Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Bažnyčia – Dievo tauta, Kristaus Kūnas, Šventosios Dvasios šventovė

153.  Kodėl Bažnyčia yra Dievo tauta?

781802-804Bažnyčia yra Dievo tauta, nes jis panoro pašventinti ir išganyti žmones ne pavieniui, bet sudaręs iš jų vieną tautą, suvienytą Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vienybėje.

154.  Kokios yra Dievo tautos ypatybės?

782Šios tautos, kurios nariu tampama per tikėjimą į Kristų ir per Krikštą, pradas yra Dievas Tėvas, galva – Jėzus Kristus, būvis – Dievo vaikų orumas ir laisvė, įstatymas – naujasis meilės įsakymas, misija – būti žemės druska ir pasaulio šviesa, tikslas – jau prasidėjusi žemėje Dievo karalystė.

155.  Kokia prasme Dievo tauta dalyvauja trejopoje Kristaus veikloje: kunigiškojoje, pranašiškojoje ir karališkojoje?

783-786Dievo tauta dalyvauja Kristaus kunigiškojoje veikloje, nes pakrikštytieji Šventosios Dvasios pašvenčiami aukoti dvasines aukas; ji dalyvauja jo pranašiškojoje veikloje, nes, remdamasi antgamtiniu tikėjimo jausmu, nepriekaištingai prisiriša prie tikėjimo, gilina ir liudija jį; ji dalyvauja jo karališkojoje veikloje tarnaudama ir tai darydama seka Jėzumi Kristumi, kuris, būdamas visatos Valdovas, tapo visų, pirmiausia vargdienių ir kenčiančiųjų, tarnu.

156.  Kokiu būdu Bažnyčia yra Kristaus kūnas?

787-791805-806Miręs ir prisikėlęs Kristus per Šventąją Dvasią artimai suvienija tikinčiuosius su savimi. Tikintieji į Kristų, suvienyti su juo pirmiausia Eucharistijoje, per tai būna tarpusavyje suvienyti meilėje ir sudaro vieną kūną – Bažnyčią, kurios vienybė įgyvendinama jos narių ir pareigų įvairove.

157.  Kas yra šio Kūno Galva?

792-795807Kristus „yra Kūno – Bažnyčios galva“ (Kol 1, 18). Bažnyčia gyvena iš jo, jame ir jam. Kristus ir Bažnyčia sudaro „visą Kristų“ (šv. Augustinas). „Galva ir nariai yra tarsi vienas mistinis asmuo“ (šv. Tomas Akvinietis).

158.  Kodėl sakoma, kad Bažnyčia yra Kristaus Sužadėtinė?

796808Todėl, kad Viešpats pats save pavadino „Jaunikiu“ (Mk 2, 19), pamilusiu Bažnyčią ir susisaisčiusiu su ja amžinąja Sandora. Jis atidavė save jai, kad galėtų nuplauti ją savo krauju bei „pašventinti“ (Ef 5, 26) ir padaryti vaisinga visų Dievo vaikų motina. Sąvoka kūnas atskleidžia galvos ir narių vienybę, o sąvoka sužadėtinė pabrėžia jųdviejų skirtingumą asmeniniame santykyje.

159.  Kodėl sakoma, kad Bažnyčia yra Šventosios Dvasios šventovė?

797-798809-810

Todėl, kad Šventoji Dvasia gyvena Kūne, kuris yra Bažnyčia, jos Galvoje ir nariuose; be to, Dievo žodžiu, sakramentais, dorybėmis ir charizmomis ji statydina Bažnyčią meilėje.

„Kas mūsų dvasia ar, kitaip tariant, siela yra mūsų kūno nariams, tas Šventoji Dvasia yra Kristaus nariams, Kristaus kūnui, t. y. Bažnyčiai“ (šv. Augustinas).

160.  Kas yra charizmos?

799-801Charizmos yra ypatingos Šventosios Dvasios dovanos, pavieniams asmenims dalijamos žmonių labui, pasaulio poreikiams ir pirmiausia Bažnyčios statydinimui. Jas tirti turi Magisteriumas.