Katalikų Bažnyčios katekizmas, 2015 (KBK'15)
Katalikų Bažnyčios katekizmas. Santrauka, 2007 (KBKS'07)
[ Jaunimo katekizmas YOUCAT, 2013 (YC'13) ]

Visas YOUCAT tekstas nėra skelbiamas, tik Pratarmė ir klausimų sąrašas su atitinkamomis KBK sąsajomis

Paieškos rezultatai

Ieškota: 519, 662, 1137 Rasta: 3

519 Visi Kristaus turtai „skirti kiekvienam žmogui ir yra mūsų visų savastis“203. Nuo Įsikūnijimo „dėl mūsų, žmonių, dėl mūsų išganymo“204 ligi mirties „už mūsų nuodėmes“ (1 Kor 15, 3) ir Prisikėlimo „mums nuteisinti“ (Rom 4, 24) Kristus gyveno ne sau, bet mums. Dar ir dabar mes Jį „turime Užtarėją pas Tėvą“ (1 Jn 2, 1); „Jis amžinai gyvas, kad juos [tai yra mus] užtartų“ (Žyd 7, 25). Su visu tuo, ką Jis kartą visiems laikams dėl mūsų išgyveno ir iškentėjo, Jis nuolat stovi „prieš Dievo veidą“, kad „mus užtartų“ (Žyd 9, 24).

662 „O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“ (Jn 12, 32). Pakėlimas ant kryžiaus reiškia ir pranašauja pakėlimą žengiant į dangų. Jis buvo pastarojo pradžia. Jėzus Kristus, vienintelis Naujosios ir amžinosios Sandoros kunigas, „įžengė ne į rankų darbo šventyklą [...], bet į patį dangų, kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą“ (Žyd 9, 24). Danguje Kristus nuolat veikia kaip amžinasis Kunigas; „todėl jis per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų“ (Žyd 7, 25). Kaip „būsimųjų gėrybių kunigas“ (Žyd 9, 11), Jis yra liturgijos, kuri šlovina Tėvą danguje, centras ir pagrindinis veikėjas.602

1137 Bažnyčios liturgijoje skaitomas Apreiškimas šv. Jonui pirmiausia mus nukelia į dangų, kuriame stovi sostas, o soste sėdi1 „Viešpats [Dievas]“ (Iz 6, 1)2. Paskui matomas Avinėlis, „tarytum užmuštas“ (Apr 5, 6)3: tai nukryžiuotas ir prisikėlęs Kristus, vienintelis tikrosios Šventyklos Vyriausiasis Kunigas,4 Tas, „kuris aukoja ir yra aukojamas, kuris apdovanoja ir yra dovanojamas“5. Pagaliau angelas parodo „gyvybės vandens upę [...], ištekančią nuo Dievo ir Avinėlio sosto“ (Apr 22, 1) – tai vienas gražiausių Šventosios Dvasios simbolių.6

 

KBK nuorodos
KBK išnašos

203Plg. Jonas Paulius II, Encikl. Redemptor hominis, 11: AAS 71 (1979) 278.

204Nikėjos–Konstantinopolio simbolis: DS 150.

602Plg. Apr 4, 6–11.

1Plg. Apr 4, 2.

2Plg. Ez 1, 26–28.

3Plg. Jn 1, 29.

4Plg. Žyd 4, 14–15; 10, 19–21; etc.

5Liturgia Byzantina. Anaphora Iohannis Chrysostomi, in: Liturgies Eastern and Western, F. E. Brightman, Oksfordas, 1896, p. 378 (PG 63, 913).

6Plg. Jn 4, 10–14; Apr 21, 6.