Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. Sakramentinė ekonomija

Įsikūnijimo sienos mozaika. Vatikano miestas-valstybė, Atpirkėjo Motinos koplyčia (Redemptoris Mater)


Kryžiaus auka yra Bažnyčios sakramentų ekonomijos šaltinis. Paveiksle Bažnyčią simbolizuojanti Marija kaire ranka renka iš Jėzaus perdurto šono tekantį kraują ir vandenį, simbolizuojančius Bažnyčios sakramentus:

„Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną, ir tuojau ištekėjo kraujo ir vandens“ (Jn 19, 33–34).

Šv. Augustinas komentuoja:

„Kristus, mūsų Viešpats, kuris kentėdamas paaukojo už mus tai, ką buvo gavęs iš mūsų gimdamas, ir amžinybėje tapo didžiausiu iš kunigų, liepė aukoti auką, kurią matote, – savo kūną ir savo kraują. Juk iš ietimi perverto jo kūno ištekėjo kraujo ir vandens, kuriais jis atleido mūsų nuodėmes. Atmindami šią malonę ir veikdami dėl savo išganymo (t. y. jumyse veikiančio Dievo), su baime ir virpuliu artinkitės prie šio altoriaus. Įžvelkite duonoje tą [kūną], kuris kabėjo ant kryžiaus, o taurėje tą [kraują], kuris tryško iš jo šono. Šios vienintelės būsimosios aukos pirmavaizdis glūdi jau daugybėje įvairiausių senovinių Dievo tautos aukų. Dėl savo tyros sielos nekaltumo Kristus yra avinėlis ir kartu dėl savo kūno, panašaus į nuodėmės kūną, ožys. Ir visi daugeriopi ir įvairiopi pirmavaizdžiai, išreikšti Senojo Testamento aukomis, remiasi tik šia [auka], kuri buvo apreikšta Naujajame Testamente.

Tad imkite ir valgykite Kristaus kūną, dabar tapę Kristaus nariais Kristaus kūne; imkite ir gerkite Kristaus kraują. Idant neatitrūktumėte vienas nuo kito, valgykite tai, kas jus vienija; idant nelaikytumėte savęs menkaverčiais, gerkite tai, kas yra jūsų kaina. Kaip tai, ką valgote ir geriate, jumyse persikeičia, taip ir jūs persikeičiate Kristaus kūne, jei tik gyvenate klusniai ir maldingai. Juk jis, artėjant kančiai, švęsdamas Velykas–Paschą su savo mokiniais, paėmė duoną ir laimino ją, tardamas: Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Lygiai taip palaiminęs, jis davė taurę, tardamas: Tai yra mano kraujas, Naujosios Sandoros kraujas, kuris už daugelį išliejamas nuodėmėms atleisti. Esate jau apie tai skaitę ir girdėję iš Evangelijos, tačiau nežinojote, kad ši Eucharistija yra pats Sūnus; bet dabar apvalyta širdimi bei nesutepta sąžine ir tyru vandeniu numazgotu kūnu artinkitės prie jo ir būsite apšviesti, o jūsų veidai neraus“ (Pamokslas 228B).


218.  Kas yra liturgija?

1066-1070Liturgija yra Kristaus slėpinio, ypač Velykų slėpinio, šventimas. Joje, atliekant Jėzaus Kristaus kunigiškąją tarnybą, ženklais išreiškiamas bei įgyvendinamas žmonių pašventinimas, ir mistinis Kristaus Kūnas, t. y. jo galva ir nariai, teikia Dievui prideramą viešąjį kultą.

219.  Kokia yra liturgijos vieta Bažnyčios gyvenime?

1071-1075Liturgija kaip aukščiausio laipsnio šventoji veikla yra viršūnė, į kurią krypsta Bažnyčios veikla, ir kartu šaltinis, iš kurio plaukia visa jos stiprybė. Per liturgiją Kristus savo Bažnyčioje, su ja ir per ją tęsia mūsų atpirkimą.

220.  Kokia yra sakramentų ekonomijos esmė?

1076Sakramentų ekonomijos esmė – Kristaus atpirkimo vaisių perteikimas švenčiant Bažnyčios sakramentus, pirmiausia Eucharistiją, „kol jis ateis“ (1 Kor 11, 26).