Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 671-672 Rasta: 2

671 Kristaus karalystė, sudabartinta Jo Bažnyčioje, dar turi būti galutinai atbaigta Kristaus atėjimu į žemę „su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 27).617 Karalystę dar puola piktosios jėgos,618 nors jos jau yra iš esmės nugalėtos Kristaus Velykomis. Kol visa bus Jam pajungta,619 „kol nėra naujojo dangaus ir naujosios žemės, kuriuose gyvena teisybė, keliaujančiajai Bažnyčiai su dabartiniam laikotarpiui priklausančiais sakramentais ir institucijomis būdingas šio pasaulio praeinantis pavidalas. Ir ji pati gyvena tarp kūrinių, kurie tebedūsauja ir tebevaitoja iki šiol bei tebelaukia Dievo vaikų apsireiškimo“620. Dėl to krikščionys, ypač Eucharistijoje, meldžia621 paskubinti Kristaus atėjimą,622 kreipdamiesi į Jį: „Ateik, Viešpatie!“ (Apr 22, 20)623.

672 Prieš žengdamas į dangų, Kristus tvirtino, kad dar neatėjo valanda garbingai atkurti Izraelio tautos lauktos Mesijo karalystės,624 kuri, anot pranašų,625 turės visiems žmonėms laiduoti galutinį teisingumo, meilės ir taikos viešpatavimą. Dabarties metas, kaip sako Viešpats, yra Dvasios ir liudytojų626 metas, bet drauge metas ir suspaudimų,627 ir išmėginimo blogiu,628 kuris neaplenks nė Bažnyčios629 ir duos pradžią paskučiausių laikų630 kovai. Tai laukimo ir budėjimo metas.631

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

617Plg. Mt 25, 31.

618Plg. 2 Tes 2, 7.

619Plg. 1 Kor 15, 28.

620Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 48: AAS 57 (1965) 53.

621Plg. 1 Kor 11, 26.

622Plg. 2 Pt 3, 11–12.

623Plg. 1 Kor 16, 22; Apr 22, 17.

624Plg. Apd 1, 6–7.

625Plg. Iz 11, 1–9.

626Plg. Apd 1, 8.

627Plg. 1 Kor 7, 26.

628Plg. Ef 5, 16.

629Plg. 1 Pt 4, 17.

630Plg. 1 Jn 2, 18; 4, 3; 1 Tim 4, 1.

631Plg. Mt 25, 1–13; Mk 13, 33–37.