Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Pirmas skyrius. „Aš tikiu“ – „Mes tikime“

26 Išpažindami savo tikėjimą, pirmiausia sakome: „Tikiu“ arba „Tikime“. Prieš dėstydami Bažnyčios tikėjimą, kuris išpažįstamas Credo, švenčiamas liturgijoje, įgyvendinamas vykdant įsakymus ir meldžiantis, klausiame, ką tai reiškia „tikėti“. Tikėjimas yra žmogaus atsakas Dievui, kuris save apreiškia ir dovanoja, gausiai teikdamas šviesos galutinės savo gyvenimo prasmės ieškančiam žmogui. Tad mes pirmiausia aptarsime tą žmogaus ieškojimą (pirmas poskyris), paskui dieviškąjį Apreiškimą, kuriuo Dievas atvirai pasirodo žmogui (antras poskyris), pagaliau tikėjimo atsaką (trečias poskyris).