Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

 

„Viską, ką Jėzus nuo pat pradžių veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų“ (Apd 1, 1–2), reikia matyti Kalėdų ir Velykų slėpinių šviesoje.
KBK, 512

Kas yra „katekizmas“?

katekizmas (gr. katēchein – mokyti žodžiu, pakartoti, aidėti), glaustas krikščionybės pagrindų išdėstymas, tikėjimo mokymo žinynas, doktrinos santrauka. Katekizmo turinys priklauso nuo išleidimo laikotarpio ir adresato (vaikų, jaunuolių, suaugusiųjų, pasauliečių, kunigų, vyskupų, tam tikrų šalių) poreikių. Katekizmas gali būti sudarytas klausimų-atsakymų forma, gali turėti skyrius (pvz., Credo, Sakramentai, Dekalogas, Tėve mūsų), ir pan.

Krikščionių doktrinos santraukų buvo jau pirmaisiais krikščionybės amžiais. II–V a. katekizmus parengė Kirilas Jeruzalietis, Jonas Auksaburnis, Augustinas, jie daugiausia buvo skirti suaugusiuosius rengti Krikšto sakramentui. Vėliau katekizmus parengė Alkuinas (735–804), Notkeras (m. 1022), Edmundas Kenterberietis (m. 1242) ir daugelis XIII–XIV a. sinodų; dauguma jų buvo skirti katechetams ir kunigams. Daugiau katekizmų rengta per reformaciją – katekizmus parengė M. Liuteris (1529 m.), katekizmus išleido R. Bellarminas, P. Canisius. Katalikų Bažnyčios pirmasis oficialus katekizmas – „Romos katekizmas“ (Catechismus Romanus, 1566 m.) – sudarytas Tridento Susirinkimo (1545–1563) nutarimu. Naujausiais amžiais pagarsėjo prancūzų ir olandų teologų katekizmai, juose bandyta naujoviškai aiškinti tikėjimo tiesas pasitelkiant pedagogikos ir psichologijos pasiekimus.

1992 m. sudarytas naujas Katalikų Bažnyčios katekizmas (liet. 1997), jį patvirtino popiežius Jonas Pauliaus II; po „Romos katekizmo“ tai antras visuotinis Katalikų Bažnyčios katekizmas, pagal jį leidžiami vietiniai.

Katekizmą stačiatikiams parengė Filaretas (1826–1867).

XVI a. vid. parengti ir išspausdinti visų liuteronybę priėmusių tautų katekizmai: estų (1535), suomių (1543), lenkų (1544), prūsų (1545), latvių (1585). M. Mažvydas pagal J. Seklucjano „Katekizmo paprastas tekstas paprastiems žmonėms“ (Katechizmu text prosti dlia prostego ludu 1545 Karaliaučius) parengė „Katekizmą“ (1547 Karaliaučius), skirtą ev. liuteronų kunigams mokyti žmones tikėjimo tiesų. ~1585 m. išleistas P. Canisijaus kat. katekizmo vertimas į liet. kalbą (spėjama, vertė M. Daukša), 1598 m. M. Petkevičius išleido katekizmą ev. reformatams (abu Vilniuje). M. Daukša iš lenkų kalbos išvertė J. Ledesmos katekizmą „Katekizmas, arba Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“ (išl. 1595), 1886 m. jį išspausdino E. Volteris, 1929 m. perspausdino E. Sittigas. 1605 m. išleistas J. Ledesmos katekizmo vertimas „Katekizmas arba pamokinimas vienam kuriam gi krikščioniui reikiamas“. 1607 m. liet. kalba išleistas R. Bellarmino „Trumpo mokslo krikščioniško surinkimas“. S. Minvydas ir J. Borzymowskis išspausdino „Katekizmą, arba Trumpą pamokslą vieros krikščioniškos dėl vajkelių mažų“ (1653 Kėdainiai). „Katalikų katekizmą“ 1770 m. parengė J. Jaskaudas. Katekizmų vaikams: „Tikybos pirmamokslis“ (1916, >20 leidimų), „Katalikų tikybos katekizmas“ (1918, >11 leidimų), „Trumpas katalikų katekizmas“ (1990 62003), parengė K. Paltarokas.

Katalikų katekizmą liet. kalba „Mūsų tikėjimo šviesa“ (41992) pagal Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) reformas parengė N. Skurskis.

Kun. Justas Jasėnas


Šaltiniai
biblija.lt
Vatikano II Susirinkimo dokumentai: EISkatalikai.lt
Kiti Bažnyčios mokymo šaltiniai: EISkatalikai.lt
Partneriai ir rėmėjai
www.lkrsalpa.org
www.katalikuleidiniai.lt
 
Kiti katekizmai ir susijusi literatūra