Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Nuopuolis

73.  Kaip suvoktina nuodėmės tikrovė?

385-389Žmogaus istorijoje egzistuoja nuodėmė. Šią tikrovę pilnatviškai nušviečia tik dieviškasis Apreiškimas ir pirmiausia visų Išganytojas Kristus, kurio dėka malonė tapo dar apstesnė ten, kur buvo apstu nuodėmės.

74.  Kas yra angelų nuopuolis?

391-395414Šiuo pasakymu parodoma, kad šėtonas ir kiti demonai, apie kuriuos kalbama Šventajame Rašte ir Bažnyčios Tradicijoje, Dievo sukurti kaip gerieji angelai, pavirto blogaisiais, savo laisvu ir neatšaukiamu pasirinkimu atmetę Dievą bei jo karalystę ir šitaip davę pradžią pragarui. Jie gundo žmogų prisidėti prie jų maišto prieš Dievą; tačiau Dievas Kristuje patvirtina savo neabejotiną pergalę prieš piktąjį.

75.  Kokia yra žmogaus pirmosios nuodėmės esmė?

396-403415-417Velnio gundomas žmogus leido nuslopinti savo širdyje pasitikėjimą Kūrėju ir, nepaklusdamas Jam, panoro tapti „kaip Dievas“, tačiau be Dievo ir ne pagal Dievą (Pr 3, 5). Taip Adomas ir Ieva bei visi jų palikuonys tučtuojau prarado pirmapradę šventumo ir teisumo malonę.

76.  Kas yra gimtoji nuodėmė?

404419Gimtoji nuodėmė, su kuria gimsta visi žmonės, yra pirmapradžio šventumo ir teisumo stoka. Tai įgytoji, o ne padarytoji nuodėmė, gimimo sąlygotas būvis, o ne asmeninis aktas. Dėl bendros visų žmonių kilmės ši nuodėmė Adomo palikuonims perduodama drauge su žmogiškąja prigimtimi „ne pakartojant, bet pratęsiant giminę“. Toks perdavimas tebėra slėpinys, kurio iki galo suvokti mes neįstengiame.

77.  Kokie yra kiti gimtosios nuodėmės padariniai?

405-409418Po gimtosios nuodėmės žmogiškoji prigimtis nebuvo visiškai sugadinta, tačiau buvo pažeistos jos prigimtinės galios, ji tapo pavaldi neišmanymui, kančiai, mirties galiai ir linksta į nuodėmę. Toks polinkis vadinamas geismingumu.

78.  Ką Dievas darė po pirmosios nuodėmės?

410-412420Po pirmosios nuodėmės pasaulį užtvindė nuodėmės, tačiau Dievas nepaliko žmogaus mirties valdžioje. Priešingai, Protoevangelijoje (plg. Pr 3, 15) jis slėpiningai paskelbė, kad blogis bus nugalėtas, o žmogus pakeltas iš nuopuolio. Taip pirmąkart paskelbta apie atpirkėją Mesiją. Štai kodėl nuopuolį drįstama vadinti laimingąja kalte (felix culpa), nes ji „susilaukė tokio didžio Atpirkėjo“ (Velyknakčio liturgija).