Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 333 Rasta: 1

333 Įsikūnijusiojo Žodžio gyvenime nuo pat Įsikūnijimo iki Dangun žengimo angelai Jį garbina ir Jam tarnauja. „Įvesdamas Pirmgimį į pasaulį, jis [Dievas] sako: 'Tepagarbina jį visi Dievo angelai'“ (Žyd 1, 6). Jų šlovinimo giesmė Kristui gimus nesiliauja skambėjusi Bažnyčios šlovinime: „Garbė Dievui aukštybėse...“ (Lk 2, 14). Jie globoja Jėzaus kūdikystę,183 tarnauja Jam dykumoje,184 stiprina Alyvų kalno agonijoje,185 kai Jis galėtų būti jų išgelbėtas iš priešų rankų,186 kaip kadaise Izraelis.187 Taip pat angelai skelbia188 Gerąją Įsikūnijimo Naujieną189 ir Kristaus Prisikėlimą190. Jie vėl lydės – kaip yra skelbę – sugrįžtantį Kristų191 ir tarnaus Jam teisiant pasaulį.192

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

183Plg. Mt 1, 20; 2, 13. 19.

184Plg. Mt 1, 13; Mt 4, 11.

185Plg. Lk 22, 43.

186Plg. Mt 26, 53.

187Plg. 2 Mak 10, 29–30; 11, 8.

188Plg. Lk 2, 10.

189Plg. Lk 2, 8–14.

190Plg. Mk 16, 5–7.

191Plg. Apd 1, 10–11.

192Plg. Mt 13, 41; 24, 31; Lk 12, 8–9.