Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 668,669,670,671,672,673,674,675,676,677,769 Rasta: 11

668 „Kristus numirė ir atgijo, kad būtų gyvųjų ir mirusiųjų Viešpats“ (Rom 14, 9). Kristaus Žengimas į dangų reiškia Jo žmogystės dalyvavimą paties Dievo galybėje ir valdžioje. Jėzus Kristus yra Viešpats: Jam priklauso visa valdžia danguje ir žemėje. Jis yra „aukščiau už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes“, nes Tėvas „visa jam palenkė po kojų“ (Ef 1, 21–22). Kristus yra visatos607 ir istorijos Viešpats. Žmonių istorija ir net visa kūrinija yra Jame „tartum galvoje [...] iš naujo suvienytos“,608 Jam esant jų transcendentine viršūne.

669 Būdamas Viešpats, Kristus yra ir savojo kūno – Bažnyčios Galva.609 Nors paimtas į dangų bei pašlovintas ir iki galo atlikęs savo misiją, žemėje Jis pasilieka savo Bažnyčioje. Iš Atpirkimo išauga Kristaus valdžia, kurią Jis vykdo Bažnyčioje610 Šventosios Dvasios galia. „Kristaus karalystė jau dabar slėpiningu būdu“611 egzistuoja Bažnyčioje, kuri yra šios „karalystės ūglis ir pradžia žemėje“612.

670 Žengimu į dangų pradedama Dievo plano baigiamoji stadija. Mums jau „atėjo valanda paskutinė“ (1 Jn 2, 18).613 „Tad mes jau esame sulaukę amžių baigties, ir pasaulio atnaujinimas yra neatšaukiamai nuspręstas bei tam tikru būdu iš tikrųjų jau vyksta šiame amžiuje, nes Bažnyčia jau žemėje yra paženklinta tikro, nors ir netobulo šventumo.“614 Jau dabar Kristaus karalystė matoma stebuklinguose ženkluose,615 kurie lydi jos skelbimą per Bažnyčią .616

671 Kristaus karalystė, sudabartinta Jo Bažnyčioje, dar turi būti galutinai atbaigta Kristaus atėjimu į žemę „su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27).617 Karalystę dar puola piktosios jėgos,618 nors jos jau yra iš esmės nugalėtos Kristaus Velykomis. Kol visa bus Jam pajungta,619 „kol nėra naujojo dangaus ir naujosios žemės, kuriuose gyvena teisybė, keliaujančiajai Bažnyčiai su dabartiniam laikotarpiui priklausančiais sakramentais ir institucijomis būdingas šio pasaulio praeinantis pavidalas. Ir ji pati gyvena tarp kūrinių, kurie tebedūsauja ir tebevaitoja iki šiol bei tebelaukia Dievo vaikų apsireiškimo“620. Dėl to krikščionys, ypač Eucharistijoje, meldžia621 paskubinti Kristaus atėjimą,622 kreipdamiesi į Jį: „Ateik, Viešpatie!“ (Apr 22, 20)623.

672 Prieš žengdamas į dangų, Kristus tvirtino, kad dar neatėjo valanda garbingai atkurti Izraelio tautos lauktos Mesijo karalystės,624 kuri, anot pranašų,625 turės visiems žmonėms laiduoti galutinį teisingumo, meilės ir taikos viešpatavimą. Dabarties metas, kaip sako Viešpats, yra Dvasios ir liudytojų626 metas, bet drauge metas ir suspaudimų,627 ir išmėginimo blogiu,628 kuris neaplenks nė Bažnyčios629 ir duos pradžią paskučiausių laikų630 kovai. Tai laukimo ir budėjimo metas.631

673 Kristui įžengus į dangų artinasi garbingasis Jo atėjimas,632 nors ir ne mūsų reikalas „žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo galia“ (Apd 1, 7).633 Tas eschatologinis atėjimas gali įvykti kiekvienu momentu,634 nors jis ir prieš jį būsiantis galutinis išmėginimas būtų „užlaikyti“635.

674 Garbingojo Mesijo atėjimas vis dar yra atidedamas iki tam tikro istorijos momento,636 kol Jį pripažins „visas Izraelis“637, kurio „dalis [...] lieka užkietėjusi“638 dėl „netikėjimo“ (Rom 11, 20) Jėzaus. Šv. Petras tai pasako Jeruzalės žydams po Sekminių: „Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų išdildytos jūsų nuodėmės, kad nuo Viešpaties veido ateitų paguodos metas ir jis atsiųstų jums skirtąjį Mesiją Jėzų. Jį turi priimti dangus iki visų dalykų atnaujinimo meto. Dievas tai nuo amžių paskelbė savo šventųjų pranašų lūpomis“ (Apd 3, 19–21). Ir Paulius tai pakartoja: „Nes jeigu jų atmetimas pasauliui reiškia sutaikinimą, tai ką gi reikštų jų priėmimas, jei ne gyvenimą prisikėlus iš numirusių?“ (Rom 11, 15). Visų izraelitų639 įžengimas į mesijinį išganymą paskui visus pagonis640 leis Dievo tautai pasiekti „Kristaus pilnatvę“ (Ef 4, 13), „kad Dievas būtų viskas visame kame“ (1 Kor 15, 28).

675 Prieš Kristaus atėjimą Bažnyčia turės būti galutinai išmėginta, ir daugelio tikinčiųjų tikėjimas tada susvyruos.641 Persekiojimai, lydintys jos žemišką kelionę,642 atskleis „nedorybės slėpinį“, prisidengusį religine apgaule ir siūlantį žmonėms tariamą jų problemų sprendimą atkritimo nuo tiesos kaina. Pati didžiausia yra Antikristo religinė apgaulė, tai yra pseudomesianizmas, kai žmogus garbina save, užuot garbinęs Dievą ir įsikūnijusį Jo Mesiją.643

676 Ta antikristinė apgaulė išryškėja pasaulyje kaskart, kai tik bandoma istorijoje įgyvendinti mesijinę viltį, kuri iš tiesų išsipildys tik pasibaigus istorijai eschatologiniu teismu; Bažnyčia atmetė net nuosaikią būsimos Karalystės klastotę, vadinamą milenarizmu,644 „iš esmės iškrypusio“645 sekuliarizuoto mesianizmo politinį pavidalą.

677 Bažnyčia į Karalystės garbę įžengs tik per tas paskutines Velykas, sekdama paskui mirusį ir prisikėlusį Viešpatį.646 Tad Karalystė ateis ne kaip istorinis Bažnyčios triumfas647 nuolat jai žengiant į priekį, bet kaip Dievo pergalė kovoje su paskutiniu blogio siautėjimu;648 tada iš dangaus nužengs Kristaus Sužadėtinė.649 Po šio praeinančio pasaulio galutinio, kosminio sukrėtimo650 įvyks Paskutinis teismas;651 tai bus Dievo triumfas prieš blogio maištą.

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

607Plg. Ef 4, 10; 1 Kor 15, 24. 27–28.

608Plg. Ef 1, 10.

609Plg. Ef 1, 22.

610Plg. Ef 4, 11–13.

611Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 3: AAS 57 (1965) 6.

612Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 8.

613Plg. 1 Pt 4, 7.

614Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.

615Plg. Mk 16, 17–18.

616Plg. Mk 16, 20.

617Plg. Mt 25, 31.

618Plg. 2 Tes 2, 7.

619Plg. 1 Kor 15, 28.

620Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.

621Plg. 1 Kor 11, 26.

622Plg. 2 Pt 3, 11–12.

623Plg. 1 Kor 16, 22; Apr 22, 17.

624Plg. Apd 1, 6–7.

625Plg. Iz 11, 1–9.

626Plg. Apd 1, 8.

627Plg. 1 Kor 7, 26.

628Plg. Ef 5, 16.

629Plg. 1 Pt 4, 17.

630Plg. 1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tim 4, 1.

631Plg. Mt 25, 1–13; Mk 13, 33–37.

632Plg. Apr 22, 20.

633Plg. Mk 13, 32.

634Plg. Mt 24, 44; 1 Tes 5, 2.

635Plg. 2 Tes 2, 3–12.

636Plg. Rom 11, 31.

637Plg. Rom 11, 26; Mt 23, 39.

638Plg. Rom 11, 25.

639Plg. Rom 11, 12.

640Plg. Rom 11, 25; Lk 21, 24.

641Plg. Lk 18, 8; Mt 24, 12.

642Plg. Lk 21, 12; Jn 15, 19–20.

643Plg. 2 Tes 2, 4–12; 1 Tes 5, 2–3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18. 22.

644Plg. Šventoji tarnyba, Decretum de millenarismo (1944 liepos 19): DS 3839.

645Plg. Pijus XI, Encikl. Divini Redemptoris (1937 kovo 19): AAS 29 (1937) 65–106, joje smerkiamas „klaidingas“ šios „vargšų gelbėjimo klastotės misticizmas“ (p. 69); Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 20–21: AAS 58 (1966) 1040–1042.

646Plg. Apr 19, 1–9.

647Plg. Apr 13, 8.

648Plg. Apr 20, 7–10.

649Plg. Apr 21, 2–4.

650Plg. Apr 20, 12.

651Plg. 2 Pt 3, 12–13.