Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 849-865 Rasta: 17

849 Misijinis priesakas. „Tautoms dieviškai pasiųsta būti 'visuotiniu išganymo sakramentu', Bažnyčia, vedama jai būdingo katalikiškumo [visuotinumo] reikalavimo ir paklusdama savo Steigėjo priesakui, stengiasi skelbti Evangeliją visiems žmonėms.“345 „Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“ (Mt 28, 19–20).

850 Misijos kilmė ir tikslas. Pirmasis Viešpaties pavestos misijos šaltinis yra amžinoji Švenčiausiosios Trejybės meilė: „Keliaujančios Bažnyčios prigimtis yra misijinė, nes ji pagal Dievo Tėvo planą kilo iš Sūnaus ir Šventosios Dvasios misijos.“346 O galutinis misijos tikslas yra ne kas kita, kaip leisti žmonėms dalyvauti Tėvo ir Sūnaus bendrystėje, kurią išreiškia jų meilės Dvasia.347

851 Misijos motyvas. Savo misijinę pareigą bei užsidegimą Bažnyčia visados kildino iš Dievo meilės visiems žmonėms: „Kristaus meilė valdo mus...“ (2 Kor 5, 14).348 Iš tiesų Dievas „trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą“ (1 Tim 2, 4). Dievas trokšta, kad visi, pažindami tiesą, būtų išganyti. Išganymas – tiesoje. Tie, kurie paklūsta tiesos Dvasiai, jau eina išganymo keliu; bet Bažnyčia, kuriai ta tiesa buvo patikėta, atsiliepdama į jų troškimą, privalo jiems ją nešti. Tikėdama visuotiniu išganymo planu, ji privalo būti misijinė.

852 Misijos keliai. „Šventoji Dvasia iš tiesų yra pagrindinis visos bažnytinės misijos veikėjas.“349 Ji veda Bažnyčią jos misijos keliais. „Kadangi ši misija tęsia ir istorijos būvyje išskleidžia misiją paties Kristaus, kuris buvo siųstas skelbti gerąją naujieną vargdieniams, Kristaus Dvasios skatinama Bažnyčia turi žengti tuo pačiu keliu, kuriuo žengė ir jis – neturto, klusnumo, tarnavimo ir savęs aukojimo net iki mirties, iš kurios jis prisikėlė kaip nugalėtojas, keliu.“350 „Kankinių kraujas yra krikščionių sėkla.“351

853 Deja, keliaujančioji Bažnyčia pati patiria, „kaip toli viena nuo kitos yra jos skelbiama žinia ir Evangelijos skelbėjų žmogiškoji silpnybė“.352 Tik „atgailos ir atsinaujinimo“,353 „siauru kryžiaus keliu“354 žengdama, Dievo tauta gali plėsti Kristaus karalystę.355 „Kristus atpirkimo darbą atliko būdamas neturtingas ir persekiojamas. Lygiai taip ir Bažnyčia šaukiama leistis tuo pačiu keliu, idant perteiktų žmonėms išganymo vaisius.“356

854 Būdama misijinė, Bažnyčia „keliauja kartu su visa žmonija ir kartu su pasauliu patiria tą pačią žemiškąją dalią. Žmonių bendruomenė turi būti atnaujinta Kristuje ir perkeista į Dievo šeimą. Bažnyčia yra tartum tos bendruomenės raugas, tartum jos siela“.357 Užtat misiją vykdančiai Bažnyčiai reikia kantrybės. Bažnyčios pastangos prasideda su Evangelijos skelbimu tautoms ir žmonių grupėms, kurios dar netiki Kristaus,358 tęsiasi steigiant krikščionių bendruomenes, kurios „taps Dievo buvimo pasaulyje ženklu“,359 ar įkuriant vietines Bažnyčias;360 ji skatina įkultūrinimo procesą, kad Evangelija persunktų įvairių tautų kultūrą.361 Nestinga šioms pastangoms ir nesėkmių. Bažnyčia „tik pamažu paliečia ir perskverbia žmones, bendruomenes bei tautas ir šitaip įtraukia visus į katalikišką [visuotinę] pilnatvę.“362

855 Bažnyčios misija reikalauja pastangų siekti krikščionių vienybės.363 „Krikščionių susiskaldymas kliudo Bažnyčiai įgyvendinti jai būdingą katalikiškumo [visuotinumo] pilnatvę tuose savo vaikuose, kurie jai priklauso pagal krikštą, bet yra atsiskyrę nuo visiškos bendrystės su ja. Net pačiai Bažnyčiai dėl to sunkiau tą katalikiškumo [visuotinumo] pilnatvę visais atžvilgiais išreikšti pačioje gyvenimo tikrovėje.“364

856 Misijos vykdymo darbas apima ir pagarbų dialogą su tais žmonėmis, kurie dar nėra priėmę Evangelijos.365 Šis dialogas gali būti naudingas ir patiems tikintiesiems – išmokstant geriau pažinti „tautose randamus tiesos ir malonės pradmenis, rodančius nelyginant paslėptą Dievo buvimą“.366 Tikintieji skelbia Gerąją Naujieną jos nepažįstantiems, kad sutvirtintų, papildytų ir paryškintų tiesą ir gėrį, kurių Dievas buvo dosniai suteikęs žmonėms ir tautoms, kad apvalytų jas nuo klaidų ir blogio „Dievo garbei, velnio sąmyšiui ir žmogaus laimei“.367

857 Bažnyčia yra apaštališka, nes pastatyta ant apaštalų pamato, ir tai trejopa prasme:

— ji buvo pastatyta ir stovi ant „apaštalų [...] pamato“ (Ef 2, 20)368, ant paties Kristaus išrinktų ir pasiųstų liudytojų;369

joje gyvenančios Dvasios padedama, ji saugo ir perduoda apaštalų mokslą,370 brangų jų tikėjimo palikimą ir iš jų išgirstus sveikus pamokymus;371

— ją ir toliau, iki pat Kristaus sugrįžimo, moko, šventina ir jai vadovauja apaštalai per tuos asmenis, kurie perima jų pastoracines pareigas, tai yra per vyskupų kolegiją; ši, „kunigų padedama, veikia išvien su Petro įpėdiniu, Bažnyčios vyriausiuoju ganytoju“:372

Amžinasis Tėve, [...] nepalieki savo kaimenės, bet per šventuosius apaštalus visuomet ją saugai, ir nuolat ją tvarko ganytojai, kuriuos Tu paskyrei savo Sūnaus darbo tęsėjais.373

858 Jėzus yra Tėvo siųstasis. Savo tarnystės pradžioje Jis „pasišaukė, kuriuos pats norėjo [...]. Ir jis paskyrė Dvylika, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siųsti juos skelbti žodžio“ (Mk 3, 13–14). Nuo to laiko jie bus „pasiuntiniai“ (tokia graikų kalbos žodžio apostoloi reikšmė). Per juos Jėzus tęsia savo misiją: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“ (Jn 20, 21).374 Jų tarnystė yra Jo misijos tęsinys: „Kas jus priima, tas mane priima“, – pasakė Jis Dvylikai (Mt 10, 40).375

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

345Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 1: AAS 58 (1966) 947.

346Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 2: AAS 58 (1966) 948.

347Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 23: AAS 83 (1991) 269–270.

348Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Apostolicam actuositatem, 6: AAS 58 (1966) 842–843; Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 11: AAS 83 (1991) 259–260.

349Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 21: AAS 83 (1991) 268.

350Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 5: AAS 58 (1966) 952.

351Tertulijonas, Apologeticum, 50, 13: CCL 1, 171 (PL 1, 603).

352Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 43: AAS 58 (1966) 1064.

353Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 8: AAS 57 (1965) 12; plg. Ibid., 15: AAS 57 (1965) 20.

354Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 1: AAS 58 (1966) 947.

355Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 12–20: AAS 83 (1991) 260–268.

356Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 8: AAS 57 (1965) 12.

357Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 40: AAS 58 (1966) 1058.

358Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 42–47: AAS 83 (1991) 289–295.

359Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 15: AAS 58 (1966) 964.

360Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 48–49: AAS 83 (1991) 295–297.

361Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 52–54: AAS 83 (1991) 299–302.

362Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 6: AAS 58 (1966) 953.

363Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 50: AAS 83 (1991) 297–298.

364Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Unitatis redintegratio, 4: AAS 57 (1965) 96.

365Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptoris missio, 55: AAS 83 (1991) 302–304.

366Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 9: AAS 58 (1966) 958.

367Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 9: AAS 58 (1966) 958.

368Plg. Apr 21, 14.

369Plg. Mt 28, 16–20; Apd 1, 8; 1 Kor 9, 1; 15, 7–8; Gal 1, 1; etc.

370Plg. Apd 2, 42.

371Plg. 2 Tim 1, 13–14.

372Vatikano II Susirinkimas, Dekr. Ad gentes, 5: AAS 58 (1966) 952.

373I dėkojimo giesmė apaštalų garbei, in: Romos mišiolas, I Pagrindinis mišiolas, Kaunas–Vilnius, 1987, p. 453.

374Plg. 13, 20; 17, 18.

375Plg. Lk 10, 16.