Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 988-991 Rasta: 4

988 Krikščionių tikėjimo simbolis, kuriuo išpažįstame, kad tikime į Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią bei Jo kuriamuoju, išganomuoju ir pašventinamuoju veikimu, baigiamas prisikėlimo iš numirusių pasaulio pabaigoje ir amžinojo gyvenimo skelbimu.

989 Mes tvirtai tikime ir kartu viliamės, kad kaip Kristus tikrai prisikėlė iš numirusių ir amžinai gyvena, taip ir teisieji po mirties amžinai gyvens su prisikėlusiu Kristumi, ir Jis prikels juos paskutiniąją dieną.559 Kaip Jo, taip ir mūsų prisikėlimą įvykdys Švenčiausioji Trejybė:

Jei jumyse gyvena Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numirusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinguosius kūnus savo Dvasia, gyvenančia jumyse (Rom 8, 11).560

990 Žodis „kūnas“ reiškia silpną ir mirtingą žmogų.561 „Kūno prisikėlimo“ prasmė ta, kad po mirties gyvens ne tik nemirtingoji siela, bet ir mūsų „mirtingieji kūnai“ (Rom 8, 11) bus vėl gyvi.

991 Tikėti mirusiųjų prisikėlimą nuo pat pradžių buvo esminis krikščionių tikėjimo elementas. „Krikščionys yra tvirtai įsitikinę prisikėlimu iš numirusių; tuo tikėjimu mes gyvename“562:

Kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo?! Jeigu nėra mirusiųjų prisikėlimo, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. [...] Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip užmigusiųjų pirmgimis (1 Kor 15, 12–14. 20).

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

559Plg. Jn 6, 39–40.

560Plg. 1 Tes 4, 14; 1 Kor 6, 14; 2 Kor 4, 14; Fil 3, 10–11.

561Plg. Pr 6, 3; Ps 56, 5; Iz 40, 6.

562Tertulijonas, De resurrectione mortuorum 1, 1: CCL 2, 921 (PL 2, 841).