Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 543-550 Rasta: 8

543 Visi žmonės šaukiami įžengti Karalystėn. Pirmiausia paskelbta Izraelio vaikams,273 toji mesijinė Karalystė yra skirta suburti visų tautų žmones.274 Norint į ją patekti, reikia priimti Jėzaus žodį:

Juk Viešpaties žodis prilyginamas į dirvą beriamai sėklai: kas tikėdamas jo klausosi ir priskiriamas Kristaus mažajai kaimenei, tas priima pačią karalystę; paskui sėkla dygsta savo išgalėmis ir auga iki pjūties meto.275

544 Karalystė priklauso vargdieniams ir mažutėliams, tiems, kurie ją priima nuolankia širdimi. Jėzus yra siųstas nešti „Gerosios Naujienos vargdieniams“ (Lk 4, 18).276 Jis vadina juos palaimintais, nes „jų yra Dangaus Karalystė“ (Mt 5, 3); Tėvas teikėsi apreikšti „mažutėliams“ tai, kas paslėpta „nuo išmintingųjų ir gudriųjų“.277 Nuo prakartėlės iki kryžiaus Jėzus dalijasi su vargdieniais jų gyvenimu. Jis pažįsta alkį278, troškulį279, nepriteklių280. Maža to: Jis tapatina save su visokiausiais vargšais ir veiklią meilę jiems laiko sąlyga įeiti į dangaus karalystę.281

545 Jėzus kviečia nusidėjėlius prie Karalystės stalo: „Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių“ (Mk 2, 17).282 Jis ragina juos atsiversti, nes, to nepadarius, negalima įeiti į Karalystę, bet drauge žodžiais ir veiksmais rodo beribį Tėvo gailestingumą jiems283 ir begalinį džiaugsmą danguje „dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio“ (Lk 15, 7). Didžiausias tos meilės įrodymas bus gyvybės auka „nuodėmėms atleisti“ (Mt 26, 28).

546 Įeiti į Karalystę Jėzus kviečia palyginimais; tai tipiškas Jo mokymo bruožas.284 Palyginimais Jis kviečia į Karalystės pokylį,285 bet reikalauja ir ryžtingo pasirinkimo: norint pelnyti Karalystę, reikia viską atiduoti;286 žodžių neužtenka, reikia darbų.287 Palyginimai žmogui yra tartum veidrodžiai: juose matyti, ar jis priima žodį kaip uola, ar kaip gera žemė?288 Ką jis daro su gautais talentais?289 Jėzus ir Karalystė šiame pasaulyje gaubiami palyginimų skraiste. Karalystėn būtina įžengti, tai yra tapti Jėzaus mokiniu, kad galėtum „pažinti Dangaus Karalystės paslaptis“ (Mt 13, 11). O „pašaliniams viskas“ (Mk 4, 11) lieka mįslė.290

547 Savo žodžius Jėzus palydi daugeliu „galingų darbų, stebuklų ir ženklų“ (Apd 2, 22), kurie rodo, kad Dievo karalystė yra Jame ir kad Jėzus yra skelbtasis Mesijas.291

548 Jėzaus daryti stebuklai rodo, kad Jį „yra siuntęs Tėvas“292. Jie ragina Juo tikėti.293 Tiems, kurie tikėdami kreipiasi į Jį, Jis duoda, ko jie prašo.294 Tad stebuklai stiprina tikėjimą tuo, kuris daro savo Tėvo darbus: jie patvirtina, kad Jis yra Dievo Sūnus.295 Tačiau jie gali kelti ir pasipiktinimą.296 Jie skirti ne smalsumui ir magijos troškimui patenkinti. Nepaisant tokių aiškių Jėzaus stebuklų, kai kas Jį ir atstūmė;297 Jis netgi buvo kaltinamas darąs tuos stebuklus, demonų padedamas.298

549 Kai kurių žmonių išlaisvinimas iš žemiško blogio – bado,299 neteisybės,300 ligų ir mirties301 – yra Jėzaus mesijiniai ženklai; tačiau Jis atėjo ne tam, kad sunaikintų visą žemiškąjį blogį,302 bet kad išlaisvintų žmones iš dar sunkesnės vergovės, būtent nuodėmės,303 kuri trukdo jų pašaukimui būti Dievo vaikais ir yra jų visokio žmogiško vergavimo priežastis.

550 Dievo karalystės atėjimas yra šėtono karalystės žlugimas:304 „Jeigu aš išvarau demonus Dievo Dvasios jėga, tai tikrai pas jus atėjo Dievo Karalystė“ (Mt 12, 28). Jėzaus egzorcizmai išlaisvina žmones iš demonų valdžios.305 Jie pranašauja didžiąją Jėzaus pergalę, kai „šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan“306. Kristaus kryžiumi bus galutinai įtvirtinta Dievo karalystė: „Nuo medžio viešpatauja Dievas.“307

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

273Plg. Mt 10, 5–7.

274Plg. Mt 8, 11; 28, 19.

275Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

276Plg. Lk 7, 22.

277Plg. Mt 11, 25.

278Plg. Mk 2, 23–26; Mt 21, 18.

279Plg. Jn 4, 6–7; 19, 28.

280Plg. Lk 9, 58.

281Plg. Mt 25, 31–46.

282Plg. 1 Tim 1, 15.

283Plg. Lk 15, 11–32.

284Plg. Mk 4, 33–34.

285Plg. Mt 22, 1–14.

286Plg. Mt 13, 44–46.

287Plg. Mt 21, 28–32.

288Plg. Mt 13, 3–9.

289Plg. Mt 25, 14–30.

290Plg. Mt 13, 10–15.

291Plg. Lk 7, 18–23.

292Plg. Jn 5, 36.

293Plg. Jn 10, 25. 38.

294Plg. Mk 5, 25–34; 10, 52; etc.

295Plg. Jn 10, 31–38.

296Plg. Mt 11, 6.

297Plg. Jn 11, 47–48.

298Plg. Mk 3, 22.

299Plg. Jn 6, 5–15.

300Plg. Lk 19, 8.

301Plg. Mt 11, 5.

302Plg. Lk 12, 13. 14; Jn 18, 36.

303Plg. Jn 8, 34–36.

304Plg. Mt 12, 26.

305Plg. Lk 8, 26–39.

306Plg. Jn 12, 31.

307Venantas Fortūnatas, Hymnus „Vexilla Regis“: MGH 1/4/1, 34 (PL 88, 96).