Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„Tikiu į Šventąją Dvasią“

136.  Ką Bažnyčia nori pasakyti, išpažindama: „Tikiu į Šventąją Dvasią“?

683-686Tikėti į Šventąją Dvasią reiškia išpažinti trečiąjį Švenčiausiosios Trejybės Asmenį, kylantį iš Tėvo ir Sūnaus, „su Tėvu ir Sūnumi garbinamą ir šlovinamą“. Dvasia atsiųsta „į mūsų širdis“ (Gal 4, 6), kad gautume naują Dievo vaikų gyvenimą.

137.  Kodėl Sūnaus ir Dvasios misija neatskiriama?

687-690742-743Nedalioje Trejybėje Sūnus ir Dvasia yra skirtingi, bet neatskiriami. Iš tiesų nuo laikų pradžios iki pabaigos Tėvas, siųsdamas Sūnų, siunčia ir savo Dvasią, vienijančią mus su Kristumi per tikėjimą, idant mes kaip įsūniai galėtume kreiptis į Dievą „Tėve“ (Rom 8, 15). Dvasia yra neregima, bet ją pažįstame iš jos veikimo, kai ji mums apreiškia Žodį ir veikia Bažnyčioje.

138.  Kaip vadinama Šventoji Dvasia?

691-693Šventoji Dvasia yra tikrasis trečiojo Švenčiausiosios Trejybės Asmens vardas. Jėzus vadina ją taip pat Parakletu (Guodėju, Užtarėju) ir Tiesos Dvasia. Naujajame Testamente ji dar vadinama Kristaus Dvasia, Viešpaties Dvasia, Dievo Dvasia, garbės Dvasia, pažadėtąja Dvasia.

139.  Kokiais simboliais vaizduojama Šventoji Dvasia?

694-701Jų daug: iš pervertos Kristaus širdies trykštantis ir pakrikštytųjų troškulį malšinantis gyvasis vanduo; patepimas aliejumi kaip sakramentinis Sutvirtinimo ženklas; ugnis, perkeičianti tai, ką paliečia; tamsus ar švytintis debesis, kuriame apsireiškia dieviškoji šlovė; rankų uždėjimas, kuriuo suteikiama Šventoji Dvasia; per Kristaus krikštą ant jo nusileidžiantis ir pasiliekantis balandis.

140.  Ką reiškia tai, kad Dvasia „kalbėjusi per pranašus“?

687-688702-706743Sąvoka pranašai čia žymi tuos, kuriuos Šventoji Dvasia įkvėpė kalbėti Dievo vardu. Senojo Testamento pranašystes Dvasia visiškai įgyvendina Kristuje, kurio slėpinį atskleidžia Naujajame Testamente.

141.  Kaip Dvasia veikia Jone Krikštytojuje?

717-720Dvasia pripildo paskutinį Senojo Testamento pranašą Joną Krikštytoją, jos veikimu jis siunčiamas „prirengti Viešpačiui tobulą tautą“ (Lk 1, 17) ir skelbti Dievo Sūnaus Kristaus, ant kurio jis matė nužengiant bei pasiliekant Dvasią ir „kuris krikštys Šventąja Dvasia“ (Jn 1, 33), atėjimą.

142.  Kaip Dvasia veikia Marijoje?

721-726744Marijoje Šventoji Dvasia įgyvendina Kristaus atėjimo lūkesčius ir pasirengimą tam Senajame Testamente. Dvasia ypatingu būdu pripildo ją malonės ir padaro jos mergeliškumą vaisingą, kad į pasaulį galėtų ateiti įsikūnijęs Dievo Sūnus. Dvasia padaro Mariją „viso Kristaus“, t. y. Kristaus kaip Galvos ir Bažnyčios kaip jo Kūno, Motina. Sekminių dieną Bažnyčios pasirodymu Dvasiai pradedant „paskutinius laikus“, Marija yra kartu su Dvylika.

143.  Koks yra santykis tarp Dvasios ir Kristaus Jėzaus jo žemiškojoje misijoje?

727-730745-746Dievo Sūnus savo žmogystėje Dvasios patepimu pašvenčiamas Mesiju nuo pat Įsikūnijimo. Mokydamas jis apreiškia Dvasią, išpildydamas tėvams duotąjį pažadą, ir, kvėpdamas į apaštalus po Prisikėlimo, perduoda ją gimstančiai Bažnyčiai.

144.  Kas įvyksta per Sekmines?

731-732738

Per Sekmines, praėjus penkiasdešimt dienų po Prisikėlimo, pašlovintas Jėzus Kristus gausiai išlieja Dvasią ir apreiškia ją kaip dieviškąjį Asmenį. Taip iki galo apreiškiama Švenčiausioji Trejybė. Kristaus ir Dvasios misija tampa Bažnyčios misija; ji siunčiama skelbti ir skleisti trejybiškosios bendrystės slėpinį.

„Regėjome tikrąją Šviesą, gavome dangiškąją Dvasią, radome tikrąjį tikėjimą; garbiname nedaliąją Trejybę, nes ji mus išgelbėjo“ (Bizantijos liturgija, Sekminių troparas).

145.  Ką Bažnyčioje veikia Dvasia?

733-741747Dvasia ugdo, gaivina ir šventina Bažnyčią. Meilės Dvasia grąžina pakrikštytiesiems dėl nuodėmės prarastą panašumą į Dievą ir leidžia jiems gyventi Kristuje patį Švenčiausiosios Trejybės gyvenimą. Ji siunčia juos liudyti Kristaus tiesą ir nustato jų tarpusavio pareigas, kad visi neštų „Dvasios vaisių“ (Gal 5, 22).

146.  Kaip Kristus ir jo Dvasia veikia tikinčiųjų širdyse?

738-741Kristus per sakramentus savo Kūno nariams perduoda Dvasią ir Dievo malonę, duodančią naujojo gyvenimo pagal Dvasią vaisių. Šventoji Dvasia taip pat yra maldos Mokytoja.