Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 613-614 Rasta: 2

613 Kristaus mirtis yra drauge Avinėlio, kuris naikina pasaulio nuodėmę,487 Velykų auka, galutinai atperkanti žmoniją,488 ir Naujosios Sandoros auka,489 grąžinanti žmonėms bendrystę su Dievu,490 sutaikindama su Juo per kraują, išlietą už daugelį nuodėmėms atleisti.491

614 Ta Kristaus auka yra vienkartinė, ji užbaigia ir pranoksta visas aukas.492 Pirmiausia tai yra paties Dievo Tėvo dovana: Tėvas atiduoda savo Sūnų, kad mus sutaikintų su savimi.493 Drauge tai yra auka žmogumi tapusio Dievo Sūnaus, kuris laisva valia ir iš meilės494 paaukoja savo gyvybę495 Tėvui per Šventąją Dvasią,496 kad išpirktų mūsų neklusnumą.

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

487Plg. Jn 1, 29; 1 Pt 1, 19.

488Plg. 1 Kor 5, 7; Jn 8, 34–36.

489Plg. 1 Kor 11, 25.

490Plg. Iš 24, 8.

491Plg. Kun 16, 15–16.

492Plg. Žyd 10, 10.

493Plg. 1 Jn 4, 10.

494Plg. Jn 15, 13.

495Plg. Jn 10, 17–18.

496Plg. Žyd 9, 14.