Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 754,764,2665 Rasta: 3

754 „Bažnyčia yra avidė, kurios vienintelės ir būtinos durys yra Kristus.132 Taip pat ji yra kaimenė, kurios ganytoju pasiskelbė būsiąs pats Dievas133 ir kurios avys, nors valdomos žmogiškų piemenų, be perstojo yra vedamos ir stiprinamos paties Kristaus, gerojo Piemens ir vyriausiojo Ganytojo,134 paaukojusio už jas savo gyvybę135.“136

764 „Toji karalystė šviečia žmonėms iš Kristaus žodži7, darbų ir paties buvimo.“166 Kas priima Jėzaus žodžius, tas „priima pačią Karalystę“.167 Karalystės ūglis ir pradžia yra „mažoji kaimenė“ (Lk 12, 32) tų, kuriuos Jėzus pasišaukė pas save ir kuriuos Jis pats gano.168 Jie sudaro tikrąją Jėzaus šeimą.169 Tuos, kuriuos subūrė apie save, Jis moko naujai elgtis ir tinkamai melstis.170

2665 Dievo žodžiu ir liturgijos šventimu palaikoma Bažnyčios malda moko mus melstis Viešpačiui Jėzui. Net jei ja kreipiamasi pirmiausia į Tėvą, visose liturginėse tradicijose ji turi ir į Kristų kreipiamos maldos formų. Kai kurios psalmės, aktualizuojamos Bažnyčios maldoje, o ir Naujasis Testamentas įdeda mums į lūpas ir įspaudžia į širdis tos maldos Kristui kreipinius: Dievo Sūnau, Dievo Žodi, Viešpatie, Gelbėtojau, Dievo Avinėli, Karaliau, Mylimasis Sūnau, Mergelės Sūnau, Gerasis Ganytojau, mūsų Gyvenime, mūsų Šviesa, mūsų Viltie, mūsų Prisikėlime, žmonių Drauge...

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

132Plg. Jn 10, 1–10.

133Plg. Iz 40, 11; Ez 34, 11–31.

134Plg. Jn 10, 11; 1 Pt 5, 4.

135Plg. Jn 10, 11–15.

136Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 6: AAS 57 (1965) 8.

166Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

167Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogm. konst. Lumen gentium, 5: AAS 57 (1965) 7.

168Plg. Mt 10, 16; 26, 31; Jn 10, 1–21.

169Plg Mt 12, 49.

170Plg. Mt 5–6.