Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Jėzus Kristus „nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių“

125.  Kas yra pragarai, į kuriuos nužengė Jėzus?

632-637Pragarai, skirtingi nuo pasmerktųjų pragaro, buvo visų iki Kristaus mirusių, teisių ar nedorų žmonių būvis. Su savo dieviškuoju Asmeniu suvienyta siela Jėzus pragaruose pasiekė Atpirkėjo laukusius teisiuosius, kad jie pagaliau išvystų Dievą. Savo mirtimi nugalėjęs mirtį ir velnią, turintį „mirties valdžią“ (Žyd 2, 14), jis išlaisvino Atpirkėjo laukusius teisiuosius ir atvėrė jiems dangaus vartus.

126.  Kokią vietą mūsų tikėjime užima Kristaus Prisikėlimas?

631638Jėzaus Prisikėlimas yra mūsų tikėjimą į Kristų vainikuojanti tiesa ir drauge su Kryžiumi esminė Velykų slėpinio dalis.

127.  Kokie ženklai liudija Jėzaus Prisikėlimą?

639-644656-657Be esminio ženklo – tuščio kapo, Jėzaus Prisikėlimą paliudijo moterys, pirmos susitikusios su Kristumi ir apie tai paskelbusios apaštalams. Po to Jėzus „pasirodė Kefui“ (Petrui), paskui – Dvylikai. „Vėliau jis pasirodė iš karto daugiau negu penkiems šimtams brolių“ (1 Kor 15, 5–6) ir kitiems. Apaštalai nebūtų galėję prasimanyti prisikėlimo, nes jis atrodė jiems neįmanomas; iš tiesų Jėzus net priekaištavo jiems dėl netikėjimo.

128.  Kodėl Prisikėlimas kartu yra ir transcendentinis įvykis?

647656-657Būdamas istorinis įvykis, kurį galima nustatyti ir paliudyti ženklais bei liudijimais, Prisikėlimas kaip tikėjimo slėpinys peržengia ir pranoksta istoriją, nes jis yra Kristaus žmogystės įžengimas į Dievo šlovę. Dėl šios priežasties prisikėlęs Kristus pasirodo ne pasauliui, bet savo mokiniams, padarydamas juos savo liudytojais žmonėms.

129.  Kokia yra prisikėlusio Jėzaus kūno būklė?

645-646Kristaus Prisikėlimas nebuvo grįžimas į žemiškąjį gyvenimą. Jo prisikėlęs kūnas yra tas, kuris buvo nukryžiuotas ir turi Kančios žymes, tačiau nuo šiol dalyvauja dieviškajame gyvenime, pasižymėdamas pašlovintojo kūno savybėmis. Todėl prisikėlęs Kristus gali visiškai laisvai pasirodyti savo mokiniams įvairiais aspektais, kaip norėdamas ir kur norėdamas.

130.  Kokiu būdu Prisikėlimas yra Švenčiausiosios Trejybės veiksmas?

648-650Kristaus Prisikėlimas yra transcendentinis Dievo veiksmas. Trys Asmenys taip veikia drauge, kaip jiems būdinga: Tėvas parodo savo galią, Sūnus „vėl pasiima“ (Jn 10, 17) laisvai paaukotą gyvybę, iš naujo suvienydamas savo sielą su kūnu, o Šventoji Dvasia jam teikia gyvybę ir jį pašlovina.

131.  Kokia yra Prisikėlimo prasmė ir išganomoji reikšmė?

651-655658Prisikėlimas yra Įsikūnijimo viršūnė. Juo patvirtinama Kristaus dievystė, taip pat visa, ką jis darė ir ko mokė. Juo įgyvendinami visi mums duoti dieviškieji pažadai. Be to, Prisikėlusysis nuodėmės ir mirties nugalėtojas yra mūsų nuteisinimo ir mūsų prisikėlimo pagrindas. Nuo tada Prisikėlimas laiduoja mums įsūnystės malonę – tikrą dalyvavimą viengimio Sūnaus gyvenime; laikų pabaigoje jis prikels mūsų kūną.