Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

4 skirsnis. „Jėzus Kristus kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas“

571S-112Y-95Velykinis Kristaus kryžiaus ir prisikėlimo slėpinys yra Gerosios Naujienos, kurią apaštalai, o po jų Bažnyčia turi skelbti pasauliui, centras. Atperkamąja Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus mirtimi „vieną kartą visiems laikams“ (Žyd 9, 26) buvo įgyvendintas išganomasis Dievo planas.

572S-112Y-95Bažnyčia ištikimai laikosi visų Raštų aiškinimo, kurį pateikė Jėzus prieš Velykas ir po jų:338 „Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir žengti į savo garbę?!“ (Lk 24, 26). Jėzaus kančia įgijo savo konkrečią istorinę formą dėl to, kad Jis buvo „seniūnų, aukštųjų kunigų bei Rašto aiškintojų atmestas“ (Mk 8, 31) ir atiduotas „pagonims tyčiotis, nuplakti ir nukryžiuoti“ (Mt 20, 19).

573S-112Y-95Kad būtų geriau suprantama Atpirkimo prasmė, tikėdami galime mėginti gilintis į Jėzaus mirties aplinkybes, kurias patikimai perteikia Evangelijos339 ir paaiškina kiti istoriniai šaltiniai.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

571-573112. Kuo svarbus yra Jėzaus Velykų slėpinys?

Jėzaus Velykų slėpinys, apimantis jo kančią, mirtį, prisikėlimą ir pašlovinimą, sudaro krikščionių tikėjimo branduolį, nes išganomasis Dievo planas buvo vieną kartą visiems laikams įgyvendintas jo Sūnaus Jėzaus Kristaus atperkamąja mirtimi.

KBKS 112 kontekstas

YC nuorodos

571-57395. Kodėl Jėzus savo mirties ir prisikėlimo diena išsirinko žydų Paschos šventę?

 

KBK išnašos

338Lk 24, 27. 44–45.

339Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Dei Verbum, 19: AAS 58 (1966) 826–827.