Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

1 skirsnelis. Kristus nužengė į pragarus

632S-125Naujasis Testamentas dažnai kartoja, kad Jėzus buvo „prikeltas iš numirusių“ (1 Kor 15, 20)530; tai verčia manyti, jog iki Prisikėlimo Jis pabuvojo mirusiųjų buveinėje.531 Jėzus patyrė mirtį kaip visi žmonės ir savo siela aplankė juos mirusiųjų buveinėje – tokią prasmę Jėzaus nužengimui į pragarus pirmiausia teikė apaštalų skelbtas tikėjimas. Tačiau Jėzus ten nužengė kaip Gelbėtojas, skelbdamas tenai įkalintoms vėlėms Gerąją Naujieną.532

633S-125Mirusiųjų buveinę, į kurią buvo nužengęs miręs Kristus, Šv. Raštas vadina pragarais, Šeolu ar Hadu,533 nes nė vienam ten esančių neleista regėti Dievo.534 Atpirkėjo belaukiant toks buvo visų mirusiųjų – blogųjų ar teisiųjų535 – likimas; bet tai nereiškia, kad jis buvo visų vienodas, kaip matyti iš Jėzaus palyginimo apie vargšą Lozorių, nuneštą „į Abraomo prieglobstį“536. „Jėzus Kristus, nužengęs į pragarus, išlaisvino teisiųjų sielas, kurios Abraomo prieglobstyje laukė Gelbėtojo.“537 Jėzus į pragarus nužengė ne tam, kad iš ten išvaduotų pasmerktuosius538 ar panaikintų pragarą – pasmerkimo vietą,539 bet kad išlaisvintų anksčiau už Jį mirusius teisiuosius.540

634S-125„Todėl ir buvo paskelbta Evangelija net mirusiems...“ (1 Pt 4, 6). Nužengimu į pragarus buvo pilnatviškai paskelbtas evangelinis išganymas. Tai paskutinis Jėzaus, kaip Mesijo, misijos tarpsnis, labai glaustas laiko požiūriu, tačiau be galo talpus savo realiu poveikiu, nes Jėzaus Atpirkimas apėmė visus visų laikų ir vietų žmones; juk visi išgelbėtieji tapo Atpirkimo dalininkais.

635S-125Taigi Kristus nužengė į mirties bedugnę,541 kad mirusieji išgirstų „Dievo Sūnaus balsą, ir kurie išgirs“, kad atgytų (Jn 5, 25). Jėzus, „gyvybės Kūrėjas“,542 mirtimi sunaikino „tą, kuris turėjo mirties valdžią, tai yra velnią“, ir išvadavo „tuos, kurie, bijodami mirties, visam gyvenimui buvo patekę į vergiją“ (Žyd 2, 14–15). Dabar jau prisikėlęs Kristus turi „mirties ir mirusiųjų pasaulio raktus“ (Apr 1, 18), o Jėzaus vardui priklaupia „kiekvienas kelis danguje, žemėje ir po žeme“ (Fil 2, 10).

Didi tyla šiandien viešpatauja žemėje, didi tyla ir rimtis. Didi tyla, nes Karalius miega. Žemė sudrebėjo ir nurimo, nes Dievas kūnu užmigo ir pažadino tuos, kurie miega nuo neatmenamų laikų [...]. Jis nuėjo ieškoti pirmojo mūsų tėvo Adomo – pražuvusios avies. Jis panoro aplankyti visus, tūnančius tamsybėse ir mirties ūksmėje; išvaduoti iš skausmų belaisvio Adomo ir tokios pat belaisvės Ievos eina jų Dievas ir jų sūnus [...]. „Aš, tavo Dievas, dėl tavęs tapau tavo sūnumi [...]. Pabusk tu, kuris miegi, nes aš sutvėriau tave ne tam, kad tūnotum supančiotas pragaruose. Kelkis iš numirusių, aš esu mirusiųjų Gyvybė“.543

Santrauka

636S-125Žodžiai „Jėzus nužengė į pragarus“ Tikėjimo simbolyje reiškia, kad Jėzus iš tikrųjų buvo miręs ir šia mirtimi už mus nugalėjo pačią mirtį ir velnią, „kuris turėjo mirties valdžią“ (Žyd 2, 14).

637S-125Numiręs Kristus savo siela, kuri liko suvienyta su Jo dieviškuoju Asmeniu, nužengė į mirusiųjų buveinę. Anksčiau už Jį mirusiems teisiesiems Jis atvėrė dangaus vartus.

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

632-637125. Kas yra pragarai, į kuriuos nužengė Jėzus?

Pragarai, skirtingi nuo pasmerktųjų pragaro, buvo visų iki Kristaus mirusių, teisių ar nedorų žmonių būvis. Su savo dieviškuoju Asmeniu suvienyta siela Jėzus pragaruose pasiekė Atpirkėjo laukusius teisiuosius, kad jie pagaliau išvystų Dievą. Savo mirtimi nugalėjęs mirtį ir velnią, turintį „mirties valdžią“ (Žyd 2, 14), jis išlaisvino Atpirkėjo laukusius teisiuosius ir atvėrė jiems dangaus vartus.

KBKS 125 kontekstas

KBK išnašos

530Plg Apd 3, 15; Rom 8, 11.

531Plg. Žyd 13, 20.

532Plg. 1 Pt 3, 18–19.

533Plg. Fil 2, 10; Apd 2, 24; Apr 1, 18; Ef 4, 9.

534Plg. Ps 6, 6; 88, 11–13.

535Plg. Ps 89, 49; 1 Sam 28, 19; Ez 32, 17–32.

536Plg. Lk 16, 22–26.

537Catechismus Romanus, 1, 6, 3, ed. P. Rodríguez, Vatikanas–Pamplona, 1989, p. 71.

538Plg. Romos susirinkimas (745 m.), De descensu Christi ad inferos: DS 587.

539Plg. Benediktas XII, Laiškas Cum dudum (1341), 18: DS 1011; Klemensas VI, Laiškas Super quibusdam (1351 m.), c. 15, 13: DS 1077.

540Plg. Toledo IV susirinkimas (633 m.), Capitulum, 1: DS 485; Mt 27, 52–53.

541Plg. Mt 12, 40; Rom 10, 7; Ef 4, 9.

542Plg. Apd 3, 15.

543Antiqua homilia in sancto et magno Sabbato: PG 43, 440. 452. 461.