Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Antras skyrius. Septyni Bažnyčios sakramentai

1210S-250Y-172Y-193Naujojo Įstatymo sakramentai įsteigti Kristaus ; jų yra septyni: Krikštas, Sutvirtinimas, Eucharistija, Atgaila, Ligonių patepimas, Šventimai ir Santuoka. Septyni sakramentai apima visus svarbiuosius krikščionio gyvenimo tarpsnius ir momentus; jie duoda pradžią krikščionių tikėjimo gyvenimui, jį ugdo ir gydo, skiria jam misiją. Egzistuoja net tam tikras prigimtinio ir dvasinio gyvenimo tarpsnių panašumas.1

1211S-250Y-193Laikantis tokios analogijos pirmiausia bus išdėstyti trys įkrikščioninimo sakramentai (pirmas poskyris), paskui gydymo (antras poskyris) ir galiausiai tarnavimo tikinčiųjų bendrystei ir misijai (trečias poskyris). Aišku, tokia tvarka nėra vienintelė galima, tačiau ji leidžia išvysti sakramentus sudarant organišką visumą, kurioje kiekvienam sakramentui tenka gyvybiškai svarbi vieta. Šiame organizme Eucharistijos, kaip „sakramentų sakramento“, vieta yra išskirtinė: „Visi kiti sakramentai nukreipti į ją kaip į savo tikslą.“2

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1210-1211250. Kaip skirstomi Bažnyčios sakramentai?

Jie skirstomi į įkrikščioninimo (Krikštas, Sutvirtinimas ir Eucharistija), gydymo (Atgaila ir Ligonių patepimas), tarnavimo bendrystei ir misijai (Šventimai ir Santuoka) sakramentus. Jie susiję su svarbiais krikščioniškojo gyvenimo momentais. Visi sakramentai nukreipti į Eucharistiją „kaip ypatingą tikslą“ (šv. Tomas Akvinietis).

KBKS 250 kontekstas

YC nuorodos

1210172. Kiek yra sakramentų ir kaip jie vadinami?

1210-1211193. Ar yra vidinė visus sakramentus siejanti logika?

 

KBK išnašos

1Plg. Šv. Tomas Akvinietis, Summa theologiae 3, q. 65, a. 1, c, ed. Leon. 12, 56–57.

2Šv. Tomas Akvinietis, Summa theologiae 3, q. 65, a. 3, c, ed. Leon. 12, 60.