Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Nuodėmė

391.  Ką turime daryti, kad galėtume priimti Dievo gailestingumą?

1846-18481870Turime prisipažinti nusikaltę ir gailėtis dėl savo nuodėmių. Pats Dievas savo žodžiu ir savo Dvasia apšviečia mūsų nuodėmes, apdovanoja mus teisinga sąžine ir atleidimo viltimi.

392.  Kas yra nuodėmė?

1849-18511871-1872Nuodėmė yra „žodis, veiksmas arba troškimas, priešingas amžinajam Įstatymui“ (šv. Augustinas). Tai Dievo įžeidimas nepaklusimu jo meilei. Ji sužeidžia žmogaus prigimtį ir kėsinasi į žmonių solidarumą. Kristus savo kančia iki galo atskleidžia nuodėmės sunkumą ir nugali ją savo gailestingumu.

393.  Ar nuodėmės yra įvairios?

1852-18531873Nuodėmės yra labai įvairios. Jas galima skirstyti pagal objektą arba pagal dorybes ar įsakymus, kuriems jos prieštarauja. Jos gali būti tiesiogiai susijusios su Dievu, artimu ar mumis pačiais. Dar galima skirti nuodėmes, padarytas mintimis, žodžiais, veiksmu ir aplaidumu.

394.  Kaip nuodėmės skirstomos pagal sunkumą?

1854Skirstomos į mirtinąsias ir lengvąsias nuodėmes.

395.  Kada padaroma mirtinoji nuodėmė?

1855-18611874Mirtinoji nuodėmė padaroma tada, kai ji susijusi su svarbiu dalyku ir kartu padaryta aiškiai suprantant ir laisvai sutinkant. Ši nuodėmė naikina mumyse meilę, atima pašvenčiamąją malonę ir, jei dėl jos nesigailime, nuveda į amžinąją mirtį pragare. Ji paprastai atleidžiama Krikšto ir Atgailos, arba Sutaikinimo, sakramentais.

396.  Kada padaroma lengvoji nuodėmė?

1862-18641875Lengvoji nuodėmė, iš esmės besiskirianti nuo mirtinosios, padaroma tada, kai ji susijusi su ne tokiu svarbiu dalyku, arba, jei dalykas ir svarbus, tai nesama aiškaus supratimo ar visiško sutikimo. Ji nenutraukia sandoros su Dievu, bet silpnina meilę; ji pasireiškia netvarkingu prisirišimu prie sukurtųjų gėrybių; ji trukdo sielai tobuliau siekti dorybių ir laikytis moralinio gėrio; ji užtraukia laikinąsias išskaistinimo bausmes.

397.  Kaip nuodėmė plinta mumyse?

18651876Nuodėmė kuria polinkį į nuodėmę ir kartojama tampa yda.

398.  Kas yra ydos?

1866-1867Kaip dorybių priešingybė, ydos yra iškreipti įpročiai, užtemdantys sąžinę ir lenkiantys į blogį. Ydas galima susieti su septyniomis vadinamosiomis svarbiausiomis nuodėmėmis: puikybe, gobšumu, pavydu, rūstumu, gašlumu, rajumu, tingumu, arba vangumu.

399.  Ar mes atsakingi už kitų žmonių padarytas nuodėmes?

1868Mes atsakingi, kai pakaltinamai prie jų prisidedame.

400.  Kas yra nuodėmės struktūros?

1869Tai dieviškajam įstatymui priešingos visuomenės būklės ar institucijos, kurios yra asmeninių nuodėmių apraiškos ir padariniai.