Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Dekalogas: Išėjimo knyga – Pakartoto Įstatymo knyga – Katechetinė formulė

Išėjimo knyga 20, 2–17 Pakartoto Įstatymo knyga 5, 6–21 Katechetinė formulė
Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Aš esu Viešpats, tavo Dievas:
Neturėsi kitų dievų, tiktai mane. Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Neturėsi kitų dievų, tiktai mane... 1. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Nenaudosi piktam VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo... 2. Netark Dievo vardo be reikalo.
Atsimink, kad švęstum šabo dieną. Šešias dienas triūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra VIEŠPATIES, tavo Dievo, šabas: nedirbsi jokio darbo – nei tu, nei tavo sūnus ar duktė, nei tavo vergas ar vergė, nei tavo galvijai, nei ateivis, gyvenąs tavo gyvenvietėse. Nes per šešias dienas VIEŠPATS padarė dangų ir žemę, jūrą ir visa, kas yra juose, bet septintąją dieną jis ilsėjosi. Todėl VIEŠPATS septintąją dieną palaimino ir ją pašventino. Laikysies šabo dienos ir švęsi ją... 3. Švęsk sekmadienį.
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventumei krašte, kurį VIEŠPATS, tavo Dievas, tau skiria. Gerbk savo tėvą ir motiną... 4. Gerbk savo tėvą ir motiną.
Nežudysi. Nežudysi. Nežudyk.
Nesvetimausi. Nesvetimausi. 6. Nepaleistuvauk.
Nevogsi. Nevogsi. 7. Nevok.
Neliudysi melagingai prieš savo artimą. Neliudysi melagingai prieš savo artimą. 8. Nekalbėk netiesos.
Negeisi savo artimo namų: negeisi savo artimo žmonos ar vergo ir vergės, ar jaučio, ar asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. Negeisi savo artimo žmonos. Netrokši savo artimo namų ar jo lauko, ar jo vergo bei vergės, ar jo jaučio bei asilo, ar bet ko, kas priklauso tavo artimui. 9. Negeisk svetimo vyro ir svetimos moters.

10. Negeisk svetimo turto.

434.  „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“ (Mt 19, 16)

2052-20542075-2076Klausiančiam jaunuoliui Jėzus atsako: „Jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“, o paskui priduria: „Ateik ir sek paskui mane“ (Mt 19, 16. 21). Sekant Jėzumi būtina laikytis įsakymų. Įstatymas nepanaikintas, ir žmogus raginamas iš naujo atrasti jį dieviškojo Mokytojo asmenyje, kuris jį tobulai išpildo, atskleidžia visą jo prasmę ir paliudija jo amžinumą.

435.  Kaip Jėzus aiškina Įstatymą?

2055Jėzus aiškina jį dvigubo vienatinio meilės Įsakymo, kuris yra Įstatymo pilnatvė, šviesoje: „Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai didžiausias ir pirmas įsakymas. Antras – panašus į jį: Mylėk savo artimą kaip save patį. Šitais dviem įsakymais remiasi visas Įstatymas ir Pranašai“ (Mt 22, 37–40).

436.  Ką reiškia Dekalogas?

2056-2057Dekalogas reiškia „dešimt žodžių“ (plg. Iš 34, 28). Šiais žodžiais apibendrinamas Įstatymas, kurį Izraelio tautai Dievas davė per Mozę sudarydamas Sandorą. Pateiktais Dievo meilės įsakymais (pirmi trys) ir artimo meilės įsakymais (kiti septyni) išrinktajai tautai ir kiekvienam žmogui parodomas iš nuodėmės vergijos išlaisvinto gyvenimo kelias.

437.  Koks yra Dekalogo ryšys su Sandora?

2058-20632077Dekalogas tampa suprantamas Sandoros, kurioje Dievas apsireiškia, leisdamas pažinti savo valią, šviesoje. Laikydamasi įsakymų tauta išreiškia savo priklausomybę Dievui ir su dėkingumu atsiliepia į jo meilės užmojį.

438.  Kokią svarbą Dekalogui teikia Bažnyčia?

2064-2068Bažnyčia, ištikima Raštui ir Kristaus pavyzdžiui, pripažįsta pamatinę Dekalogo svarbą ir reikšmę. Krikščionims privalu jo laikytis.

439.  Kodėl Dekalogas sudaro nuoseklią vienovę?

20692079Dešimt įsakymų sudaro nuoseklią ir neišardomą visumą, nes kiekvienas įsakymas susijęs su kitais ir su visu Dekalogu. Todėl nusižengti vienam įsakymui reiškia pažeisti visą Įstatymą.

440.  Kodėl Dekalogo įpareigojimai yra svarbūs?

2072-20732081Todėl, kad Dekalogas išreiškia pamatines žmogaus pareigas Dievui ir artimui.

441.  Ar įmanoma laikytis Dekalogo?

20742082Taip, nes Kristus, be kurio negalime nieko nuveikti, daro mus gebančius jo laikytis, dovanodamas savo Dvasią ir savo malonę.