Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 1286-1289 Rasta: 4

1286 Senojo Testamento pranašai skelbė, kad Viešpaties Dvasia ilsėsis ant lauktojo Mesijo92 dėl išganingosios Jo misijos.93 Šventosios Dvasios nusileidimas ant Jono krikštijamo Jėzaus buvo ženklas, kad Jis yra Tas, kuris turėjo ateiti, kad Jis yra Mesijas, Dievo Sūnus.94 Visas iš Šventosios Dvasios pradėtojo Jėzaus gyvenimas ir misija vyko visiškoje vienybėje su Šventąja Dvasia, kurią Tėvas Jam teikė „be saiko“ (Jn 3, 34).

1287 Ši Dvasios pilnatvė turėjo likti ne vien Mesijo, bet atitekti visai mesijinei tautai.95 Daugelį kartų Kristus žadėjo atsiųsti Dvasią,96 o pažadą įvykdė pirmiausia Velykų dieną,97 po to, dar įspūdingiau, per Sekmines.98 Šventosios Dvasios kupini apaštalai ėmė skelbti „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2, 11), o Petras pareiškė, kad šis Šventosios Dvasios išliejimas yra mesijinių laikų ženklas.99 Visi, kurie tada patikėjo apaštalų skelbimu ir pasikrikštijo, irgi gavo Šventosios Dvasios dovaną.100

1288 „Nuo to meto apaštalai, vykdydami Kristaus valią, rankų uždėjimu perduodavo naujai pakrikštytiesiems Dvasios dovaną, kuri atbaigia Krikšto malonę.101 Dėl to Laiške žydams prie pirmųjų krikščioniškojo ugdymo elementų priskiriamas mokymas apie Krikštą ir apie rankų uždėjimą.102 Tokį rankų uždėjimą katalikų tradicija pagrįstai laiko užuomazga Sutvirtinimo sakramento, tam tikru būdu pratęsiančio Bažnyčioje Sekminių malonę.“103

1289 Norint dar geriau išreikšti Šventosios Dvasios dovaną, netrukus rankų uždėjimą papildė patepimas kvapniu aliejumi (krizma). Tas patepimas paaiškina „krikščionio“ vardą, kuris reiškia „pateptąjį“ ir yra kilęs iš paties Kristaus: Jį „Dievas patepė Šventąja Dvasia“ (Apd 10, 38). Ši patepimo apeiga išliko ligi mūsų dienų tiek Rytuose, tiek Vakaruose. Dėl to Rytuose šis sakramentas vadinamas Chrismatio, patepimu krizma, arba myron, tai reiškia „krizma“. Vakaruose pavadinimu Sutvirtinimas primenama, kad šis sakramentas ir Krikštą patvirtina, ir Krikšto malonę sustiprina.

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

92Plg. Iz 11, 2.

93Plg. Lk 4, 16–22; Iz 61, 1.

94Plg. Mt 3, 13–17; Jn 1, 33–34.

95Plg. Ez 36, 25–27; Jl 3, 1–2.

96Plg. Lk 12, 12; Jn 3, 5–8; 7, 37–39; 16, 7–15; Apd 1, 8.

97Plg. Jn 20, 22.

98Plg. Apd 2, 1–4.

99Plg. Apd 2, 17–18.

100Plg. Apd 2, 38.

101Plg. Apd 8, 15–17; 19, 5–6.

102Plg. Žyd 6, 2.

103Paulius VI, Apašt. konst. Divinae consortium naturae: AAS 63 (1971) 659.