Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 535, 536, 537, 556, 565, 608, 701, 1223, 1224, 1225, 1286 Rasta: 11

1286 Senojo Testamento pranašai skelbė, kad Viešpaties Dvasia ilsėsis ant lauktojo Mesijo92 dėl išganingosios Jo misijos.93 Šventosios Dvasios nusileidimas ant Jono krikštijamo Jėzaus buvo ženklas, kad Jis yra Tas, kuris turėjo ateiti, kad Jis yra Mesijas, Dievo Sūnus.94 Visas iš Šventosios Dvasios pradėtojo Jėzaus gyvenimas ir misija vyko visiškoje vienybėje su Šventąja Dvasia, kurią Tėvas Jam teikė „be saiko“ (Jn 3, 34).

1 2

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

92Plg. Iz 11, 2.

93Plg. Lk 4, 16–22; Iz 61, 1.

94Plg. Mt 3, 13–17; Jn 1, 33–34.