Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 514-521 Rasta: 8

514 Daugelio žmonių smalsumą žadinančių dalykų iš Jėzaus gyvenimo Evangelijose nėra. Beveik nieko nepasakyta apie Jo gyvenimą Nazarete, nepasakojama ir apie didelę Jo viešojo gyvenimo dalį.188 Kas yra Evangelijose surašyta, surašyta tam, „kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami turėtumėte gyvenimą per jo vardą“ (Jn 20, 31).

515 Evangelijas parašė žmonės iš pirmųjų įtikėjusių,189 norėjusių savo tikėjimu pasidalyti su kitais. Tikėjimu žinodami, kas yra Jėzus, jie galėjo įžvelgti ir kitiems nurodyti Jo viso žemiškojo gyvenimo slėpinių pėdsakus. Viskas Jėzaus gyvenime – nuo kūdikio vystyklų190 ligi kančios acto191 ir Prisikėlimo drobulės192 – yra Jo slėpinio ženklai. Iš Jo veiksmų, stebuklų ir žodžių buvo matyti, kad Jame „kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė“ (Kol 2, 9). Tad Jo žmogystė atrodo kaip „sakramentas“, tai yra Jo dievystės ir atneštojo išganymo ženklas ir įrankis; už to, kas Jo žemiškajame gyvenime buvo matoma, slypi neregimas Jo dieviškos sūnystės ir atperkamosios misijos slėpinys.

516 Visas Kristaus gyvenimas: Jo žodžiai ir veiksmai, tylėjimas ir kančia, buvimo ir kalbėjimo būdas yra Tėvo apreiškimas. Jėzus gali pasakyti: „Kas yra matęs mane, yra matęs Tėvą!“ (Jn 14, 9), o Tėvas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“ (Lk 9, 35). Kadangi mūsų Viešpats tapo žmogumi, kad įvykdytų Tėvo valią,193 kiekvienas mažiausias Jo slėpinių bruožas rodo Dievo meilę mums.194

517 Visas Kristaus gyvenimas yra Atpirkimo slėpinys. Pirmiausia mus atpirko ant kryžiaus pralietas kraujas,195 tačiau šis slėpinys veikia visame Kristaus gyvenime: jau pačiame Įsikūnijime, kai, tapęs beturčiu, Jis mus praturtino savo neturtu;196 paslėptajame gyvenime, kai Jo klusnumas197 atitaisė mūsų neklusnumą; klausytojus apvalančiuose žodžiuose;198 pagydymuose ir demonų išvarymuose, kuriais „Jis pasiėmė mūsų negales, sau užsikrovė mūsų ligas“ (Mt 8, 17)199; Prisikėlime, kuriuo mus nuteisino.200

518 Visas Kristaus gyvenimas yra visų vienybės su Juo, kaip Galva, atkūrimo slėpinys. Visko, ką Jėzus darė, kalbėjo ar kentėjo, tikslas buvo sugrąžinti pirmykštį puolusio žmogaus pašaukimą:

Įsikūnijęs ir tapęs žmogumi, Jis tarsi glaustai savyje atkartojo ilgiausią žmonijos istoriją ir tokiu būdu mums suteikė išganymą, kad per Adomą mūsų prarastą Dievo paveikslą ir panašumą mes vėl atgautume Kristuje Jėzuje.201 Štai kodėl Kristus perėjo visus gyvenimo tarpsnius, visiems žmonėms grąžindamas bendrystę su Dievu.202

519 Visi Kristaus turtai „skirti kiekvienam žmogui ir yra mūsų visų savastis“203. Nuo Įsikūnijimo „dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo“204 ligi mirties „už mūsų nuodėmes“ (1 Kor 15, 3) ir Prisikėlimo „mums nuteisinti“ (Rom 4, 24) Kristus gyveno ne sau, bet mums. Dar ir dabar mes Jį „turime Užtarėją pas Tėvą“ (1 Jn 2, 1); „Jis amžinai gyvas, kad juos [tai yra mus] užtartų“ (Žyd 7, 25). Su visu tuo, ką Jis kartą visiems laikams dėl mūsų išgyveno ir iškentėjo, Jis nuolat stovi „prieš Dievo veidą“, kad „mus užtartų“ (Žyd 9, 24).

520 Visu savo gyvenimu Jėzus yra mums pavyzdys.205 Jis yra „tobulas žmogus“206, kuris mus kviečia tapti Jo mokiniais ir Juo sekti. Savo nusižeminimu Jis mums parodė sektiną pavyzdį,207 savo malda kviečia melstis,208 neturtu ragina laisvai prisiimti trūkumus ir persekiojimus.209

521 Visa, ką Kristus išgyveno, išgyveno tam, kad mes galėtume tai išgyventi Jame ir Jis tai išgyventų mumyse. „Juk jis, Dievo Sūnus, įsikūnijimu tarsi susijungė su kiekvienu žmogumi.“210 Mes esame kviečiami būti viena su Juo, vienytis kaip Jo kūno nariai su visu tuo, ką Jis išgyveno kūne už mus ir būdamas mums pavyzdys:

Mes turime pratęsti ir įgyvendinti savyje Jėzaus būkles bei slėpinius ir dažnai Jį melsti, kad visa tai atbaigtų ir įvykdytų mumyse ir visoje savo Bažnyčioje [...]. Nes ir Dievo Sūnaus buvo numatyta leisti mums ir visai savo Bažnyčiai dalyvauti Jo slėpiniuose, juos tarsi praplėsti ir pratęsti; Jis tai daro, tais slėpiniais suteikdamas mums malonių ir trokšdamas subrandinti mumyse tų slėpinių vaisius. Šitaip Jis nori tuos slėpinius atbaigti.211

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

188Plg. Jn 20, 30.

189Plg. Mk 1, 1; Jn 21, 24.

190Plg. Lk 2, 7.

191Plg. Mt 27, 48.

192Plg. Jn 20, 7.

193Plg. Žyd 10, 5–7.

194Plg. 1 Jn 4, 9.

195Plg. Ef 1, 7; Kol 1, 13–14 (Vulgata); 1 Pt 1, 18–19.

196Plg. 2 Kor 8, 9.

197Plg. Lk 2, 51.

198Plg. Jn 15, 3.

199Plg. Iz 53, 4.

200Plg. Rom 4, 25.

201Šv. Ireniejus Lionietis, Adversus haereses 3, 18, 1: SC 211, 342–344 (PG 7, 932).

202Šv. Ireniejus Lionietis, Adversus haereses 3, 18, 7: SC 211, 366 (PG 7, 937); plg. Idem, Adversus haereses 2, 22, 4: SC 294, 220–222 (PG 7, 784).

203Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptor hominis, 11: AAS 71 (1979) 278.

204Nikėjos–Konstantinopolio simbolis: DS 150.

205Plg. Rom 15, 5; Fil 2, 5.

206Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 38: AAS 58 (1966) 1055.

207Plg. Jn 13, 15.

208Plg. Lk 11, 1.

209Plg. Mt 5, 11–12.

210Vatikano II Susirinkimas, Pastorac. konst. Gaudium et spes, 22: AAS 58 (1966) 1042.

211Šv. Jonas Edas, Le royaume de Jésus, 3, 4, in: Oeuvres complètes, v. 1, Vanas, 1905, p. 310–311.