Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 551, 765 Rasta: 2

551 Savo viešojo gyvenimo pradžioje Jėzus pasirinko dvylika vyrų, kad būtų su Juo ir dalyvautų Jo misijoje.308 Jis pasidalijo su jais savo galia ir „išsiuntė Dievo Karalystės skelbti, sveikatos ligoniams teikti“ (Lk 9, 2). Jie visam laikui liko sujungti su Kristaus karalyste, nes per juos Kristus vadovauja Bažnyčiai:

Aš jums skiriu valdyti Karalystę, kaip ir man yra ją skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite ir gersite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių (Lk 22, 29–30).

765 Savajai bendruomenei Viešpats Jėzus dovanojo struktūrą, kuri išliks tol, kol Karalystė bus visiškai atbaigta. Pirmiausia Jis išsirinko Dvylika ir jų vadu paskyrė Petrą.171 Atstovaudami dvylikai Izraelio giminių,172 jie yra naujosios Jeruzalės pamato akmenys.173 Dvylika174 ir kiti mokiniai175 ne tik dalyvauja Kristaus misijoje, Jo valdžioje, bet ir dalijasi Jo likimu.176 Visais tais veiksmais Kristus savo Bažnyčiai deda pamatus ir ją stato.

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

308Plg. Mk 3, 13–19.

171Plg. Mk 3, 14–15.

172Plg. Mt 19, 28; Lk 22, 30.

173Plg. Apr 21, 12–14.

174Plg. Mk 6, 7.

175Plg. Lk 10, 1–2.

176Plg. Mt 10, 25; Jn 15, 20.