrystė]?

946-953960Toks pasakymas pirmiausia reiškia bendrą visų Bažnyčios narių dalijimąsi šventaisiais dalykais (sancta): tikėjimu, sakramentais, ypač Eucharistija, charizmomis ir kitomis dvasinėmis dovanomis. Bendrystės šaltinis yra meilė, kuri „neieško sau naudos“ (1 Kor 13, 5), bet skatina tikinčiuosius turėti „visa bendra“ (Apd 4, 32), net savo medžiaginėmis gėrybėmis tarnauti didžiausių vargšų labui.

195.  Ką dar reiškia pasakymas šventųjų bendravimas [šventųjų bendrystė]?

954-959961-962Toks pasakymas taip pat reiškia šventųjų (sancti), t. y. per malonę susivienijusių su mirusiu ir prisikėlusiu Kristumi asmenų, tarpusavio bendrystę. Vieni keliauja žemėje; kiti, išėję iš šio gyvenimo, išskaistinami padedami ir mūsų maldų; treti jau džiaugiasi Dievo šlove ir užtaria mus. Visi drauge Kristuje jie sudaro vieną šeimą – Bažnyčią Trejybės šlovei ir garbei.