Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 675-677 Rasta: 3

675 Prieš Kristaus atėjimą Bažnyčia turės būti galutinai išmėginta, ir daugelio tikinčiųjų tikėjimas tada susvyruos.641 Persekiojimai, lydintys jos žemišką kelionę,642 atskleis „nedorybės slėpinį“, prisidengusį religine apgaule ir siūlantį žmonėms tariamą jų problemų sprendimą atkritimo nuo tiesos kaina. Pati didžiausia yra Antikristo religinė apgaulė, tai yra pseudomesianizmas, kai žmogus garbina save, užuot garbinęs Dievą ir įsikūnijusį Jo Mesiją.643

676 Ta antikristinė apgaulė išryškėja pasaulyje kaskart, kai tik bandoma istorijoje įgyvendinti mesijinę viltį, kuri iš tiesų išsipildys tik pasibaigus istorijai eschatologiniu teismu; Bažnyčia atmetė net nuosaikią būsimos Karalystės klastotę, vadinamą milenarizmu,644 „iš esmės iškrypusio“645 sekuliarizuoto mesianizmo politinį pavidalą.

677 Bažnyčia į Karalystės garbę įžengs tik per tas paskutines Velykas, sekdama paskui mirusį ir prisikėlusį Viešpatį.646 Tad Karalystė ateis ne kaip istorinis Bažnyčios triumfas647 nuolat jai žengiant į priekį, bet kaip Dievo pergalė kovoje su paskutiniu blogio siautėjimu;648 tada iš dangaus nužengs Kristaus Sužadėtinė.649 Po šio praeinančio pasaulio galutinio, kosminio sukrėtimo650 įvyks Paskutinis teismas;651 tai bus Dievo triumfas prieš blogio maištą.

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

641Plg. Lk 18, 8; Mt 24, 12.

642Plg. Lk 21, 12; Jn 15, 19–20.

643Plg. 2 Tes 2, 4–12; 1 Tes 5, 2–3; 2 Jn 7; 1 Jn 2, 18. 22.

644Plg. Šventoji tarnyba, Decretum de millenarismo (1944 liepos 19): DS 3839.

645Plg. Pijus XI, Encikl. Divini Redemptoris (1937 kovo 19): AAS 29 (1937) 65–106, joje smerkiamas „klaidingas“ šios „vargšų gelbėjimo klastotės misticizmas“ (p. 69); Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 20–21: AAS 58 (1966) 1040–1042.

646Plg. Apr 19, 1–9.

647Plg. Apr 13, 8.

648Plg. Apr 20, 7–10.

649Plg. Apr 21, 2–4.

650Plg. Apr 20, 12.

651Plg. 2 Pt 3, 12–13.