Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 523, 720 Rasta: 2

523 Šventasis Jonas Krikštytojas yra tiesioginis Viešpaties pirmtakas,213 siųstas taisyti Jam kelio.214 „Vadinamas Aukščiausiojo pranašu“ (Lk 1, 76), jis yra daugiau negu pranašas215 ir paskutinis iš pranašų;216 nuo jo prasideda Evangelija;217 dar savo motinos įsčiose jis sveikina ateinantį Kristų218 ir džiaugiasi, būdamas „sužadėtinio bičiulis“ (Jn 3, 29), vadina Jį Dievo Avinėliu, „kuris naikina pasaulio nuodėmę“ (Jn 1, 29). Atėjęs „su Elijo dvasia ir galybe“ (Lk 1, 17) pirma Jėzaus, liudija Jį savo pamokslais, atsivertimo krikštu ir pagaliau kankinio mirtimi.219

720 Pagaliau su Jonu Krikštytoju Šventoji Dvasia pradeda tai, ką buvo numačiusi įvykdyti su Kristumi ir Kristuje: atkurti žmogaus „panašumą“ į Dievą. Jono krikštas buvo atgailos krikštas, o krikštas iš vandens ir Dvasios bus naujas gimimas.89

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

213Plg. Apd 13, 24.

214Plg. Mt 3, 3.

215Plg. Lk 7, 26.

216Plg. Mt 11, 13.

217Plg. Apd 1, 22; Lk 16, 16.

218Plg. Lk 1, 41.

219Plg. Mk 6, 17–29.

89Plg. Jn 3, 5.