Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 696, 726, 731, 732, 737, 738, 739, 740, 741, 830, 1076, 1287, 2623 Rasta: 13

1076 Sekminių dieną nužengus Šventajai Dvasiai, Bažnyčia pasirodė pasauliui.1 Dvasios dovana pradeda naująjį „slėpinio perdavimo“ metą – Bažnyčios metą, kai Kristus, „kol Jis ateis“ (1 Kor 11, 26), per savosios Bažnyčios liturgiją apreiškia, sudabartina ir perteikia savo išganymo darbą. Šiuo Bažnyčios metu Kristus gyvena ir veikia savo Bažnyčioje nauju, naujam metui priderančiu būdu. Jis veikia per sakramentus; bendra Rytų ir Vakarų tradicija vadina tai „sakramentine ekonomija“. Ji yra velykinio Kristaus slėpinio vaisių perdavimas (arba „teikimas“) švenčiant „sakramentinę“ Bažnyčios liturgiją.

Todėl pirmiausia svarbu aikštėn iškelti šį „sakramentų teikimą“ (pirmas poskyris). Tada labiau paaiškės liturginių apeigų prigimtis ir esminiai bruožai (antras poskyris).

1287 Ši Dvasios pilnatvė turėjo likti ne vien Mesijo, bet atitekti visai mesijinei tautai.95 Daugelį kartų Kristus žadėjo atsiųsti Dvasią,96 o pažadą įvykdė pirmiausia Velykų dieną,97 po to, dar įspūdingiau, per Sekmines.98 Šventosios Dvasios kupini apaštalai ėmė skelbti „įstabius Dievo darbus“ (Apd 2, 11), o Petras pareiškė, kad šis Šventosios Dvasios išliejimas yra mesijinių laikų ženklas.99 Visi, kurie tada patikėjo apaštalų skelbimu ir pasikrikštijo, irgi gavo Šventosios Dvasios dovaną.100

2623 Sekminių dieną pažado Dvasia buvo išlieta ant mokinių, buvusių „drauge vienoje vietoje“ (Apd 2, 1); Jos laukdami, jie „visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai“ (Apd 1, 14). Dvasia, kuri moko Bažnyčią ir jai primena visa, ką Jėzus buvo pasakęs,92 ją ugdys ir maldos gyvenimui.

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

1Plg. Vatikano II Susirinkimas, Konst. Sacrosanctum Concilium, 6: AAS 56 (1964) 100; Idem, Dogm. konst. Lumen gentium, 2: AAS 57 (1965) 6.

95Plg. Ez 36, 25–27; Jl 3, 1–2.

96Plg. Lk 12, 12; Jn 3, 5–8; 7, 37–39; 16, 7–15; Apd 1, 8.

97Plg. Jn 20, 22.

98Plg. Apd 2, 1–4.

99Plg. Apd 2, 17–18.

100Plg. Apd 2, 38.

92Plg. Jn 14, 26.