Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

„AMEN“

1061S-217Y-165 Tikėjimo simbolis, kaip ir paskutinė Šventojo Rašto knyga,656 baigiamas hebrajišku žodžiu Amen. Tas žodis dažnai aptinkamas Naujojo Testamento maldų pabaigoje. Ir Bažnyčia savo maldas baigia žodžiu Amen.

1062S-217Y-165Hebrajų kalboje žodis Amen turi tą pačią šaknį kaip ir žodis „tikėti“. Ta šaknis reiškia tvirtumą, patikimumą, ištikimybę. Tad suprantama, kodėl „Amen“ gali reikšti Dievo ištikimybę mums ir mūsų pasitikėjimą Juo.

1063S-217Y-165Pranašo Izaijo knygoje randame posakį „tiesos Dievas“, paraidžiui „Amen Dievas“, tai yra Dievas, ištikimai vykdantis savo pažadus: „Kas tik krašte laimės sau norės, palaimos Dievo, kurio vardas 'Amen', sau linkės“ (Iz 65, 16). Mūsų Viešpats dažnai vartoja žodį „Amen“,657 kartais net pakartoja jį,658 taip pabrėždamas savo mokymo patikimumą, savo autoritetą, pagrįstą Dievo tiesa.

1064S-217Y-165Tad Tikėjimo simbolio pabaigos žodžiu „Amen“ kartojamas ir patvirtinamas jo pirmasis žodis: „Tikiu“. Tikėti reiškia sakyti „Amen“ Dievo žodžiams, pažadams, įsakymams – visiškai pasitikėti Tuo, kuris yra begalinės meilės ir tobulos ištikimybės „Amen“. Tada kasdienis krikščionio gyvenimas tampa „Amen“, tariamu tam „Tikiu“, kuris išpažintas per Krikštą:

Tavasis Tikėjimo simbolis tebūna tau tarytum veidrodis. Įsižiūrėk į jį ir įsitikink, ar tikrai tiki visa, ką pareiškei tikįs. Kasdien džiaukis savo tikėjimu.659

1065S-217Y-165Jėzus Kristus pats yra „Amen“ (Apr 3, 14). Jis yra galutinis Tėvo meilės mums „Amen“; Jis perima ir užbaigia mūsų „Amen“ Tėvui: „Kiek tik yra Dievo pažadų, jie yra jame 'taip'. Todėl per jį skamba ir mūsų 'Amen' Dievo garbei“ (2 Kor 1, 20):

Per Jį, su Juo ir Jame,
tau, visagali Dieve Tėve,
su Šventąja Dvasia
visa garbė ir šlovė
per amžius.
AMEN.660

 

 

 

 

KBK nuorodos
KBKS nuorodos

1061-1065217. Ką reiškia mūsų Tikėjimo išpažinimą užbaigiantis Amen?

Hebrajiškas žodis Amen, kuriuo taip pat užbaigiama paskutinė Šventojo Rašto knyga, kai kurios Naujojo Testamento maldos ir Bažnyčios liturginės maldos, reiškia mūsų kupiną pasitikėjimo ir besąlygišką „taip“ tam, ką išpažinome tikį, visiškai pasitikėdami Viešpačiu Kristumi, kuris yra galutinis „Amen“ (Apr 3, 14).

KBKS 217 kontekstas

YC nuorodos

1061-1065165. Kodėl sakome Amen išpažindami savo tikėjimą?

 

KBK išnašos

656Plg. Apr 22, 21.

657Plg. Mt 6, 2. 5. 16.

658Plg. Jn 5, 19.

659Šv. Augustinas, Sermo 58, 11, 13: PL 38, 399.

660Doksologija po eucharistinių maldų, in: Romos mišiolas, I Pagrindinis mišiolas, Kaunas–Vilnius, 1987, p. 476, 481, 484*, 485, 491, 496.