Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dvasia, Viešpatie, ateik – Veni, Sancte Spiritus

Dvasia, Viešpatie, ateik Veni, Sancte Spiritus
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas.

Darbuose tu – poilsis,
kaitroje tu – atvėsis,
tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą.

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems tave,
tikintiems tava galia,
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną.
Amen.
Veni, Sancte Spíritus,
et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

Veni, pater páuperum,
veni, dator múnerum,
veni, lumen córdium.

Consolátor óptime,
dulcis hospes ánimæ,
dulce refrigérium.

In labóre réquies,
in æstu tempéries,
in fletu solácium.

O lux beatíssima,
reple cordis íntima
tuórum fidélium.

Sine tuo númine,
nihil est in hómine
nihil est innóxium.

Lava quod est sórdidum,
riga quod est áridum,
sana quod est sáucium.

Flecte quod est rígidum,
fove quod est frígidum,
rege quod est dévium.

Da tuis fidélibus,
in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Da virtútis méritum,
da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
Amen.

 

KBK nuorodos